Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Brüssel, 15. november 2010

Takistusteta Euroopa 80 miljonile puudega inimesele

Enamik inimesi peab loomulikuks, et nad saavad sõita bussiga poodi, surfida internetis või vaadata telekat, kuid 80 miljoni puudega eurooplase jaoks võivad kõik need tegevused jääda kättesaamatuks. Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue strateegia, mille eesmärk on tõkked kõrvaldada. Selles kirjeldatakse, kuidas EL ja liikmesriigid saavad julgustada puudega inimesi oma õigusi kasutama. Järgmise kümne aasta jooksul võetavad meetmed hõlmavad muu hulgas liikmesriikide väljastatud, puuet tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ning riigihangete ja riigiabi eeskirjade standardimise edendamist võimaldamaks nende sihipärasemat kohaldamist. Need meetmed toovad märkimisväärset kasu ühiskonnale ja peaksid mõjutama ka Euroopa majandust, näiteks elavdama ELi abivahendite ja -teenuste turgu, mille aastane hinnanguline väärtus on üle 30 miljardi euro. Komisjon kaalub ka, kas tuleks teha ettepanek „Euroopa ligipääsetavuse akti” kohta aastaks 2012, et arendada edasi juurdepääsetavate toodete ja teenuste ühtset turgu.

Et täieõiguslikult osaleda ühiskonnaelus ja majandustegevuses, peab puudega inimestel olema lihtsam juurdepääs üldkasutatavatele hoonetele ning ühistranspordi- ja digitaalteenustele,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. Hea võimalus selle saavutamiseks on töötada Euroopa tasandil välja juurdepääsetavate toodete ja teenuste standardid ning kasutada juurdepääsetavate üldkasutatavate hoonete ehitamiseks riigihankeid. Samalaadsed meetmed on Ameerika Ühendriikides toonud kasu ühiskonnale ja osutunud ka majanduslikult edukaks. Peame samuti tagama, et inimesed ei pea piiri ületades puutuma kokku lisatakistustega. Kui isik, kellele on väljastatud puuet tõendav dokument, otsustab kolida teise riiki, peab tal olema seal õigus samasugustele soodustustele kui kodumaal, näiteks õigus kasutada ühistransporditeenuseid tasuta või soodustingimustel. Minu eesmärk on luua 2020. aastaks kõikidele puudega inimestele takistusteta Euroopa.”

Umbes üks kuuendik ehk 80 miljonit Euroopa Liidu elanikku on puudega. Enam kui kolmandikul üle 75-aastastest inimestest on puue, mis neid teataval määral piirab. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskondlikus elus ja majandustegevuses osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Takistuste kõrvaldamine ei ole ainult ühiskondlik ülesanne, vaid aitaks luua turul uusi võimalusi. Ühendkuningriigi Riikliku Pimedate Instituudi uuringust selgus, et ühe supermarketiketi tehtud 35 000 naela suurune investeering sellesse, et muuta nende veebisait puudega inimestele juurdepääsetavaks, tõi aastas 13 miljonit naela lisatulu. Saksamaal korraldatud uuringust selgus, et kui ehitistele oleks parem juurdepääs, reisiksid puudega inimesed rohkem. Saksamaa turismitööstuse käive suureneks sellest tulenevalt 620 miljoni kuni 1,9 miljardi euro võrra.

Eelnevat arvestades kinnitab komisjoni täna tutvustatud strateegia veel kord, et ELi üks eesmärke on puudega inimeste olukorra parandamine. Strateegia täiendab ja toetab liikmesriikide asjakohaseid meetmeid, sest just liikmesriikidel on keskne roll puudega inimesi käsitlevate tegevuspõhimõtete väljatöötamisel ja kohaldamisel.

ELi strateegias keskendutakse sellele, et julgustada puudega inimesi kasutama oma õigusi teistega võrdselt ja kõrvaldada igapäevaelus esinevad takistused. Peamised meetmed on järgmised:

  • juurdepääsu käsitlev algatus: kaaluda, kuidas kasutada standardimist, riigihanke või riigiabi eeskirju, et tagada puudega inimestele juurdepääs kõikidele toodetele ja teenustele, edendades nii abivahendite turu toimimist ELis („Euroopa ligipääsetavuse akt”). Eeldatavalt peaks see turg lähiaastatel märkimisväärselt kasvama, nagu näitasid USA kogemused;

  • osalemine: tagada puudega inimestele ja nende pereliikmetele kõikide teistega võrdsed võimalused ELi kodakondsusest tulenevate õiguste kasutamisel, näiteks puuet tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine ja nendega kaasnevad soodustused; lihtsustada viipekeele ja reljeefse punktkirja kasutamist Euroopa Parlamendi valimistel ja ELi institutsioonidega suhtlemisel ning edendada veebisaitide ja autoriõigustega kaitstud tööde (näiteks raamatute) edastamist kättesaadaval kujul;

  • rahastamine: tagada, et ELi programme ja fonde puudega inimestele olulistes poliitikavaldkondades kasutatakse selleks, et kindlustada elukutselistele hooldustöötajatele ja mitteametlikele hooldajatele nõuetele vastavad töötingimused, ning arendada isikuabi süsteemi;

  • parandada koostööd liikmesriikide (kõrgetasemelise puudega inimeste töörühma kaudu) ja kodanikuühiskonna vahel: luua foorum andmete vahetamiseks ja tegevuspõhimõtete kooskõlastamiseks, eelkõige õiguste ülekantavuse vallas (nagu õigus isikuabile);

  • teadlikkuse suurendamine: suurendada avalikkuse teadlikkust puuetest ja juurdepääsuvõimaluste olulisusest, näiteks juurdepääsetava linna Euroopa tiitli andmise teel;

  • andmete kogumine ja järelevalve: parandada teadmisi puudega inimeste olukorrast Euroopas ja takistustest, millega nad igapäevaelus kokku puutuvad, ning teha kindlaks riiklikul tasandil kohaldatavad edukad toetussüsteemid ja neid edendada.

Strateegia sisaldab konkreetsete meetmete loetelu ja ajakava. Komisjon annab korrapäraselt aru tehtud edusammudest ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt võetud kohustuste täitmisest.

Taust

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.” Olles allkirjastanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, on EL ja kõik tema 27 liikmesriiki juba pühendunud tõketeta Euroopa loomisele.

Täna vastuvõetud Euroopa puuetega inimeste strateegias täpsustatakse Euroopa 2020. aasta strateegia (IP/10/225) kohaselt võetavaid ELi meetmeid ning dokumendis „2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta” (IP/10/1390) kavandatud meetmeid.

Lisateave

„Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas” ja sellele lisatud dokumendid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar