Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Brüssel, 11. november 2010

Kalandus: komisjon pakub 2011. aastaks teaduslikult põhjendatud jätkusuutlikke kalapüügivõimalusi

Euroopa Komisjon võttis vastu 2011. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva ettepaneku, milles sätestatakse lubatud kogupüügi ja püügikoormuse uued tasemed Atlandi ookeani, Põhjamere ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide reguleeritavate rahvusvaheliste vete jaoks. Ettepanek põhineb teaduslikel nõuannetel jätkusuutlikku kalapüüki võimaldavate püügimahtude kohta. Komisjon on arutanud töömeetodeid nii liikmesriikide kui ka kalandussektoriga ning võtnud arvesse nende seisukohti, jätkates samal ajal tööd selle nimel, et saavutada 2015. aastaks maksimaalsele jätkusuutlikule saagikusele vastav püügitase.

Merendus- ja kalandusasjade volinik Maria Damanaki märkis ettepanekut kommenteerides: „Me ei tohi unustada peamist. Kalavarud meres on piiratud ning samuti on piiratud kogused, mida kalavarude tulevikku ohustamata võib igal aastal püüda. Igal aastal küsime teadlastelt, kui suured need kogused on. Komisjoni ettepanek põhineb sellel, mida teadlased soovitavad.” Volinik jätkas: „Ma soovin, et EL saavutaks aastaks 2015 säästva arengu ülemaailmse tippkohtumise raames püstitatud eesmärgi mitte ületada kalapüügil kalavarude jätkusuutliku saagikuse piire. Tähtaeg pole enam kaugel ja me peame juba praegu hakkama tegutsema. Teaduslikult põhjendatud otsused on ainus võimalus kalavarude taastamiseks tasemeni, millega tagatakse ELi kalandussektori elujõuline ja tulutoov areng. Kahjuks pean ütlema, et mõned kvoodid võivad valmistada pettumust, kuid kogemused näitavad, et nendel, kelle arvates loodust saab üle kavaldada, ei ole kalapüügis tulevikku.”

2011. aasta teaduslikes nõuannetes rõhutasid kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee eksperdid taas, et mitme kalavaru seisukord ELis on kehv. Euroopa kalandussektori panus majandusse ja toiduga varustamisse on tänapäeval palju väiksem kui mõnikümmend aastat tagasi. Liikumine kõikide Euroopa kalavarude jätkusuutlikkuse tagamise poole on olnud aeglane, kuna kalurid ei ole suutnud piisavalt kiiresti kohandada oma püüki teaduslikele nõuannetele. Ligikaudu 72% hinnatud kalavarude puhul on ülepüük nii suur, et vähem püüdmine annaks rohkem saaki. Teadlaste andmete kohaselt on vaid 40% hinnatud kalavarude puhul kalapüük jätkusuutlik. Siiski võib möödunud aastaga võrreldes täheldada olukorra teatavat paranemist, kuna 2009. aastal olid kõnealused näitajad vastavalt 86% ja 31%. Lisaks on suurenenud mõnede oluliste kalade, näiteks merluusi ja hariliku merikeele varu.

Jätkusuutlikkuse pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks on Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu aidanud komisjonil kavandada strateegia, mille eesmärk on tagada aastaks 2015, et kala ei püütaks üle jätkusuutliku saagikuse piiri. Kõigi peamiste kaubanduslike kalavarude kohta koostatakse mitmeaastased majandamiskavad.

Need kavad hõlmavad 2011. aasta kogupüügist 30%. Kui lisada siia kalavarud, mida majandatakse koos Norraga ja mille kohta samuti on koostatud mitmeaastased majandamiskavad, on kõnealuste majandamiskavadega hõlmatud üle 80% (massi järgi) Euroopa kalurite püütavast kalast. Üldiselt on mitmeaastase kava alusel majandatavate kalavarude olukord ühekordsete otsuste abil majandatavate varude olukorrast parem. Ent majandamiskavasid on vaja ka korralikult rakendada ning loodetust halvema tulemuse korral on vaja võtta erimeetmeid.

Seoses sellega tunneb komisjon ikka veel suurt muret tursavarude kaitse pärast, mille majandamise kava jõustus juba 2004. aastal. Kattegati, Iiri mere ja Šotimaast läänes asuvate vete tursavarud ei näita paraku mingeid taastumise märke. Seepärast teeb komisjon ettepaneku vähendada lubatud kogupüüki kõnealustes piirkondades 50% võrra ning soovib koos liikmesriikidega tursavarude majandamise kava põhjalikult läbi vaadata. Tuleb leida põhjused, miks mitmeaastase majandamiskava raames kokkulepitud meetmed ei anna loodetud tulemusi.

Põhjamere tursavarude olukord halvenes 2008. aastal, mil püüti välja suurem osa tursavarudest kui mis tahes aastal enne 1999. aastat. Püügipiirkonna sulgemine reaalajas ja tursapüügi vältimise kavad ei ole kalavaru piisavalt kaitsnud ning püügitavasid on need mõjutanud vaid vähesel määral. Põhjamere tursavarusid majandatakse koos Norraga ning seega tuleb arutada võimalusi tekkinud olukorra parandamiseks.

Komisjoni 2011. aastat käsitlevas ettepanekus soovitatakse suurendada 6 kalavaru püügikvoote, vähendada 64 kalavaru püügikvoote ning jätta 23 kalavaru püügikvoodid samaks (vt lisatud tabel). Muudatused peaksid vähendama püügikvoote kokku 89 400 tonni võrra (s.o 10%). Esitatud andmed ei hõlma kalavarusid, mille püügivõimalused tuleb kokku leppida kolmandate riikidega (nagu Norra) või piirkondlikes kalandusorganisatsioonides alates tänasest kuni liikmesriikide kalandusministrite nõukogu kohtumiseni käesoleva aasta detsembris. Sel kohtumisel, mis toimub 13. ja 14. detsembril, arutavad kalandusministrid koos komisjoniga kõnealust ettepanekut ning määravad kindlaks 2011. aasta püügitasemed.

Lisas on tabelina esitatud ülevaade komisjoni 2011. aasta ettepanekutest.

Lisateave ja dokumendid asuvad aadressil: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar