Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Bryssel den 10 november 2010

Europa–Afrika: 80 länder, två kontinenter i partnerskap för en bättre framtid

Inför toppmötet mellan EU och Afrika den 29–30 november i Libyen lägger Europeiska kommissionen idag i ett meddelande fram förslag till konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika. Med utgångspunkt i den befintliga ”gemensamma strategin EU–Afrika” (det strategiska partnerskapet EU–Afrika), som lanserades under år 2007, redogör kommissionen i meddelandet för gemensamma utmaningar där det uppnåtts framsteg och utmaningar där det krävs fortsatta gemensamma ansträngningar, såsom fattigdomsminskning, fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, global styrning (global governance) och klimatförändringar. Kommissionen konstaterar i meddelandet att Afrika även om kärnan i den gemensamma strategin är att uppnå millennieutvecklings­målen behöver stöd också i arbetet med att stärka den politiska och ekonomiska styrningen för att ge utrymme för en bättre mobilisering av kontinentens egna tillgångar på ett hållbart sätt. I den andan föreslår kommissionen att man ska inrikta sig på initiativ som kan bidra till en långfristig socialt integrerande och hållbar tillväxt. Kommissionens förslag kommer att bidra till utformningen av den handlingsplan för genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika som ska antas i samband med toppmötet.

Kommissionens vice ordförande Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, yttrade följande: ”Att bygga ut och fördjupa förbindelserna mellan EU och Afrika är en central prioritet under mitt mandat. Afrika är inte bara en mottagare av stöd från EU utan även en viktig partner i ett antal stora internationella och regionala frågor av gemensamt intresse – såsom regional säkerhet, där vi kan samarbeta för att bekämpa t.ex. sjöröveri och för att föra fred och stabilitet till regionen – och frågor som faller inom ramen för global styrning, såsom klimat­förändringarna.”

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, yttrade följande: ”Tre år efter lanseringen av ett unikt partnerskap är det dags att konsolidera förbindelserna mellan EU och Afrika och därigenom ställa i utsikt en bättre framtid och ökat välstånd för 1,5 miljarder människor i 80 länder. För att trygga långfristig utveckling kommer mer uppmärksamhet att ägnas åt hur utvecklingssamarbetet kan bidra till att skapa villkor som möjliggör en socialt integrerande och hållbar tillväxt. Detta kommer att bidra till minska fattigdomen och till att bekräfta Afrikas dynamiska kraft på världsscenen i politiskt och ekonomiskt hänseende.”

Den ekonomiska krisen, miljöproblemen, livsmedelsförsörjnings­problemen, den nya institutionella ramen i EU och den omständigheten att nya givare träder fram påkallar anpassningar av partnerskapet mellan EU och Afrika. Europa och Afrika kommer att bygga vidare på de resultat som uppnåtts inom ramen för den gemensamma strategin, i syfte att förstärka dess verkningar på global, kontinental och regional nivå.

EU–Afrika: att ta sig an gemensamma utmaningar

Partnerskapet EU-Afrika erbjuder ett särskilt mervärde tack vare dess politiska karaktär, dess bredd och dess möjligheter till gemensamma lösningar i globala frågor. Samarbetet mellan parterna kommer att drivas vidare inom ramen för de ”tematiska partnerskapen” (se nedan), i syfte att uppnå millennieutvecklingsmålen, åtgärda hot mot fred och säkerhet (även framväxande hot såsom terrorism, sjöröveri och olika former av olaglig handel, t.ex. människohandel), främja god samhällsstyrning, demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, stärka de multilaterala institutionernas legitimitet och effektivitet och bekämpa klimatförändringar och miljöförstöring.

EU–Afrika: ett framåtblickande partnerskap

Kommissionen konstaterar i meddelandet att partnerskapet EU–Afrika måste utvecklas ytterligare med tanke på omfattningen av de utmaningar som båda kontinenterna står inför. Den föreslår att mer uppmärksamhet ska ägnas åt hur utvecklingssamarbetet kan bidra till att skapa villkor som möjliggör en socialt integrerande och hållbar tillväxt i Afrika och att samarbetet under det kommande decenniet ska inriktas bl.a. på verksamhet som har stor genomslagskraft och kan öka investeringarna, för att förverkliga partnerskapets enorma potential.

Socialt integrerande tillväxt står i samband med minskning av fattigdom och ojämlikhet. Utvecklingssamarbetet bör särskilt inriktas på att se till att befolkningen är vid god hälsa och väl utbildad samt på bättre tillhandahållande av tjänster och infrastruktur och på samarbete i fråga om färdigheter, innovation och entreprenörskap och i fråga om migration och rörlighet. Målet är att arbeta tillsammans i partnerskap för att skapa ett klimat som befrämjar investeringar, handel och sysselsättning.

Hållbar tillväxt står i samband med utveckling av effektiva, ”gröna” och konkurrenskraftiga ekonomier. Afrika har en mycket stor outnyttjad potential för produktion av energi från förnybara källor (vattenkraft, solenergi, vindenergi, geotermisk energi och biomassa) som kan användas för att se till att miljoner människor får tillgång till elektricitet och värme. Samarbetet för en hållbar tillväxt bör särskilt inriktas på att stärka den regionala integrationen och öka handeln i Afrika, på att understödja en hållbar förvaltning av råvaror, på att flytta om stödet till jordbruket till småjordbrukare som producerar på ett miljövänligt sätt och på att genomföra gemensamma program för tillhandahållande av ”ren” energi till alla.

De följande stegen

Meddelandet från kommissionen om konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika utgör ett bidrag till det förestående tredje toppmötet mellan EU och Afrika. Det övergripande temat för toppmötet – tillväxt, investeringar och skapande av arbetstillfällen – slår an tonen för samarbetet mellan de båda kontinenterna och ger långfristiga riktlinjer på dessa områden. Det kommer att antas en gemensam, realistisk handlingsplan som ger prioritet åt verksamhet som har en tydlig regional, kontinental eller global dimension, ett tydligt mervärde och ett påvisat stöd av en ”kritisk massa” av kompetenta aktörer på båda sidor.

Bakgrund

Den gemensamma strategin EU–Afrika (det strategiska partnerskapet EU–Afrika) lanserades vid toppmötet i Lissabon 2007, i vilket 80 stats- och regeringschefer från Europa och Afrika deltog. Syftet med partnerskapet är att de berörda länderna tillsammans ska driva frågor av gemensamt intresse – bortom de frågor som står i centrum för den traditionella utvecklingspolitiken – och söka nå strategiska mål. Partnerskapet EU–Afrika är det enda strategiska partnerskap som EU har ingått som rör två hela kontinenter. Åtta tematiska partnerskap tryggar den operativa uppföljningen av strategin: fred och säkerhet; demokratiskt styre och mänskliga rättigheter; handel, regional integration och infrastruktur; millennieutvecklingsmålen; energi; klimatförändringar; migration, rörlighet och sysselsättning; vetenskap, informationssamhället och rymden.

Ytterligare upplysningar

MEMO/10/566

Se även IP/10/1494 och MEMO/10/565 om grönboken EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare.

Webbplatsen för partnerskapet EU–Afrika

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar