Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

V Bruseli 11. novembra 2010

Celoeurópsky prieskum ukázal, že verejnosť podporuje inovácie v oblasti vied o živej prírode a biotechnológií založené na zodpovednom prístupe

Nový prieskum Eurobarometer zameraný na vedy o živej prírode a biotechnológie ukazuje, že Európania biotechnológie podporujú. 53 % opýtaných sa domnieva, že biotechnológie budú mať v budúcnosti pozitívny účinok, a iba 20 % očakáva negatívny účinok. Prieskum takisto odhalil veľké medzery v poznatkoch, čím poukázal na potrebu posilnenia komunikácie: väčšina opýtaných nikdy nepočula o niektorých oblastiach zahrnutých do prieskumu, akými sú napríklad nanotechnológie (nepozná 55 %), biobanky (nepozná 67 %) či syntetická biológia (nepozná 83 %), zatiaľ čo skepsa a obavy aj naďalej pretrvávajú v oblastiach ako geneticky modifikované potraviny. Prieskum Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil vo februári 2010, je siedmym v sérií prieskumov uskutočnených od roku 1991 a vychádza z reprezentatívnych vzoriek z 32 európskych krajín.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn uviedla: Tento prieskum odhalil tri veci. Po prvé, Európania oblasť biotechnológií väčšinou podporujú, hoci sú skeptickí v súvislosti s niektorými konkrétnymi aspektmi. Po druhé, mnohí ľudia sa domnievajú, že nemajú dostatok základných informácií o dôležitých aspektoch biotechnológií, takže existuje výrazná potreba zlepšiť komunikáciu. Chcem sa na túto úlohu podujať a vyzývam k tomu aj všetky zainteresované strany. Po tretie, všetky rozhodnutia v oblasti biotechnológií by mali vychádzať z dôkladne podložených vedeckých poznatkov a mali by náležite zohľadňovať etické, zdravotné a environmentálne faktory: nemôžme sa nechať ovládať emóciami ani krátkodobými obchodnými záujmami.

Biotechnológie majú obrovský potenciál prispieť k plneniu cieľov stratégie Európa 2020, ktorými sú udržateľný rast, zlepšenie zdravia a zvýšená kvalita života. Preto budú biotechnológie v našich rámcových programoch EÚ kľúčovou oblasťou výskumu aj naďalej.

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich prieskumov Eurobarometer zameraných na biotechnológie dotazník použitý v tomto prieskume vypracovala nezávislá skupina odborníkov v oblasti sociálnych vied (pod vedením London School of Economics), ktorá takisto vyhodnotila jeho výsledky. Z prieskumu vyplýva, že ľudia smerovanie k inováciám neodmietajú. Vo všeobecnosti Európania podporujú inovácie založené na zodpovednom prístupe spolu s vhodnou reguláciou na vyváženie trhu a chceli by byť zahrnutí do procesu prijímania rozhodnutí o nových technológiách, keď ide o spoločenské hodnoty. Od roku 2005 sa zároveň posilnila dôvera, pokiaľ ide o väčšinu kľúčových aktérov, akými sú napríklad doktori, vedci, EÚ, orgány štátnej správy a priemysel, a o ich schopnosť prijímať uvážené rozhodnutia v oblasti biotechnológií (pozri tabuľku 9 správy). Postupom času nadobudli na význame aj otázky udržateľnosti.

Z 53 % obyvateľov EÚ, ktorí podporujú biotechnológie (obrázok 2 v správe), vyjadrili obzvlášť veľkú podporu ľudia z týchto krajín – Estónsko 77 %, Švédsko 72 % a Fínsko 69 %. Jediným členským štátom, v ktorom počet ľudí domnievajúcich sa, že biotechnológie budú mať negatívny účinok, presiahol počet ľudí vyjadrujúcich podporu, bolo Rakúsko – 41 % proti, 35 % za.

V celej EÚ možno pozorovať výraznú podporu biopalív. 72 % opýtaných by uprednostnilo biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín, zatiaľ čo 83 % bolo za biopalivá vyrábané z nepotravinárskych materiálov (obrázok 7 v správe).

Veľmi pozitívne sa vnímalo uplatnenie biotechnológií v lekárskej praxi, muselo by však podliehať prísnym predpisom (obrázok 21). Od roku 2005 sa podiel opýtaných, ktorí súhlasili s vykonávaním výskumu embryonálnych kmeňových buniek, zvýšil z 59 % na 63 %. Iným formám výskumu kmeňových buniek za vymedzených podmienok vyjadrilo svoju podporu 69 % opýtaných (65 % v roku 2005) a génovú terapiu vníma priaznivo 63 % (v porovnaní s 54 % pred piatimi rokmi). Uvedené aplikácie by akceptovalo 15 až 18 % opýtaných, ale len za osobitných podmienok. Krajiny, v ktorých väčšina opýtaných vo všeobecnosti podporila tieto aplikácie, boli Spojené kráľovstvo, Španielsko a Dánsko.

Prevažná väčšina Európanov (zvýšenie z 57 % v roku 2005 na 61 %) je aj naďalej jednoznačne proti geneticky modifikovaným potravinám (obrázok 13). Opýtaní uviedli obavy súvisiace s bezpečnosťou, pociťovanú absenciu prínosov a všeobecné znepokojenie. Niektorí však opatrne podporili nové „technolite“ generácie aplikácií geneticky modifikovaných potravín, napríklad zavedenie génov z okrasných odrôd jabĺk do stolových odrôd, pričom za bolo 46 % opýtaných a 38 % proti (obrázok 18).

V súvislosti s klonovaním zvierat na potravinárske účely vyjadrili opýtaní svoj dôrazný nesúhlas a za bolo len 18 % opýtaných.

Analýza tohto prieskumu Eurobarometer je súčasťou výskumného projektu Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE – Citlivé technológie a etické otázky európskej verejnosti), ktorý bol financovaný z Programu „Veda v spoločnosti“ siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj (7FP). Názory vyjadrené v správe odborníkov v oblasti sociálnych vied sú názormi autorov, a nemusia vyjadrovať stanovisko Komisie.

Údaje zo správy spolu s jej zhrnutím a prehľadom jednotlivých krajín nájdete na webovej stránke Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341


Side Bar