Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Bryssel den 11 november 2010

Fiske: Kommissionen föreslår hållbara fiskemöjligheter som bygger på vetenskaplig grund för 2011

Europeiska kommissionen har antagit sitt förslag om fiskemöjligheter för 2011 och fastställt nivåerna för de totala tillåtna fångstmängderna och fiskeansträngningarna för Atlanten, Nordsjön och internationella vatten som regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation. Förslaget grundar sig på vetenskapliga råd om de mängder fisk som kan fångas på ett hållbart sätt. Kommissionen har diskuterat arbetsmetoder med medlemsstater och övriga aktörer och har beaktat deras synpunkter, samtidigt som man följt målet att uppnå maximalt hållbar avkastning till 2015.

Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, kommenterar förslaget på följande sätt: Vi får inte bortse från grundläggande fakta. Mängden fisk i havet är begränsad och även den mängd fisk som kan fångas varje år utan att framtidens fiskbestånd riskeras är också begränsad. Varje år frågar vi vetenskapsmännen var gränserna ligger. Kommissionen grundar därefter sitt förslag på dessa råd. Jag är angelägen om att EU uppfyller rådet från världstoppmötet om hållbar utveckling att utnyttja fiskbestånden enligt deras maximala hållbar avkastning till 2015. Det är inte långt dit och vi måste börja agera nu. Det är tydligt att vetenskapligt grundade beslut är den enda vägen för att återbygga fiskbestånden till hållbara nivåer för att kunna upprätthålla en hälsosam och lönsam fiskenäring i EU. Tyvärr kommer det att bli tråkiga nyheter avseende en del kvotnivåer men erfarenheten har visat att de som tror att de kan förhandla mot naturen inte har någon framtid i fiskenäringen.”

I sina vetenskapliga råd för 2011 har experter från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen återigen betonat det svåra tillståndet för många fiskeresurser i EU:s vatten. Europeiska fiskesektorn ger ett mindre bidrag till ekonomin och livsmedelstillgången idag än vad den gjorde för bara ett par årtionden sedan. Det har varit svårt att få de europeiska fiskebestånden att närma sig hållbara nivåer eftersom fiskeflottorna inte har kunnat anpassa sig tillräckligt snabbt till de vetenskapliga råden. För cirka 72 % av de bestånd som utvärderats är överfisket så allvarligt att en större mängd fisk skulle kunna fångas om fisket var mindre omfattande. Endast cirka 40 % av våra utvärderade bestånd anses fiskas på ett hållbart sätt. På plussidan kan man notera att det har skett vissa förbättringar sedan förra året, då dessa siffror var 86 % respektive 31 %, och det har skett tydliga förbättringar när det gäller en del viktiga bestånd som kummel och tunga.

För att uppnå de långsiktiga hållbarhetsmålen har Internationella havsforskningsrådet gett råd om kommissionens strategi för att säkerställa att fångsterna överensstämmer med den maximala hållbara avkastningen till 2015. Fleråriga förvaltningsplaner införs för alla viktiga kommersiella bestånd. Dessa planer omfattar 30 % av de totala fångsterna för 2011. Om vi lägger till de olika fångster som förvaltas gemensamt med Norge för vilka fleråriga förvaltningsplaner också finns på plats, är över 80 % av den vikten av den fisk som EU:s fiskare fångar föremål för flerårig förvaltning. Bestånd som förvaltas på detta sätt tenderar att uppvisa bättre resultat än de som är föremål för kortsiktiga beslut. Förvaltningsplanerna måste emellertid genomföras på ett korrekt sätt och särskilda säkerhetsåtgärder måste tillämpas om de resultat som observerats på fältet avviker från de förväntade.

Kommissionen är därför fortfarande mycket bekymrad över bevarandet av torsk, för vilken en förvaltningsplan har varit i kraft sedan 2004. Torskbestånden i Kattegat, Irländska sjön och havet väster om Skottland visar inga tecken på återhämtning. Kommissionen föreslår därför minskningar på 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna och har bett medlemsstaterna att samarbeta i en djupgående granskning av torskförvaltningen. Denna granskning kommer att fokusera på orsakerna till att de överenskommelserna enligt den fleråriga förvaltningsplanen inte har lett till förväntade förbättringar.

Situationen för Nordsjötorsken förvärrades 2008 då en större andel av beståndet fångades än under alla år sedan 1999. Fredningstider i realtid och program för att undvika torskfångst har inte räckt till för att skydda beståndet och har endast haft begränsad effekt på fiskemönstren. Förvaltningen av Nordsjötorsken delas med Norge och diskussioner måste hållas för att ändra på denna situation.

I kommissionens förslag för 2011 rekommenderas kvotökningar för 6 bestånd, kvotminskningar för 64 bestånd och oförändrade kvoter för 23 bestånd (mer uppgifter finns i den bifogade tabellen). Ändringarna skulle leda till en minskning av kvoterna på sammanlagt 89 400 ton, vilket motsvarar 10 %. I dessa siffror ingår inte de bestånd för vilka man mellan dagsläget och det rådsmöte som medlemsstaternas fiskeministerier ska hålla i december måste komma överens om fiskemöjligheterna med tredjeländer, som Norge, eller inom en regional fiskeriförvaltningsorganisation. Vid detta möte den 13 och 14 december ska fiskeministrarna, tillsammans med kommissionen, diskutera detta förslag och fastställa fiskenivåerna för 2011.

Tabellen i bilagan: Översikt över kommissionens förslag för 2011

Ytterligare information och kartor finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/fisheries/index_sv.htm

MEMO/10/571


Side Bar