Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

V Bruseli 10. novembra 2010

Afrika – Európa: 80 krajín a dva kontinenty v partnerstve pre lepšiu budúcnosť

Pred samitom Afrika – EÚ, ktorý sa bude konať 29. – 30. novembra v Líbyi, Komisia dnes predkladá svoje návrhy na upevnenie vzťahov Afriky a EÚ. Vychádzajúc z existujúcej spoločnej stratégie Afriky a EÚ začatej v roku 2007 Komisia podrobne uvádza niektoré spoločné problematické otázky, v ktorých sa dosiahol pokrok, ako aj ďalšie, ktoré ešte treba spoločným úsilím riešiť a ku ktorým patria napríklad odstránenie chudoby, mier a bezpečnosť, demokracia a ľudské práva, globálne riadenie a zmena klímy. Zatiaľ čo plnenie miléniových rozvojových cieľov (MRC) zostane stredobodom spoločnej stratégie Afrika – EÚ, Komisia si uvedomuje, že je potrebné podporovať Afriku pri posilňovaní jej politického a hospodárskeho riadenia s cieľom umožniť lepšiu a udržateľnú mobilizáciu vlastných zdrojov kontinentu. Komisia v tomto duchu navrhuje sústrediť sa na iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť naštartovať inkluzívny a udržateľný rast na dlhodobom základe. Tieto návrhy prispejú k formulovaniu vykonávacieho akčného plánu k spoločnej stratégii Afrika – EÚ, ktorý bude prijatý počas samitu.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Cathy Ashtonová uviedla: „Posilnenie a prehĺbenie vzťahov medzi EÚ a Afrikou je kľúčovou prioritou počas môjho mandátu. Afrika nie je iba príjemcom pomoci od EÚ, ale je aj dôležitým partnerom v celom rade významných regionálnych a medzinárodných otázok spoločného záujmu, napríklad v rámci regionálnej bezpečnosti – kde spolupracujeme v boji proti pirátstvu a pri upevňovaní mieru a stability v regióne – a globálneho riadenia, napríklad v oblasti zmeny klímy.“

„Tri roky po začatí tohto jedinečného partnerstva nastal čas upevniť vzájomné vzťahy EÚ a Afriky a ponúknuť perspektívu prospešnejšej budúcnosti pre 1,5 miliardy ľudí v 80 krajinách“, vyhlásil Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvoj. „Na zabezpečenie dlhodobého rozvoja bude potrebné venovať viac pozornosti tomu, ako môže rozvojová spolupráca pomôcť vytvárať priaznivé podmienky pre inkluzívny a udržateľný rast. Umožní to zmierniť chudobu a potvrdiť politickú a hospodársku dynamiku Afriky na svetovej scéne.“

Hospodárska, environmentálna a potravinová kríza, príchod nových darcov, ale aj nový inštitucionálny rámec EÚ si vyžadujú úpravy v partnerstve EÚ a Afriky. Európa a Afrika sa budú opierať o výsledky dosiahnuté v rámci spoločnej stratégie s cieľom zvýšiť svoju váhu na celosvetovej, kontinentálnej a regionálnej úrovni.

EÚ – Afrika: spoločné riešenie spoločných výziev

Osobitnou pridanou hodnotou partnerstva Afrika – EÚ je jeho politický charakter, široký rozsah a schopnosť spoločne riešiť globálne otázky. Ďalšia spolupráca sa bude realizovať v rámci rozličných tematických partnerstiev s cieľom splniť miléniové rozvojové ciele; vysporiadať sa s hrozbami pre mier a bezpečnosť vrátane spolupráce na odvracaní nových hrozieb, akými sú terorizmus, pirátstvo alebo rôzne formy nelegálneho obchodovania; podporovať globálne riadenie, demokraciu, právny štát a ľudské práva; posilňovať legitímnosť a efektívnosť multilaterálnych inštitúcií a bojovať proti zmene klímy a zhoršovaniu stavu životného prostredia.

EÚ – Afrika: partnerstvo orientované na budúcnosť

Vzhľadom na rozsah výziev, ktorým čelia obidva kontinenty, Komisia si uvedomuje, že partnerstvo EÚ a Afriky je potrebné ďalej rozvíjať. Navrhuje zamerať rozvojovú spoluprácu na podporu inkluzívneho a udržateľného rastu v Afrike. Spolupráca v najbližšom desaťročí by sa mala sústreďovať na aktivity, ktoré majú významný vplyv a ktoré môžu generovať investície umožňujúce realizáciu obrovského potenciálu nášho partnerstva.

Udržateľný rast súvisí so znižovaním chudoby a nerovnosti. Rozvojová spolupráca by sa mala osobitne zameriavať na zabezpečenie zdravého a dostatočne vzdelaného obyvateľstva, na lepšie poskytovanie služieb, na infraštruktúry, zručnosti, inovácie a podnikanie, ako aj na otázky ako je migrácia. Cieľom je spolupracovať v partnerstve a vytvoriť príťažlivé prostredie podporujúce investície, obchod a vytváranie pracovných miest.

Udržateľný rast súvisí s rozvojom efektívnych, zelených a konkurencieschopných ekonomík. Afrika má obrovský nevyužitý potenciál energie z obnoviteľných zdrojov od vodnej cez slnečnú, veternú a geotermálnu energiu až po energiu z biomasy, ktoré by bolo možné využiť na zabezpečenie prístupu k elektrickej energii pre milióny ľudí. Udržateľný rozvoj zahŕňa aj spoluprácu pri posilňovaní regionálnej integrácie a obchodu v rámci Afriky, podporu udržateľnej správy zdrojov surovín, preorientovanie podpory v poľnohospodárstve na malých farmárov využívajúcich ekologické výrobné postupy a realizáciu spoločných programov zameraných na zabezpečenie čistej energie pre všetkých občanov.

Najbližšie kroky

Oznámenie Komisie o upevňovaní vzťahov EÚ a Afriky bude príspevkom k nadchádzajúcemu samitu Afrika – EÚ. Komplexná téma „Rast, investície a vytváranie pracovných miest“ bude udávať smer spolupráce medzi týmito dvoma kontinentmi a poskytne dlhodobé usmernenia v týchto oblastiach. Prijme sa spoločný a realistický akčný plán, v ktorom priority získajú opatrenia majúce jednoznačný regionálny, kontinentálny alebo celosvetový rozmer, jasnú pridanú hodnotu a preukázaný potrebný rozsah.

Kontext

Na lisabonskom samite 80 hláv štátov a vlád z Európy a Afriky odštartovalo spoločné strategické partnerstvo Afrika – EÚ s cieľom spoločne sledovať spoločné záujmy a strategické ciele popri orientácii na tradičnú rozvojovú politiku. Partnerstvo EÚ a Afriky je jediným strategickým partnerstvom EÚ medzi kontinentmi. Operatívne sledovanie plnenia je zabezpečené cez osem tematických partnerstiev: Mier a bezpečnosť, Demokratické riadenie a ľudské práva, Obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra, Miléniové rozvojové ciele (MRC), Energetika, Zmena klímy, Migrácia, mobilita a zamestnanosť, Veda, informačná spoločnosť a kozmický výskum.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/566

Pozri aj IP/10/1494 a MEMO/10/565 o zelenej knihe: „Rozvojová politika EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja; posilnenie vplyvu rozvojovej politiky EÚ“

Webová stránka partnerstva EÚ a Afriky

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar