Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Bruselj, 10. novembra 2010

Afrika-Evropa: 80 držav dveh celin v partnerstvu za boljšo prihodnost

V pripravah na srečanje na vrhu EU-Afrika, ki bo 29. in 30. novembra v Libiji, je Komisija danes predstavila svoj predlog za utrditev odnosov med EU in Afriko. Komisija na podlagi obstoječe skupne strategije EU-Afrika, ki se izvaja od leta 2007, opisuje skupna področja, na katerih je bil dosežen napredek, in izzive, katerih se je treba še skupaj lotiti, kot so izkoreninjenje revščine, zagotovitev miru in varnosti, spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, globalno upravljanje in podnebne spremembe. Uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja bo ostalo v jedru skupne strategije EU-Afrika, toda Komisija ugotavlja, da je treba Afriki ponuditi podporo pri krepitvi njenega političnega in gospodarskega upravljanja, da bi lahko sama boljše in bolj trajnostno uporabljala lastne vire. Komisija v tem duhu predlaga, naj se več pozornosti nameni pobudam, ki bi lahko privedle do dolgotrajne vključujoče in trajnostne rasti. Ti predlogi bodo vključeni v osnutek akcijskega načrta o izvajanju skupne strategije EU-Afrika, ki bo sprejet na vrhu.

Visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Catherine Ashton je dejala: „V svojem mandatu želim dati prednost okrepitvi in poglobitvi odnosov med EU in Afriko. Afrika ni le prejemnica pomoči EU, temveč je pomembna partnerica pri reševanju mnogih regionalnih in mednarodnih vprašanj v skupnem interesu, kot sta regionalna varnost – sodelovanje na tem področju vključuje boj proti piratstvu in skupna prizadevanja za mir in stabilnost v regiji – ter globalno upravljanje, kot je obvladovanje podnebnih sprememb.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Tri leta po začetku edinstvenega partnerstva je čas, da utrdimo odnose med EU in Afriko. Milijardi in pol ljudi v 80 državah moramo ponuditi upanje v boljšo in uspešnejšo prihodnost. Za dolgotrajen razvoj se je treba bolj posvetiti vprašanju, kako lahko razvojno sodelovanje pomaga ustvariti pogoje, ki bodo omogočili vključujočo in trajnostno rast. To bo omililo revščino in potrdilo politično in gospodarsko dinamiko Afrike na svetovnem prizorišču.“

Gospodarska in okoljska kriza ter kriza zaradi visokih cen hrane, pojav novih donatorjev, pa tudi novi institucionalni okvir EU zahtevajo prilagoditve partnerstva med EU in Afriko. Evropa in Afrika se bosta oprli na dosežke skupne strategije in s tem povečali njene učinke po svetu, na obeh celinah in v posameznih regijah.

Združitev moči EU in Afrike pri spopadanju s skupnimi izzivi

Posebna dodana vrednost partnerstva med EU in Afriko so njegova politična narava, obseg in zmožnost za skupno obravnavanje globalnih vprašanj. Nadaljnje sodelovanje bo v okviru različnih tematskih partnerstev usmerjeno k uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, odpravljanju groženj miru in varnosti, vključno s skupnim spopadanjem z novimi grožnjami, kot so terorizem, piratstvo ali različne oblike nedovoljene trgovine, spodbujanju upravljanja, demokraciji, spoštovanju načela pravne države in človekovih pravic, krepitvi zakonitosti in učinkovitosti večstranskih institucij ter obvladovanju posledic podnebnih sprememb in degradacije okolja.

Partnerstvo med EU in Afriko upira pogled v prihodnost

Komisija se zaveda obsega izzivov, s katerimi se soočata celini, in ugotavlja, da se razvoj partnerstva med EU in Afriko ne sme ustaviti. Zato predlaga, naj bo poudarek razvojnega sodelovanja na podpiranju vključujoče in trajnostne rasti v Afriki. Pri sodelovanju v prihodnjem desetletju bi morale biti v ospredju intenzivne dejavnosti z velikim učinkom, ki so lahko finančni vzvod pri uresničevanju ogromnega potenciala, ki ga ima naše partnerstvo.

Vključujoča rast je vezana na zmanjševanje revščine in odpravljanje neenakosti. Pri razvojnem sodelovanju bi bilo treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju zdravja in dobre izobrazbe za prebivalstvo, boljši ponudbi storitev in infrastrukture, razvoju spretnosti, inovacij in podjetništva ter vprašanjem, kot je migracija. Cilj je skupaj v partnerstvu oblikovati spodbudno okolje za naložbe, trgovino in ustvarjanje novih delovnih mest.

Trajnostna rast se nanaša na razvoj učinkovitih, okolju prijaznih in konkurenčnih gospodarstev. V Afriki je obilica neizkoriščenih obnovljivih virov energije, od vodnih, sončnih, vetrnih ter geotermalnih virov in biomase, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za zagotovitev elektrike milijonom prebivalcev. Za trajnostno rast so pomembni tudi krepitev regionalnega povezovanja in trgovine v Afriki, podpora trajnostnemu gospodarjenju s surovinami, prenos podpore kmetijstvu na manjše ekološke pridelovalce in izvedba skupnih programov za zagotovitev čiste energije vsem prebivalcem.

Kako naprej?

Sporočilo Komisije o utrditvi odnosov med EU in Afriko bo podlaga za prihodnje srečanje na vrhu EU-Afrika. Prevladujoča tema „rasti, naložb in odpiranja novih delovnih mest“ bo zaznamovala sodelovanje med celinama ter poskrbela za dolgoročno usmeritev ukrepanja na teh področjih. Sprejet bo skupen in izvedljiv akcijski načrt, v katerem bodo imele prednost dejavnosti z očitno regionalno, celinsko ali globalno razsežnostjo, nedvomno dodano vrednostjo in dokazano kritično maso.

Ozadje

Na vrhu v Lizboni je 80 evropskih in afriških voditeljev držav in vlad oblikovalo skupno strateško partnerstvo EU-Afrika, da bi združili prizadevanja za doseganje skupnih interesov in strateških ciljev, ki bi presegala tradicionalno razvojno politiko. Partnerstvo med EU in Afriko je edino strateško partnerstvo EU, ki povezuje dve celini. Za nadaljnje operativno ukrepanje je bilo vzpostavljenih osem tematskih partnerstev: mir in varnost, demokratično upravljanje in človekove pravice, trgovina, regionalno povezovanje in infrastruktura, razvojni cilji tisočletja, energetika, podnebne spremembe, migracije, mobilnost in zaposlovanje, znanost, informacijska družba in vesolje.

Za več informacij:

MEMO/10/566

Glej tudi IP/10/1494 in MEMO/10/565 o zeleni knjigi: „Razvojna politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju – okrepitev učinka razvojne politike EU“.

Spletišče partnerstva EU-Afrika:

http://www.africa-eu-partnership.org/.


Side Bar