Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

V Bruselu dne 11. listopadu 2010

Rybolov: Komise navrhuje udržitelná rybolovná práva na rok 2011, jež jsou založena na vědeckých poznatcích

Evropská komise přijala svůj návrh na rybolovná práva na rok 2011, kterým se stanoví úrovně celkového přípustného odlovu (TAC) a intenzity rybolovu pro Atlantik, Severní moře a mezinárodní vody regulované regionální organizací pro řízení rybolovu. Tento návrh vychází z vědeckých doporučení o množství ryb, které je možné odlovit, aniž by došlo k ohrožení budoucnosti rybích populací. Komise diskutovala o pracovních metodách s členskými státy a zúčastněnými stranami a zohlednila jejich rady, aniž se přitom vzdala cíle dosáhnout maximálního udržitelného výnosu (MSY) do roku 2015.

K návrhu se vyjádřila evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová: „Nesmíme ztratit ze zřetele základní fakta. Množství ryb v moři je omezené a stejně tak je omezené množství ryb, které můžeme odlovit každý rok, aniž bychom ohrozili budoucnost rybích populací. Každý rok se na uvedené limity tážeme vědců. Ve svém návrhu vychází Komise z uvedených vědeckých doporučení.“ Komisařka dále uvedla: „Přeji si, aby EU splnila cíl stanovený na Světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji, totiž využívat rybolovné zdroje v souladu s maximálními udržitelnými výnosy do roku 2015. Uvedený termín se blíží, musíme tedy začít jednat. Je evidentní, že rozhodnutí založená na vědeckých doporučeních jsou jediným způsobem, jak napomoci obnovení rybích populací na úrovně, jež umožní udržet odvětví rybolovu v EU ve zdravém a rentabilním stavu. S politováním musím oznámit, že některé kvóty budou zklamáním, avšak zkušenosti ukázaly, že ti, kdo se domnívají, že mohou vyjednávat s přírodou, v odvětví rybolovu dlouho neobstojí.“

Odborníci z Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) ve svých vědeckých doporučeních na rok 2011 znovu zdůraznili špatný stav mnoha rybolovných zdrojů ve vodách EU. Evropské odvětví rybolovu přispívá v rámci hospodářství a dodávek potravin v současnosti daleko méně než před několika desetiletími. Proces obnovy všech evropských rybích populací na udržitelnou úroveň je pomalý, neboť loďstva se nedokázala dostatečně rychle přizpůsobit vědeckým doporučením. U přibližně 72 % posuzovaných populací je nadměrný rybolov natolik závažný, že by bylo možné ulovit více ryb, pokud by se rybolov snížil. Pouze o přibližně 40 % z námi posuzovaných populacích se ví, že se loví udržitelným způsobem. Ke kladům patří, že od loňska došlo k některým zlepšením, tehdy se totiž závažný nadměrný rybolov týkal 86 % posuzovaných populací a udržitelný 31 %; k jednoznačným zlepšením došlo u některých významných populací, třeba u štikozubce obecného a jazyka obecného.

V zájmu dosažení dlouhodobých cílů udržitelnosti podala Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) doporučení v souvislosti se strategií Komise zajistit do roku 2015 míru rybolovu v rámci maximálního udržitelného výnosu (MSY). U všech hlavních komerčních populací se zavádějí víceleté plány řízení. Tyto plány se týkají 30 % z celkových odlovů na rok 2011. Pokud připočteme různé populace řízené společně s Norskem, pro něž jsou také zavedeny víceleté režimy řízení, vztahuje se víceleté řízení na více než 80 % hmotnostních ryb ulovených rybáři EU. Populace řízené tímto způsobem prospívají v dlouhodobém trendu více než populace, u nichž se činí rozhodnutí v krátkodobém horizontu. Plány řízení se však musí náležitě provádět a, pokud výsledky pozorované v terénu neodpovídají očekávání, musí se použít zvláštní ochranná opatření.

V této souvislosti činí Komisi velkou starost uchování populace tresky obecné, u níž se plán řízení používá od roku 2004. Nic nenaznačuje, že by se dařilo obnovovat populace tresky obecné v průlivu Kattegat, v Irském moři a při západním pobřeží Skotska. Komise proto navrhuje 50% snížení u těchto celkových přípustných odlovů a požádala členské státy, aby spolupracovaly na hloubkové revizi řízení populace tresky obecné. Tato revize se zaměří na důvody, proč opatření schválená v rámci víceletého plánu řízení nepřinesla očekávaná zlepšení.

Situace tresky obecné v Severním moři se zvrátila k horšímu v roce 2008, kdy byl odloven vyšší poměrný podíl populace než v kterémkoli roce od roku 1999. Ukončení rybolovu v reálném čase a zákaz lovu tresky obecné k její ochraně nestačily a na rybolovné postupy měly jen malý vliv. Řízení populace tresky obecné v Severním moři se provádí společně s Norskem a budou se muset vést diskuse k vyřešení této situace.

V návrhu Komise na rok 2011 se doporučuje zvýšení kvót u 6 populací, snížení kvót u 64 populací a nezměněné kvóty u 23 populací (viz přiloženou tabulku). Změny by představovaly celkové snížení kvót o 89 400 tun čili o 10 %. Tato statistika nezahrnuje ty populace, u nichž se rybolovná práva musí dohodnout se třetími zeměmi (např. s Norskem) nebo v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu do prosincové schůze Rady ministrů členských států pro rybolov. Na uvedené schůzi budou ve dnech 13. a 14. prosince ministři pro rybolov spolu s Komisí debatovat o tomto návrhu a stanoví kvóty rybolovu na rok 2011.

Tabulka v příloze: přehled návrhů Komise na rok 2011

Další informace a mapy jsou dostupné na: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar