Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Briselē, 2010. gada 10. novembrī

Āfrika un Eiropa — 80 valstu un divu kontinentu partnerība ceļā uz labāku nākotni

Gatavojoties Āfrikas un ES samitam, kas notiks Lībijā 29.–30. novembrī, Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumiem, kā nostiprināt Āfrikas un ES attiecības. Par pamatu ņemot 2007. gadā sākto ES un Āfrikas kopējo stratēģiju, Komisija ir aplūkojusi gan jomas, kurās jau kopīgi gūti panākumi, gan tās, pie kurām vēl jāstrādā un kuru vidū ir nabadzības izskaušana, miers un drošība, demokrātija un cilvēktiesības, globālā pārvaldība un klimata pārmaiņas. ES un Āfrikas kopējās stratēģijas kodols joprojām būs virzība uz tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), tomēr līdztekus Komisija atzīst, ka Āfrikai ir jāsniedz atbalsts tās politiskās un ekonomiskās pārvaldības nostiprināšanā, lai šis kontinents spētu ilgtspējīgāk izmantot savus resursus. Lai to panāktu, Komisija ierosina likt uzsvaru uz iniciatīvām, kas ilgtermiņā veicinātu integrējošu un ilgtspējīgu izaugsmi. Minētie priekšlikumi palīdzēs noformulēt ES un Āfrikas kopējās stratēģijas īstenošanas rīcības plānu, kas tiks pieņemts samita laikā.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone norādīja: “ES un Āfrikas attiecību nostiprināšana un padziļināšana ir viena no svarīgākajām prioritātēm, ko esmu sev izvirzījusi šajā amatā. Āfrika ir ne tikai ES palīdzības saņēmēja. Tā ir nozīmīga partnere, risinot vairākus tādus kopēju interešu reģionālos un starptautiskos jautājumus kā reģionālā drošība — pie kā mēs kopīgi strādājam, apkarojot pirātismu un sadarbojoties miera un stabilitātes nodrošināšanā reģionā —, kā arī risinot globālās pārvaldības jautājumus, piemēram, klimata pārmaiņu jomā.”

“Ir pagājuši trīs gadi, kopš mēs sākām īpašu partnerību starp ES un Āfriku, un tagad ir pienācis laiks to nostiprināt, 1,5 miljardiem cilvēku 80 valstīs paverot izredzes uz labāku, pārticīgāku nākotni,” teica ES attīstības komisārs Andris Piebalgs. “Lai nodrošinātu attīstību ilgtermiņā, vairāk vērības tiks veltīts tam, lai attīstības sadarbība radītu integrējošai un ilgtspējīgai izaugsmei labvēlīgus apstākļus. Tādējādi tiks mazināta nabadzība un veicināts Āfrikas politiskais un ekonomiskais dinamisms pasaules arēnā.”

ES un Āfrikas partnerattiecībās ir jāņem vērā ekonomikas, vides un pārtikas krīze, jaunie līdzekļu devēji, kā arī ES jaunā institucionālā sistēma. Eiropa un Āfrika balstīsies uz kopējās stratēģijas sasniegumiem, lai palielinātu tās ietekmi pasaules, kontinentu un reģionu līmenī.

ES un Āfrika — kopīgi risinājumi kopīgām problēmām

Āfrikas un ES partnerības konkrētā pievienotā vērtība ir tās politiskais raksturs, plašā darbības joma un spēja kopīgi risināt globālus jautājumus. Sadarbība tiks turpināta, stiprinot partnerattiecības šādās konkrētās jomās: tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšana; miera un drošības apdraudējumu novēršana, cita starpā sadarbojoties, lai novērstu tādus jaunus apdraudējumus kā terorisms, pirātisms vai dažāda veida nelikumīga tirdzniecība; pārvaldības, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas veicināšana; daudzpusējo institūciju leģitimitātes un efektivitātes stiprināšana; cīņa ar klimata pārmaiņām un vides degradēšanos.

ES un Āfrika — partnerattiecības ar skatu nākotnē

Ņemot vērā abu kontinentu kopējo problēmu apmēru, Komisija atzīst, ka ES un Āfrikas partnerattiecības ir jāturpina attīstīt. Komisija ierosina attīstības sadarbībā likt uzsvaru uz atbalstu Āfrikas integrējošai un ilgtspējīgai izaugsmei. Nākamajā desmitgadē sadarbībai būtu jākoncentrējas uz efektīviem pasākumiem, kas spēj veicināt ieguldījumus, lai tādējādi atraisītu šo partnerattiecību milzīgo potenciālu.

Integrējoša izaugsme nozīmē nabadzības un nevienlīdzības samazināšanu. Attīstības sadarbībā jo īpaši jāpievēršas iedzīvotāju veselības un izglītības nodrošināšanai, pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai, prasmju, inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī tādiem jautājumiem kā migrācija. Mērķis ir strādāt kopā partnerībā, veidojot vidi, kas sekmē ieguldījumus, tirdzniecību un jaunu darbavietu izveidi.

Ilgtspējīga izaugsme nozīmē veidot efektīvu, ekoloģisku un konkurētspējīgu ekonomiku. Āfrikā ir milzīgs vēl neizmantots atjaunojamo energoresursu potenciāls, kas varētu nodrošināt elektroenerģiju miljoniem cilvēku, liekot lietā ūdens, saules, vēja, ģeotermisko un biomasas enerģiju. Sadarbība ilgtspējīgas izaugsmes jomā ietver arī: reģionālās integrācijas un tirdzniecības stiprināšanu Āfrikā; atbalstu izejvielu ilgtspējīgai pārvaldībai; lauksaimniecības atbalsta pārorientēšanu uz sīkzemniekiem, kuru ražošana nekaitē videi; kopīgu programmu īstenošanu ar mērķi ikvienam nodrošināt ekoloģiski iegūtu elektroenerģiju.

Turpmākie soļi

Komisijas paziņojums par ES un Āfrikas attiecību nostiprināšanu dos ieguldījumu trešajā Āfrikas un ES samitā. Abu kontinentu sadarbībā toni un ilgtermiņa ievirzi attiecīgajās jomās noteiks pamattēma “Izaugsme, ieguldījumi un darbavietu izveide”. Tiks pieņemts kopīgs un reālistisks rīcības plāns, kurā par prioritāriem tiks noteikti pasākumi ar izteiktu reģionālo, kontinentālo vai globālo dimensiju, kuriem ir nepārprotama pievienotā vērtība un pierādīta kritiskā masa.

Priekšvēsture

Pēc Lisabonas samita 80 Eiropas un Āfrikas valstu un valdību vadītāji uzsāka kopīgu Āfrikas un ES stratēģisko partnerību, lai kopā aizstāvētu kopējās intereses un sasniegtu stratēģiskos mērķus, kas nav ietverti tradicionālajā attīstības politikā. ES un Āfrikas partnerība ir Eiropas Savienības pašlaik vienīgā starpkontinentu stratēģiskā partnerība. Praktiskā īstenošana ir organizēta astoņās partnerattiecību jomās: miers un drošība; demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības; tirdzniecība, reģionālā integrācija un infrastruktūra; tūkstošgades attīstības mērķi; enerģētika; klimata pārmaiņas; migrācija, mobilitāte un nodarbinātība; zinātne, informācijas sabiedrība un kosmoss.

Sīkāka informācija

MEMO/10/566

Skatīt arī IP/10/1494 un MEMO/10/565 par zaļo grāmatu “ES attīstības politika integrējošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam — ES attīstības politikas ietekmes palielināšana”.

ES un Āfrikas partnerības tīmekļa vietne:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar