Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2010

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη σε ευρωπαϊκή κλίμακα, το κοινό αντιμετωπίζει ευνοϊκά την υπεύθυνη καινοτομία στον τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, οι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι όσον αφορά τη βιοτεχνολογία. Το 53% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η βιοτεχνολογία θα έχει θετικά αποτελέσματα στο μέλλον και μόνο 20% από αυτούς πιστεύει ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης την ύπαρξη σημαντικών κενών στις γνώσεις, τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία: οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν είχαν ακούσει ποτέ για κάποιον από τους τομείς που αφορούσε η έρευνα, και συγκεκριμένα για τη νανοτεχνολογία (55% των ερωτηθέντων δήλωσε άγνοια), τις βιοτράπεζες (67%) και τη συνθετική βιολογία (83%), ενώ για ορισμένα θέματα, όπως τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, εξακολουθούν να εκφράζονται πολλές επιφυλάξεις και ανησυχίες. Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η οποία διεξήχθη τον Φεβρουάριο 2010, είναι η έβδομη που διεξάγεται από το 1991 και βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: "Από την έρευνα αυτή μαθαίνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μάλλον ευνοϊκά τη βιοτεχνολογία, αν και παραμένουν διστακτικοί σε ορισμένα θέματα. Δεύτερον, ότι πολλοί πιστεύουν πως δεν ενημερώνονται επαρκώς όσον αφορά σημαντικές πτυχές της βιοτεχνολογίας, και συνεπώς αντιμετωπίζουμε μια μείζονος σημασίας επικοινωνιακή πρόκληση στην οποία προτίθεμαι να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καλώς όλους τους ενδιαφερόμενους να πράξουν το ίδιο. Τρίτον, όλες οι αποφάσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας πρέπει να βασίζονται σε ασφαλή επιστημονικά δεδομένα και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα θέματα που αφορούν την ηθική, την υγεία και το περιβάλλον: δεν είναι δυνατόν να καθοδηγούμαστε από συναισθηματικές αντιδράσεις ούτε από βραχυπρόθεσμες εμπορικές εκτιμήσεις.

Η βιοτεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε τεράστιο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 για βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Συνεπώς, θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό τομέα έρευνας για τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ."

Όπως και κατά τις προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τη βιοτεχνολογία, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε καταρτίστηκε από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των κοινωνικών επιστημών – στη συγκεκριμένη περίπτωση υπό την καθοδήγηση του London School of Economics – η οποία μελέτησε και τα αποτελέσματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούν να δοθεί ώθηση στην καινοτομία. Σε γενικές γραμμές, οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας υπεύθυνης καινοτομίας που υπόκειται στην κατάλληλη ρύθμιση για την εξισορρόπηση της αγοράς και επιθυμούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες όταν διακυβεύονται κοινωνικές αξίες. Παράλληλα, από το 2005 και μετά παρατηρείται αύξηση της εμπιστοσύνης στους περισσότερους από τους βασικούς παράγοντες (γιατρούς, επιστήμονες, ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις και βιομηχανία), για τους οποίους πιστεύεται ότι ενεργούν σωστά κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα βιοτεχνολογίας (βλ. πίνακα 9 της έκθεσης). Τα θέματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα αποκτούν επίσης όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Από το 53% των κατοίκων της ΕΕ που δηλώνουν αισιόδοξοι όσον αφορά τη βιοτεχνολογία (γράφημα 2 της έκθεσης), ιδιαίτερα θετικοί εμφανίζονται οι κάτοικοι των ακόλουθων χωρών: Εσθονία (77%), Σουηδία (72%), Φινλανδία (69%). Το μόνο κράτος μέλος στο οποίο εκείνοι που πιστεύουν ότι η βιοτεχνολογία θα έχει αρνητικά αποτελέσματα υπερβαίνουν αριθμητικά τους αισιόδοξους ήταν η Αυστρία με ποσοστό 41% έναντι 35% για εκείνους που δηλώνουν αισιόδοξοι.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που έχει σχηματιστεί στο σύνολο της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα: 72% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη χρήση βιοκαυσίμων γεωργικής προέλευσης και 83% τάσσονται υπέρ της χρήσης βιοκαυσίμων που παράγονται από μη βρώσιμες ύλες (γράφημα 7 της έκθεσης).

Εντυπωσιακή ήταν η υποστήριξη των ιατρικών εφαρμογών της βιοτεχνολογίας, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία (γράφημα 21). 63% των ερωτηθέντων εγκρίνουν την έρευνα σε βλαστοκύτταρα που προέρχονται από ανθρώπινα έμβρυα, σε σχέση με ποσοστό 59%, το 2005. Το 69% των ερωτηθέντων συμφωνούν, υπό όρους, με την έρευνα σε άλλα βλαστοκύτταρα, έναντι ποσοστού 65%, το 2005, και 63% δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη γονιδιακή θεραπεία, έναντι 54% προ πενταετίας. Ποσοστό 15-18% δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να δεχθούν τις ανωτέρω εφαρμογές υπό ειδικές περιστάσεις. Οι χώρες στις οποίες οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ των εφαρμογών αυτών στο σύνολό τους, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Δανία.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (61% σε σύγκριση με 57% το 2005) τάσσεται σαφώς κατά των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων (γράφημα 13). Οι ερωτηθέντες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, αναφερόμενοι επίσης στην παντελή έλλειψη οφελών. Ωστόσο, υποστηρίζονται με κάποιες επιφυλάξεις οι νέες, περισσότερο «ήπιες» γενεές εφαρμογών για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα – όπως για παράδειγμα η εισαγωγή γονιδίων αγριόμηλων στα βρώσιμα μήλα, με 46% των ερωτηθέντων να τάσσονται υπέρ και 38% κατά (γράφημα 18).

Έντονη αντίδραση εκφράστηκε επίσης όσον αφορά την κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων με ποσοστό μόλις 18% των ερωτηθέντων να τάσσονται υπέρ.

Η ανάλυση του Ευρωβαρομέτρου αυτού εντάσσεται στο ερευνητικό σχέδιο STEPE, (Sensitive Technologies and European Public Ethics) σχετικά με τις ευαίσθητες τεχνολογίες και τα θέματα δημόσιας ηθικής στην ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Επιστήμη και Κοινωνία” του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ). ). Οι γνώμες που εκφράζονται στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων είναι οι γνώμες εκείνων που την συνέταξαν και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Επιτροπής.

Η έκθεση, συνοδευόμενη από περίληψη, καθώς και τα δεδομένα και τα δελτία ανά χώρα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωβαρομέτρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341


Side Bar