Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Brussel, 10 november 2010

Afrika–Europa: 80 landen, twee continenten, een partnerschap voor een betere toekomst

Als voorbereiding op de Afrika-EU-top die op 29 en 30 november in Libië wordt gehouden, presenteert de Europese Commissie vandaag haar voorstellen voor consolidatie van de betrekkingen met Afrika. Op basis van de gemeenschappelijke strategie Afrika–EU, die in 2007 van start is gegaan, geeft de Commissie aan waar vorderingen zijn gemaakt en welke problemen nog samen moeten worden aangepakt. Het gaat daarbij om armoedebestrijding, vrede en veiligheid, democratie en mensenrechten, mondiale governance en klimaatverandering. Hoewel de verwezenlijking van de millenniumdoelen voor ontwikkeling de kern van de gemeenschappelijke strategie Afrika–EU blijft vormen, erkent de Commissie dat Afrika steun nodig heeft om het politieke en economische bestuur te verbeteren, zodat de rijkdommen van het continent op duurzame wijze kunnen worden ingezet. De Commissie wil daarom de nadruk leggen op initiatieven die kunnen bijdragen tot inclusieve en duurzame groei op de lange termijn. De voorstellen moeten leiden tot een actieplan voor de uitvoering van de gemeenschappelijke strategie Afrika–EU, dat tijdens de top zal worden goedgekeurd.

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie Catherine Ashton: “Versterking en intensivering van de betrekkingen met Afrika is een belangrijke prioriteit. Afrika krijgt niet alleen hulp van de EU, maar is een belangrijke partner voor allerlei belangrijke regionale en internationale vraagstukken, zoals veiligheid in de regio (samenwerking bij de strijd tegen piraterij en bevordering van vrede en stabiliteit) en mondiale governance, bijvoorbeeld wat betreft klimaatverandering.”

“Ons unieke partnerschap bestaat drie jaar, en het is nu de tijd om de betrekkingen tussen de EU en Afrika te consolideren en aan anderhalf miljard mensen in tachtig landen het vooruitzicht te bieden op een betere en welvarender toekomst,” aldus Andris Piebalgs, EU-commissaris voor ontwikkeling. “Met het oog op de ontwikkeling op de lange termijn moet er meer aandacht komen voor de wijze waarop de ontwikkelingssamenwerking moet bijdragen aan de voorwaarden voor inclusieve en duurzame groei. Zo kunnen we bijdragen aan vermindering van de armoede en aan de politieke en economische dynamiek waarvan Afrika op wereldniveau blijk geeft.”

De economische crisis, de milieu- en voedselcrisis, de opkomst van nieuwe donoren, maar ook het nieuwe institutionele kader van de EU maken aanpassing van het partnerschap tussen de EU en Afrika noodzakelijk. Europa en Afrika bouwen voort op de resultaten van de gemeenschappelijke strategie om het effect daarvan op mondiaal, continentaal en regionaal niveau te versterken.

EU–Afrika: samen gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken

De specifieke meerwaarde van het partnerschap tussen Afrika en de EU is de politieke aard ervan, het brede toepassingsgebied en de mogelijkheid om samen mondiale vraagstukken aan te pakken. Er wordt verder samengewerkt aan de verwezenlijking van de millenniumdoelen voor ontwikkeling, binnen de verschillende thematische partnerschappen. Bedreigingen voor vrede en veiligheid worden aangepakt, waarbij onder andere wordt samengewerkt tegen opkomende bedreigingen als terrorisme, piraterij en o.a. drugs- en mensenhandel. Goed bestuur, democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten worden bevorderd. De legitimiteit en doeltreffendheid van de multilaterale instellingen wordt versterkt en klimaatverandering en milieuaantasting worden bestreden.

EU–Afrika: een partnerschap voor de toekomst

Gezien de omvang van de uitdagingen waarvoor beide continenten staan, vindt de Commissie dat het partnerschap met Afrika verder moet worden uitgebouwd. Zij stelt voor de ontwikkelingssamenwerking te concentreren op steun voor inclusieve en duurzame groei in Afrika. De samenwerking moet zich de komende tien jaar concentreren op activiteiten met een sterke impact die via het benutten van investeringen bijdragen aan de verwezenlijking van het enorme potentieel van ons partnerschap.

Inclusieve groei heeft betrekking op bestrijding van armoede en ongelijkheid. Ontwikkelingssamenwerking moet vooral gericht zijn op gezondheid en goed onderwijs voor de bevolking, betere dienstverlening en infrastructuur, vaardigheden, innovatie en ondernemerschap, en vraagstukken zoals migratie. Het doel is samen te werken om een klimaat tot stand te brengen dat gunstig is voor investeringen, handel en werkgelegenheid.

Duurzame groei behelst de ontwikkeling van een efficiënte, groene en competitieve economie. Afrika heeft een enorm onbenut energiepotentieel, uiteenlopend van waterkracht tot zonne- en windenergie, geothermische energie en biomassa, waarmee voor miljoenen mensen elektriciteit kan worden opgewekt. Duurzame groei houdt ook in dat wordt samengewerkt om de regionale integratie en handel in Afrika te versterken, duurzaam beheer van grondstoffen te ondersteunen, de landbouwsteun sterker te richten op kleine boeren die milieuvriendelijk produceren en gezamenlijke programma’s uit te voeren om alle burgers van schone energie te voorzien.

Volgende stappen

De mededeling van de Commissie over de consolidatie van de betrekkingen tussen de EU en Afrika levert ook input voor de komende derde Afrika-EU-top. Het overkoepelende thema “groei, investeringen en werkgelegenheid” zet de toon voor de samenwerking tussen de twee continenten en geeft richtsnoeren voor de lange termijn op deze gebieden. Op de top wordt een gezamenlijk realistisch actieplan vastgesteld, dat voorrang geeft aan activiteiten met een duidelijke regionale, continentale of mondiale dimensie, een duidelijke toegevoegde waarde en een aangetoonde kritische massa.

Achtergrond

Op de top van Lissabon besloten tachtig staatshoofden en regeringsleiders uit Europa en Afrika een strategisch partnerschap tussen Afrika en de EU op te zetten om gemeenschappelijke belangen en strategische doelen na te streven, die verder gaan dan het traditionele ontwikkelingsbeleid. Het partnerschap met Afrika is het enige partnerschap op continentale schaal dat de EU heeft. Het partnerschap heeft acht thematische onderdelen: vrede en veiligheid, democratisch bestuur en mensenrechten, handel, regionale integratie en infrastructuur, de millenniumdoelen voor ontwikkeling, energie, klimaatverandering, migratie, mobiliteit en werkgelegenheid, wetenschap, informatiemaatschappij en ruimteonderzoek.

Zie ook voor meer informatie:

MEMO/10/566

IP/10/1494 en MEMO/10/565 over het groenboek EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling – Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken.

Website van het EU–Afrikapartnerschap:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar