Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

Bryssel den 11 november 2010

Europeisk undersökning visar allmänhetens stöd för ansvarsfull innovation inom biovetenskap och bioteknik

En ny Eurobarometerundersökning om biovetenskap och bioteknik visar att européerna har en positiv syn på bioteknik. 53 % av de svarande tror att bioteknik kommer att ha en positiv effekt på framtiden, och bara 20  % tror att den kommer att ha en negativ effekt. Undersökningen avslöjar också stora kunskapsluckor, vilket tyder på att det behövs mer information: En majoritet hade aldrig hört talas om några av de områden som omfattades av undersökningen, såsom nanoteknologi (55 %), biobanker (67 %) och syntetisk biologi (83 %), och det råder fortfarande skepticism och oro inom vissa områden såsom genetiskt modifierade livsmedel. Undersökningen, som utfördes i februari 2010, är den sjunde sedan 1991 och grundas på representativa stickprov från 32 europeiska länder.

– Den här undersökningen visar på tre saker, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionsledamot för forskning, innovation och vetenskap. För det första är européerna oftast ganska positiva till bioteknik, även om de fortfarande är oroliga över vissa aspekter. För det andra känner många människor att de saknar grundläggande information om vissa aspekter av biotekniken, så det finns ett stort kommunikationsproblem. Jag avser att ta itu med det och uppmanar alla berörda parter att göra detsamma. För det tredje bör alla beslut om bioteknik fortfarande grundas på vetenskapliga rön med hänsyn till etik, hälsa och miljö. Vi får inte styras av känslomässiga reaktioner eller kortsiktiga kommersiella intressen. Biotekniken kan ge ett stort bidrag till våra Europa 2020-mål med hållbar tillväxt och bättre hälsa och livskvalitet, så det kommer att fortsätta vara ett huvudområde för forskning inom EU:s ramprogram.

I likhet med tidigare Eurobarometer-undersökningar om bioteknik utformades frågeformuläret av en oberoende forskningsgrupp av samhällsvetare under ledning av London School of Economics, som även analyserade resultaten. De fastställde att det inte finns något motstånd mot innovation. I allmänhet är européerna positiva till ansvarsfull innovation med regelverk för att balansera marknaden, och vill vara delaktiga i beslut om ny teknik när sociala värderingar står på spel. Samtidigt har förtroendet sedan 2005 ökat för många av huvudaktörerna, till exempel läkare, forskare, EU, nationella regeringar och industri. De anses fatta riktiga beslut i bioteknikfrågor (se tabell 9 i rapporten). Hållbarhetsaspekterna har blivit viktigare med tiden.

Bland de 53 % av EU-invånarna som ser positivt på bioteknik (figur 2 i rapporten), var de svarande särskilt positiva i Estland 77 %, Sverige 72 % och Finland 69 %. Österrike var det enda medlemsland där de som ser negativt på bioteknik var fler än optimisterna, 41 % respektive 35 %.

Stödet för biobränsle är starkt inom EU. 72 % var positiva till biobränsle som utvinns ur grödor och 83 % var positiva till biobränsle utvunnet ur oätbart material (figur 7 i rapporten).

Stödet var mycket stort för medicinsk tillämpning av bioteknik, där strikta regler gäller (figur 21). 63 % samtyckte till stamcellsforskning på mänskliga foster, jämfört med 59 % år 2005. 69% var positiva till annan stamcellsforskning under vissa förutsättningar, jämfört med 65 % tidigare, och 63% var positiva till genterapi jämfört med 54 % för fem år sedan. Ytterligare 15–18 % var beredda att acceptera ovanstående tillämpningar under särskilda förhållanden. De länder där flest svarande var positiva till dessa tillämpningar var Storbritannien, Spanien och Danmark.

En klar majoritet av européerna (61 %, jämfört med 57 % 2005) är fortfarande negativa till genetiskt modifierade livsmedel (figur 13). De hänvisade till säkerhetsfrågor, brist på fördelar och allmänt obehag. Det fanns dock ett försiktigt stöd för tillämpningen av nya generationer av ”lätt” genetiskt modifierade livsmedel – till exempel införsel av gener från vildaplar i ätbara äpplen, där 46 % av de svarande var positiva och 38 % var negativa (figur 18).

Det fanns även ett starkt motstånd mot kloning av djur i livsmedelssyfte, vilket bara 18 % var positiva till.

Analysen av undersökningen är en del av forskningsprojektet STEPE om känsliga tekniker och europeisk offentlighetsetik som finansierats av programmet Vetenskap i samhället inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7). Synpunkterna som uttrycks i samhällsvetarnas rapport är författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis kommissionens ståndpunkt.

Rapporten med sammandrag, data och landsspecifika informationsblad finns på Eurobarometer-webbplatsen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341.


Side Bar