Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

V Bruseli 11. novembra 2010

Rybné hospodárstvo: Komisia navrhuje udržateľné rybolovné možnosti na rok 2011 založené na vedeckých odporúčaniach

Európska komisia prijala svoj návrh týkajúci sa rybolovných možností na rok 2011, v ktorom stanovila mieru celkového povoleného výlovu (TAC – total allowable catch) a rybolovného úsilia pre Atlantik, Severné more a medzinárodné vody regulované oblastnou rybolovnou organizáciou. Návrh vychádza z vedeckých odporúčaní týkajúcich sa množstiev rýb, ktoré sa môžu uloviť pri dodržaní podmienky udržateľnosti. Komisia diskutovala s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a zohľadnila ich odporúčania, pričom mala na zreteli cieľ dosiahnuť do roku 2015 mieru rybolovu v rámci maximálnych udržateľných výnosov.

K návrhu sa vyjadrila komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová: „Musíme mať na zreteli základné fakty. Množstvo rýb v mori je obmedzené, takisto ako množstvo rýb, ktoré môžeme vyloviť každý rok bez toho, aby sme ohrozili budúcnosť ich zásob. Každý rok žiadame vedcov, aby nám odporučili, aké sú tieto obmedzenia. Komisia potom tieto odporúčania použije pri vypracovaní svojho návrhu.“ Komisárka ďalej uviedla: „Želám si, aby EÚ splnila cieľ stanovený na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji, ktorým je do roku 2015 zaistiť mieru rybolovu v rámci maximálnych udržateľných výnosov. Tento termín sa už blíži, a preto musíme konať, aby sme sa pohli vpred. Je zrejmé, že rozhodnutia založené na vedeckých odporúčaniach sú jediným spôsobom, ako obnoviť zásoby rýb na takú úroveň, aby bolo možné udržať rybársky priemysel EÚ v zdravom stave prinášajúcom úžitok. S poľutovaním musím oznámiť, že niektoré kvóty budú sklamaním. Minulé skúsenosti však ukázali, že tí, čo si myslia, že môžu vyjednávať s prírodou, nebudú mať v rybárskom priemysle dlhé pôsobenie."

Odborníci z Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) vo svojich vedeckých odporúčaniach na rok 2011 opäť zdôraznili zlý stav mnohých zdrojov rybného hospodárstva vo vodách EÚ. Európsky rybársky priemysel prispieva v rámci hospodárstva a dodávok potravín v súčasnosti oveľa menším dielom, ako tomu bolo len pred niekoľkými desaťročiami. Proces obnovenia všetkých európskych zásob rýb na udržateľnú úroveň je pomalý, pretože flotily nie sú schopné prispôsobiť sa vedeckým odporúčaniam dostatočne rýchlo. V prípade približne 72 % hodnotených zásob je nadmerný rybolov natoľko závažný, že keby sa rybolov obmedzil, vylovilo by sa viac rýb. Udržateľným spôsobom sa loví asi len 40 % našich hodnotených zásob. Dobrou správou je, že od minulého roka došlo k určitému zlepšeniu, keďže tieto hodnoty dosahovali 86 % a 31 %. Jednoznačný pokrok sa dosiahol aj v prípade niektorých významných zásob, napríklad zásob merlúzy európskej a soley.

V záujme dosiahnutia dlhodobých cieľov udržateľnosti Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) poskytla odporúčania v súvislosti so stratégiou Komisie, aby sa do roku 2015 zabezpečila miera rybolovu v rámci maximálneho udržateľného výnosu. V prípade všetkých významných obchodných zásob sa zavádzajú viacročné plány riadenia. Tieto plány sa vzťahujú na 30 % celkového úlovku na rok 2011. Ak k tomuto podielu pridáme rôzne zásoby riadené spoločne s Nórskom, v ktorého prípade sú takisto zavedené opatrenia viacročného riadenia, toto riadenie pokrýva viac ako 80 hmotnostných % rýb ulovených rybármi EÚ. Zásobám riadeným týmto spôsobom sa darí lepšie ako zásobám podliehajúcim rozhodovaniu v krátkodobom horizonte. Musí sa však zaistiť riadne vykonávanie plánov riadenia a ak výsledky pozorované na mieste nedosiahnu očakávania, musia sa uplatniť osobitné ochranné opatrenia.

V tejto súvislosti Komisiu stále veľmi znepokojuje zachovanie zásob tresky, v ktorej prípade sa plán riadenia uplatňuje od roku 2004. Nič nenaznačuje, že by sa podarilo obnoviť jej zásoby v prielive Kattegat, Írskom mori a na západnom pobreží Škótska. Komisia preto navrhuje 50 % zníženie tohto celkového prípustného úlovku a členské štáty požiadala o spoluprácu pri dôkladnom preskúmaní riadenia zásob tresky. V rámci tohto preskúmania sa pozornosť zameria na dôvody, prečo opatrenia schválené v rámci viacročného plánu riadenia nepriniesli očakávané zlepšenie.

Situácia so zásobami tresky v Severnom mori sa v roku 2008 zhoršila, keď bol vylovený podiel väčší ako v akomkoľvek inom roku od roku 1999. Opatrenia okamžitého ukončenia rybolovu a schémy na zamedzenie lovu tresky nestačili na ochranu tejto zásoby a mali len malý vplyv na rybolovné praktiky. Riadenie zásob tresky v Severnom mori sa uskutočňuje spolu s Nórskom a na riešenie tejto situácie sa budú musieť viesť diskusie.

V návrhu Komisie na rok 2011 sa odporúča zvýšenie kvót v prípade 6 zásob, zníženie kvót v prípade 64 zásob a nezmenené kvóty v prípade 23 zásob (podrobné údaje v pripojenej tabuľke). Zmeny by predstavovali celkové zníženie kvót o 89 400 ton (10 %). Tieto štatistiky nezahŕňajú tie zásoby, pre ktoré sa rybolovné možnosti musia schváliť s tretími krajinami (napríklad s Nórskom) alebo v rámci oblastnej rybolovnej organizácie. Dohoda sa musí dosiahnuť do decembrového zasadnutia Rady ministrov rybného hospodárstva z členských štátov. Na zasadnutí, ktoré sa bude konať 13. a 14. decembra, budú o tomto návrhu diskutovať ministri rybného hospodárstva spolu so zástupcami Komisie a stanovia rybolovné kvóty na rok 2011.

Tabuľka v prílohe: prehľad návrhov Komisie na rok 2011

Ďalšie informácie a mapy možno nájsť na: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar