Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

Brussel, 11 november 2010

Europese rondvraag toont maatschappelijk draagvlak voor doordachte innovatie op het gebied van biowetenschappen en biotechnologie

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête met betrekking tot biowetenschappen en biotechnologie blijkt dat de Europeanen ten aanzien van biotechnologie een positieve houding aannemen. 53% van de ondervraagden is ervan overtuigd dat biotechnologie gunstige gevolgen voor de toekomst zal hebben en slechts 20% denkt daar anders over. De enquête brengt ook belangrijke kennislacunes aan het licht die wijzen op een behoefte aan meer communicatie: het merendeel van de ondervraagden had nog nooit gehoord van bepaalde onderwerpen die in de enquête aan bod kwamen zoals nanotechnologie (55% onbekend met het onderwerp), biobanken (67% onbekend met het onderwerp) en synthetische biologie (83% onbekend met het onderwerp. Bovendien was er veel scepticisme en bezorgdheid over onderwerpen zoals genetisch gemodificeerde levensmiddelen. De Eurobarometer-enquête, die in februari 2010 werd gehouden, is de zevende in een reeks waarmee in 1991 werd gestart en is gebaseerd op representatieve steekproeven in 32 Europese landen.

Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn zei hierover het volgende: "Deze enquête leert ons drie dingen. Ten eerste zijn de Europeanen vrij positief ingesteld ten aanzien van biotechnologie hoewel ze met bepaalde aspecten ervan niet goed raad weten. Ten tweede zijn vele mensen zich ervan bewust dat het hun aan fundamentele informatie over belangrijke aspecten van biotechnologie ontbreekt. Er is dus een enorme behoefte aan informatie. Ik ben van plan dit zeer ter harte te nemen en ik dring er bij alle belanghebbenden op aan om dat ook te doen. Ten derde moeten alle beslissingen op het vlak van biotechnologie op degelijk wetenschappelijk onderzoek gebaseerd worden en moet bij deze beslissingen terdege rekening worden gehouden met ethische factoren en met gezondheids‑ en milieufactoren: wij mogen ons niet laten leiden door emotionele reacties of door commerciële overwegingen op korte termijn.

Biotechnologie kan een enorme bijdrage leveren aan de doelstellingen die Europa zich voor 2020 heeft gesteld - duurzame groei en meer gezondheid en levenskwaliteit – en zal dus verder een belangrijk onderzoekgebied in de kaderprogramma's van de EU blijven."

Zoals bij de vorige Eurobarometer-enquêtes met betrekking tot biotechnologie werd de vragenlijst van de enquête opgesteld en werden de resultaten geanalyseerd door een onafhankelijk team van deskundige sociale wetenschappers dat in dit geval werd geleid door de "London School of Economics". Hun conclusie luidt dat de impuls die aan de innovatie wordt gegeven, niet van de hand wordt gewezen. In het algemeen zijn de Europeanen voorstander van doordachte innovatie die op passende wijze wordt gereguleerd zodat de markt in evenwicht wordt gehouden en wensen zij bij de besluitvorming omtrent nieuwe technologieën te worden betrokken wanneer sociale waarden in het geding zijn. Tezelfdertijd zien haast alle belangrijke betrokkenen, zoals dokters, wetenschappers, de EU, de regeringen van de lidstaten en het bedrijfsleven, het meer en meer als hun plicht om bij beslissingen omtrent biotechnologische kwesties niet over één nacht ijs te gaan (zie tabel 9 van het verslag). Duurzaamheidoverwegingen hebben in de loop der jaren steeds meer aan belang gewonnen.

Van de 53% ondervraagden in de EU dat de biotechnologie gunstig gezind is (Diagram 2 in het verslag), gaven de bewoners van de volgende landen blijk van een bijzonder positieve ingesteldheid: Estland 77%, Zweden 72%, Finland 69%. De enige lidstaat waar de biotechnologie meer negatieve dan positieve gevolgen werden toegedicht, was Oostenrijk: 41% tegen 35%.

Biobrandstof kon in de hele EU op sterke steun rekenen. 72% van de ondervraagden gaf zijn fiat aan brandstoffen uit gewassen en 83% was voorstander van biobrandstoffen uit niet‑eetbare gewassen (Diagram 7 in het verslag).

De steun was overweldigend voor medische toepassingen van de biotechnologie, op voorwaarde dat één en ander aan strikte wetgeving wordt onderworpen (Diagram 21). 63% van de ondervraagden kon zich vinden in onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen, in vergelijking met 59% in 2005. 69% gaf zijn voorwaardelijke steun aan ander stamcelonderzoek in vergelijking met 65% vijf jaar geleden en 63% was voorstander van gentherapie vergeleken met 54% vijf jaar geleden. Nog eens 15‑18% was bereid om vorengenoemde toepassingen in speciale omstandigheden te aanvaarden. De landen waar zich over het geheel genomen de meeste respondenten achter deze toepassingen schaarden, waren het VK, Spanje en Denemarken.

Een afgetekende meerderheid van Europeanen (61%, vergeleken met 57% in 2005) blijft sterk gekant tegen genetisch gemodificeerde levensmiddelen (Diagram 13). Als redenen hiervoor geven de respondenten veiligheidsoverwegingen, het niet kunnen bespeuren van enig voordeel en algemeen onbehagen aan. Er is evenwel behoedzame steun voor de nieuwe generatie "technolite" toepassingen op het gebied van genetisch gemodificeerde levensmiddelen, bijvoorbeeld voor de introductie van genen van wilde appelen in eetappelen; 46% van de respondenten is hiervan voorstander en 38% tegenstander (Diagram 18).

Er was eveneens sterk verzet tegen het klonen van dieren voor de voedselketen. Hier bedroeg de steun slechts 18%.

De analyse van deze Eurobarometer-enquête is een onderdeel van het onderzoekproject Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) (gevoelige technologieën en overheidsethiek) dat gefinancierd wordt in het kader van het programma "Wetenschap in de maatschappij" van het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU (KP 7). De meningen die tot uitdrukking worden gebracht in het verslag van de sociale wetenschappers zijn de meningen van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de zienswijzen van de Commissie.

De gegevens van het verslag - met de samenvatting - en de fiches per land zijn beschikbaar op de website van Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public opinion/archives/eb special en.htm#341


Side Bar