Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Bruksela, dnia 10 listopada 2010 r.

Afryka-Europa: 80 państw, dwa kontynenty i partnerstwo na rzecz lepszej przyszłości

W przededniu szczytu Afryka-UE, który odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Libii, Komisja przedstawia dziś swoje wnioski dotyczące wzmocnienia stosunków Afryka-UE. Opierając się na istniejącej wspólnej strategii Afryka-UE zainicjowanej w 2007 r., Komisja wymienia wspólne wyzwania, którym należy wspólnie stawić czoła, oraz wyzwania, w zakresie których osiągnięto już pewne postępy, np. eliminacja ubóstwa, pokój i bezpieczeństwo, demokracja i prawa człowieka, globalne zarządzanie oraz zmiany klimatu. Osiągnięcie milenijnych celów rozwoju pozostanie kluczową kwestią wspólnej strategii Afryka-UE, jednak Komisja uznaje także, że konieczne jest wsparcie Afryki w umacnianiu jej zarządzania politycznego i gospodarczego, co pozwoli na lepszą mobilizację zasobów kontynentu w zrównoważony sposób. Komisja proponuje w związku z tym skupienie się na inicjatywach, które mogłyby pomóc w stymulowaniu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu w perspektywie długoterminowej. Wnioski te zostaną uwzględnione podczas opracowywania planu działań dotyczącego wdrażania wspólnej strategii Afryka-UE, który zostanie przyjęty podczas szczytu.

Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji, Cathy Ashton powiedziała: „Zacieśnienie i pogłębienie stosunków UE-Afryka stanowi priorytetowy cel działania podczas mojej kadencji. Afryka to nie tylko beneficjent pomocy z UE, ale także ważny partner w wielu istotnych kwestiach regionalnych i międzynarodowych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, takich jak bezpieczeństwo regionalne, w którym to obszarze wspólnie działamy w celu zwalczania piractwa oraz krzewienia pokoju i stabilności w regionie, czy też globalne zarządzanie, takie jak w kwestii zmian klimatu.”

„Trzy lata po inauguracji partnerstwa nadszedł czas, aby wzmocnić stosunki UE-Afryka i zaoferować 1,5 mld ludzi w 80 państwach perspektywę lepszej przyszłości” – powiedział Andris Piebalgs, komisarz UE ds. rozwoju. „W celu zapewnienia długoterminowego rozwoju poświęcimy więcej uwagi kwestii, w jaki sposób współpraca rozwojowa może pomóc w stworzeniu właściwych warunków dla sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju. Pomoże to w zmniejszeniu ubóstwa i potwierdzi dynamizm polityczny i gospodarczy Afryki na arenie światowej.”

Kryzys gospodarczy, ekologiczny i żywnościowy, pojawienie się nowych donatorów, a także nowa instytucjonalna struktura UE wymagają wprowadzenia odpowiednich zmian w partnerstwie UE-Afryka. Europa i Afryka będą bazować na osiągnięciach wspólnej strategii w celu zwiększenia jej wpływu na szczeblu światowym, kontynentalnym i regionalnym.

UE-Afryka: razem sprostać wspólnym wyzwaniom

Szczególną wartością partnerstwa UE-Afryka jest jego charakter polityczny, jego szeroki zakres oraz potencjał wspólnego rozwiązywania globalnych kwestii. Dalsza współpraca będzie kontynuowana w ramach różnych partnerstw tematycznych, z myślą o realizacji milenijnych celów rozwoju w zakresie: zwalczania zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym podejmowania wspólnych działań w obliczu nowych zagrożeń, takich jak terroryzm, piractwo i różne formy przemytu; promowania zarządzania, demokracji, praworządności oraz praw człowieka; wzmacniania umocowania prawnego i skuteczności działania instytucji wielostronnych: a także zwalczania zmian klimatu i degradacji środowiska.

UE-Afryka: partnerstwo perspektywiczne

Biorąc pod uwagę, przed jak wielkimi wyzwaniami stoją oba kontynenty, Komisja uważa, że partnerstwo UE-Afryka musi się dalej rozwijać. Proponuje skoncentrowanie współpracy rozwojowej na wspieraniu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu w Afryce. Współpraca w nadchodzącej dekadzie powinna skupić się na działaniach o dużym wpływie, które mogą pobudzić inwestycje w celu wykorzystania olbrzymiego potencjału naszego partnerstwa.

Wzrost sprzyjający włączeniu społeczemu odnosi się do zmniejszenia ubóstwa i nierówności. Współpraca rozwojowa powinna w szczególności koncentrować się na dbałości o zdrową i dobrze wykształconą populację, lepszym zapewnianiu usług i infrastruktury, zdolnościach, innowacjach i przedsiębiorczości, a także kwestiach takich jak migracja. Celem jest wspólne działanie w ramach partnerstwa, które zmierza do stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających inwestycjom, handlowi i tworzeniu miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój odnosi się do rozwoju skutecznej, ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki. Afryka ma ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie energii odnawialnej, obejmujący energię wodną, słoneczną, wiatrową, geotermalną i biomasę, który mógłby zostać wykorzystany do zapewnienia milionom ludzi dostępu do elektryczności. Zrównoważony rozwój obejmuje również współpracę w zakresie wzmocnienia integracji regionalnej i handlu w Afryce; wspieranie zrównoważonego zarządzania surowcami, zmianę sposobu wspierania rolnictwa poprzez skoncentrowanie się na dotowaniu rolników produkujących na niewielką skalę w sposób przyjazny dla środowiska; oraz wdrażanie wspólnych programów w celu zapewnienia wszystkim obywatelom czystej energii.

Dalsze kroki

Komunikat Komisji w sprawie konsolidacji stosunków UE-Afryka będzie stanowił wkład w nadchodzący trzeci szczyt Afryka-UE. Nadrzędny temat „Wzrost, inwestycje i tworzenie miejsc pracy” wyznaczy kierunek współpracy między obydwoma kontynentami i zapewni długoterminowe wytyczne współpracy w tych dziedzinach. Przyjęty zostanie wspólny i realistyczny plan działania, w którym określone zostaną priorytetowe działania o wyraźnym wymiarze regionalnym, kontynentalnym i globalnym, przynoszące wyraźną wartość dodaną oraz posiadające udokumentowaną masę krytyczną.

Kontekst

Na szczycie w Lizbonie 80 szefów państw i rządów z Europy i Afryki zainicjowało wspólne strategiczne partnerstwo UE-Afryka, które miało umożliwić wspólną realizację wspólnych strategicznych celów i interesów, wykraczających poza zakres tradycyjnej polityki rozwojowej. Partnerstwo UE-Afryka stanowi jedyne strategiczne partnerstwo międzykontynentalne, w jakim uczestniczy UE. Operacyjne działania następcze zapewnia osiem partnerstw tematycznych w następujących dziedzinach: pokój i bezpieczeństwo, zarządzanie demokratyczne i prawa człowieka, handel, integracja regionalna i infrastruktura, milenijne cele rozwoju, energia, zmiany klimatu, migracja, mobilność i zatrudnienie, nauka, społeczeństwo informacyjne i przestrzeń.

Dodatkowe informacje:

MEMO/10/566

Zob. również IP/10/1494 oraz MEMO/10/565 w sprawie zielonej księgi dotyczącej polityki rozwojowej UE na rzecz wsparcia zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zwiększania wpływu polityki rozwojowej UE

Strona partnerstwa UE-Afryka

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar