Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

Bryssel 11. marraskuuta 2010

Euroopan laajuinen kysely osoittaa kansalaisten kannattavan vastuullista innovointia biotieteissä ja bioteknologiassa

Tuore biotieteitä ja bioteknologiaa koskeva Eurobarometri-kysely osoittaa eurooppalaisten suhtautuvan optimistisesti bioteknologiaan. Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia uskoo bioteknologialla olevan tulevaisuudessa myönteisiä vaikutuksia. Päinvastaisella kannalla on vain 20 prosenttia. Kysely paljasti myös laajoja aukkoja tietämyksessä, mikä on signaali lisäviestinnän tarpeesta. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan kuullutkaan eräistä kyselyn kattamista aloista, kuten nanoteknologiasta (tuntematon 55 prosentille), biopankeista (tuntemattomia 67 prosentille) tai synteettisestä biologiasta (tuntematon 83 prosentille). Epäilyä ja huolta aiheuttavat edelleen tietyt osa-alueet, kuten geenimuunnellut elintarvikkeet. Helmikuussa 2010 tehty Eurobarometri-kysely on laatuaan seitsemäs vuoden 1991 jälkeen. Se perustuu edustavaan otokseen 32:sta Euroopan maasta.

Kysely kertoo meille kolme asiaa,” totesi tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. Ensinnäkin eurooppalaiset suhtautuvat bioteknologiaan kaiken kaikkiaan varsin positiivisesti, vaikka joistain erityiskysymyksistä ollaankin huolissaan. Toiseksi monet tuntevat, ettei heillä ole perustietoja tärkeistä bioteknologian kysymyksistä, mikä kertoo suuresta viestintävajeesta. Aion ryhtyä toimeen tässä asiassa ja kehotan samaan myös kaikkia sidosryhmiä. Kolmanneksi kaikkien bioteknologiaa koskevien päätösten tulisi perustua tieteeseen ja niissä tulisi ottaa huomioon eettiset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Lähtökohtana eivät saa olla tunneperäiset reaktiot tai lyhyen tähtäimen kaupalliset tavoitteet.

Bioteknologia voi edistää valtavasti Eurooppa 2020 ‑tavoitteita luomalla edellytyksiä kestävälle kasvulle ja terveyden ja elämänlaadun parantamiselle. Se tulee olemaan keskeinen tutkimusalue EU:n puiteohjelmissa."

Aikaisempien bioteknologiaa koskeneiden Eurobarometri-selvitysten tapaan kyselyn laati ja sen tulokset analysoi yhteiskuntatieteiden asiantuntijoista koostuva riippumaton ryhmä, tällä kertaa London School of Economicsin johdolla. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei Euroopassa vastusteta pyrkimyksiä innovaatioihin. Yleisesti ottaen eurooppalaiset kannattavat vastuullista innovointia ja siihen liittyvää asianmukaista valvontaa, jolla huolehditaan markkinoiden tasapainottamisesta. He haluavat osallistua päätöksentekoon kysymyksissä, joihin liittyy yhteiskunnallisia arvoja. Samaan aikaan luottamus on vuoden 2005 jälkeen lisääntynyt useimpia alan keskeisiä toimijoita – lääkäreitä, tutkijoita, EU:ta, valtion viranomaisia ja teollisuutta – kohtaan bioteknologian kysymyksiin liittyvässä päätöksenteossa (ks. raportin taulukko 9). Kestävän kehityksen näkökohdat ovat tulleet ajan mittaan tärkeämmiksi.

Bioteknologiaan suhtautuu optimistisesti 53 prosenttia EU:n kansalaisista (raportin kaavio 2). Asennoituminen on erityisen myönteistä Virossa (77 %), Ruotsissa (72 %) ja Suomessa (69 %). Ainoa jäsenvaltio, jossa bioteknologiaan kielteisesti suhtautuvia (41 %) oli enemmän kuin optimisteja (35 %), on Itävalta.

Biopolttoaineita kannatetaan vahvasti kaikkialla EU:ssa. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia kannattaa viljelykasvipohjaisia biopolttoaineita ja 83 prosenttia syömäkelvottomasta materiaalista valmistettavia biopolttoaineita (raportin kaavio 7).

Bioteknologian lääketieteellisiä sovelluksia kannatetaan hyvin laajasti, kunhan niitä säädellään tiukoilla laeilla (kaavio 21). Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia hyväksyy alkioiden kantasolututkimuksen, kun vastaava osuus vuonna 2005 oli 59 prosenttia. Muuta kantasolututkimusta kannattaa ehdollisesti 69 prosenttia (viisi vuotta sitten 65 %) ja geeniterapiaa 63 prosenttia (viisi vuotta sitten 54 %). Heidän lisäkseen 15­–18 prosenttia on valmis hyväksymään nämä sovellukset erityisolosuhteissa. Maat, joissa useimmat vastaajat kannattavat näitä sovelluksia yleisesti, ovat Iso-Britannia, Espanja ja Tanska.

Eurooppalaisten suuri enemmistö (61 %) vastustaa geenimuunneltuja elintarvikkeita. Vastustajien osuus on noussut viiden vuoden takaisesta 57 prosentista (kaavio 13). Syyksi ilmoitetaan huoli tällaisten elintarvikkeiden turvallisuudesta, niiden ilmeisten hyötyjen puuttuminen ja yleinen epäluottamus niitä kohtaan. Varovaisesti tuetaan kuitenkin geenimuuntelun uusia kevyitä sovelluksia, esimerkiksi villiomenan geenien siirtämistä syömäomeniin. Niitä tukee 46 prosenttia vastaajista ja vastustaa 38 prosenttia (kaavio 18).

Eläinten kloonausta elintarviketeollisuudessa vastustetaan niin ikään voimakkaasti. Vain 18 prosenttia kannattaa sitä.

Eurobarometri-kyselyn analyysi on osa STEPE-tutkimushanketta (Sensitive Technologies and European Public Ethics), jota rahoitetaan EU:n tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvasta "Tiede yhteiskunnassa" ‑ohjelmasta. Yhteiskuntatieteilijöiden raportissa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta komission kantaa.

Raportti tiivistelmineen ja maakohtaisine tietoineen on saatavilla Eurobarometrin sivuilta seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341


Side Bar