Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Brussel, 11 november 2010

Visserij: Commissie stelt wetenschappelijk gefundeerde, duurzame vangstmogelijkheden voor 2011 voor

De Europese Commissie heeft haar voorstel over de vangstmogelijkheden voor 2011 vastgesteld waarin de niveaus van de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanning voor de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de door een regionale organisatie voor visserijbeheer geregelde internationale wateren worden vastgesteld. Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk advies over de hoeveelheid vis die mag worden gevangen zonder de visbestanden in gevaar te brengen. De Commissie heeft met de lidstaten en de belanghebbenden de werkmethoden besproken en rekening gehouden met hun advies, zonder afbreuk te doen aan de doelstelling om tegen 2015 de maximale duurzame opbrengst (MSY) te bereiken.

Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki verklaarde met betrekking tot het voorstel: "We mogen de fundamentele feiten niet uit het oog verliezen. De hoeveelheid vis in zee is beperkt en de hoeveelheid vis die elk jaar kan worden gevangen zonder dat de toekomst van de bestanden in gevaar wordt gebracht, is eveneens beperkt. Elk jaar vragen we wetenschappers naar deze limieten en de Commissie baseert haar voorstel op dit advies." Voorts verklaarde de commissaris: "Ik hoop dat de EU het streefdoel van de wereldtop over duurzame ontwikkeling haalt om de visbestanden tegen 2015 volgens het principe van de maximale duurzame opbrengst te exploiteren. Deze termijn is niet ver meer en het is tijd om te handelen. Duidelijke, wetenschappelijk gefundeerde besluiten zijn de enige manier om visbestanden te helpen herstellen tot niveaus die een gezonde en rendabele Europese visserijsector ondersteunen. Voor een aantal quota zal er helaas teleurstellend nieuws zijn, maar de ervaring heeft getoond dat wie denkt te kunnen onderhandelen met de natuur, geen lange toekomst in de visserij is beschoren."

In hun wetenschappelijk advies voor 2011 wijzen deskundigen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) eens te meer op de zorgelijke situatie van tal van visbestanden in de EU-wateren. De bijdrage van de Europese visserij tot de economie en de voedselvoorziening is aanzienlijk kleiner dan een aantal decennia geleden. De vooruitgang op weg naar duurzame niveaus voor alle Europese visbestanden verliep traag omdat de vloten zich niet snel genoeg konden aanpassen aan het wetenschappelijk advies. Voor ongeveer 72% van de geëvalueerde bestanden is de overbevissing zo ernstig dat meer vis zou worden gevangen als er minder zou worden gevist. Voor slechts ongeveer 40% van onze geëvalueerde bestanden mag worden aangenomen dat zij duurzaam worden bevist. Anderzijds is dit een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen deze cijfers respectievelijk 86% en 31% bedroegen, en doen een aantal belangrijke bestanden zoals heek en tong het duidelijk beter dan voorheen.

Met het oog op duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn heeft de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) advies verstrekt over de strategie van de Commissie om tegen 2015 een exploitatie te garanderen die consistent is met de maximale duurzame opbrengst (MSY). Voor alle uit commercieel oogpunt belangrijke bestanden worden meerjarige beheersplannen ingevoerd. Deze plannen bestrijken 30% van de totale vangsten voor 2011. Worden de verschillende bestanden die samen met Noorwegen worden beheerd, waarvoor eveneens meerjarige beheersregelingen gelden, meegerekend, dan wordt meer dan 80% van het totale gewicht aan door EU-vissers gevangen vis op meerjarige basis beheerd. De op deze wijze beheerde bestanden doen het beter dan die waarvoor kortetermijnbesluiten gelden. Beheersplannen moeten echter naar behoren worden uitgevoerd en wanneer de geconstateerde resultaten niet zijn zoals verwacht, moeten bijzondere vrijwaringsmaatregelen worden toegepast.

Tegen deze achtergrond is de Commissie nog steeds zeer bezorgd over de instandhouding van kabeljauw, waarvoor sinds 2004 een beheersplan geldt. De kabeljauwbestanden in het Kattegat, de Ierse Zee en het westen van Schotland vertonen geen tekenen van herstel. De Commissie stelt dan ook verlagingen van de TAC's voor deze bestanden met 50% voor en heeft de lidstaten verzocht samen te werken aan een diepgaande herziening van het kabeljauwbeheer. Bij deze herziening zal worden nagegaan waarom de in het kader van het meerjarig beheersplan overeengekomen maatregelen niet de verwachte verbeteringen hebben opgeleverd.

Voor Noordzeekabeljauw is de situatie in 2008 slechter dan ooit tevoren, met het grootste vangstvolume sinds 1999. Realtimesluitingen en maatregelen om de vangst van kabeljauw te vermijden, waren niet toereikend om het bestand te beschermen en hebben weinig effect gehad op de visserijpatronen. Noordzeekabeljauw wordt samen met Noorwegen beheerd, en er zullen besprekingen moeten worden gevoerd om deze situatie te verhelpen.

In het voorstel van de Commissie voor 2011 wordt voor 6 bestanden een verhoging van de quota aanbevolen, voor 64 bestanden een verlaging van de quota en voor 23 bestanden (details in bijgaande tabel) een handhaving van de quota. De wijzigingen zouden een verlaging van de quota met in totaal 89.400 ton of 10% inhouden. Deze statistieken omvatten geen bestanden waarvoor de vangstmogelijkheden tegen de Raadszitting van de minsters van Visserij van de lidstaten in december moeten worden overeengekomen met derde landen, zoals Noorwegen, of in het kader van een regionale organisatie voor visserijbeheer. Tijdens die zitting op 13 en 14 december zullen de ministers van Visserij dit voorstel samen met de Commissie bespreken en de visserijniveaus voor 2011 vaststellen.

Tabel in de bijlage: overzicht van de voorstellen van de Commissie voor 2011.

Meer informatie en kaarten zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar