Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

Afrika ir Europa. 80 šalių ir dviejų žemynų partnerystė kuriant geresnę ateitį

Šiandien, rengdamasi lapkričio 29–30 d. Libijoje vyksiančiam Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimui, Komisija pateikė pasiūlymus dėl Afrikos ir ES santykių stiprinimo. Remdamasi 2007 m. priimta Bendra Afrikos ir ES strategija Komisija išsamiai apžvelgia bendrus uždavinius, kuriuos vykdant padaryta pažanga ir kuriuos toliau reikia bendrai spręsti, pavyzdžiui, skurdo mažinimas, taika ir saugumas, demokratija ir žmogaus teisės, pasaulinis valdymas ir klimato kaita. Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimas tebebus pagrindinė Bendros Afrikos ir ES strategijos dalis, tačiau Komisija pripažįsta, kad reikia padėti Afrikai stiprinti politikos ir ekonomikos valdymą, kad žemynas galėtų geriau tvariai naudoti savo išteklius. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo sutelkti dėmesį į dvi iniciatyvas, kurios galėtų padėti skatinti ilgalaikį integracinį ir tvarų augimą. Šiais pasiūlymais bus pasinaudota rengiant Bendros Afrikos ir ES strategijos įgyvendinimo veiksmų planą, kuris bus priimtas per minėtą aukščiausiojo lygio susitikimą.

Europos Komisijos vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja Cathy Ashton sakė: „ES ir Afrikos santykių stiprinimas ir gilinimas – prioritetinis mano kadencijos uždavinys. Afrika nėra vien tik ES paramos gavėja, bet ir svarbi partnerė sprendžiant tokius bendro intereso regioninius ir tarptautinius klausimus, kaip regioninis saugumas, kurį užtikrinti siekiame kartu kovodami su piratavimu ir įtvirtindami taiką bei stabilumą regione, ir pasaulinis valdymas, kaip antai klimato kaita.“

„Praėjus trejiems metams nuo ypatingos partnerystės pradžios, metas sutvirtinti ES ir Afrikos santykius ir siekti geresnės, labiau klestinčios 1,5 mlrd. žmonių, gyvenančių 80 valstybių, ateities, – sakė už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas. – Siekiant užtikrinti ilgalaikį vystymąsi, daugiau dėmesio bus skirta išsiaiškinti, kaip vystomasis bendradarbiavimas turėtų padėti kurti integraciniam ir tvariam augimui palankias sąlygas. Tai padės sumažinti skurdą ir sustiprinti Afrikos politinį ir ekonominį dinamiškumą pasaulyje.“

ES ir Afrikos partnerystę reikia atnaujinti ne tik dėl ekonomikos, aplinkos ir maisto krizės, atsiradusių naujų paramos teikėjų, bet ir dėl naujos ES institucinės struktūros. Europa ir Afrika remsis įgyvendinant bendrą strategiją pasiektais laimėjimais, kad būtų sustiprintas poveikis pasauliniu, žemyno ir regiono lygmeniu.

ES ir Afrika. Kartu sprendžiami bendri uždaviniai

Specifinė Afrikos ir ES partnerystės pridėtinė vertė – politinis partnerystės pobūdis, plati aprėptis ir pajėgumas bendrai spręsti pasaulinius klausimus. Tolesnis bendradarbiavimas bus vykdomas pagal skirtingas temines partnerystės programas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, šalinant grėsmes taikai ir saugumui, įskaitant bendrą kovą su naujomis grėsmėmis, kaip antai terorizmas, piratavimas ir įvairaus pobūdžio prekyba, skatinant valdymą, demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, stiprinant daugiašalių institucijų teisėtumą ir veiksmingumą ir kovojant su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu.

ES ir Afrika. Į ateitį orientuota partnerystė

Atsižvelgdama į dviems žemynams kylančių uždavinių mastą, Komisija pripažįsta, kad ES ir Afrikos partnerystę reikia toliau plėtoti. Ji siūlo sutelkti dėmesį į vystomąjį bendradarbiavimą ir remti integracinį ir tvarų Afrikos augimą. Bendradarbiavimas per ateinantį dešimtmetį turėtų būti sutelktas į didelį poveikį darančią veiklą, kad investicijos duotų naudos ir būtų išnaudotas didelis partnerystės potencialas.

Integracinis augimas susijęs su skurdo ir nelygybės mažinimu. Vykdant vystomąjį bendradarbiavimą pirmiausia reikėtų siekti užtikrinti visuomenės sveikatą ir švietimą, geresnį paslaugų teikimą ir geresnę infrastruktūrą, įgūdžius, inovacijas ir verslumą, taip pat skirti dėmesio tokiems klausimams, kaip migracija. Tikslas – dirbti kartu ir sukurti investicijoms, prekybai ir darbo vietų kūrimui palankią aplinką.

Tvarus augimas susijęs su veiksmingų, ekologiškų ir konkurencingų ūkių kūrimu. Afrika turi daug nepanaudotų atsinaujinančiosios energijos – vandens, saulės, vėjo, geoterminės ir biomasės energijos – išteklių, kuriuos būtų galima panaudoti ir milijonus žmonių aprūpinti elektra. Tvarus augimas taip pat reiškia bendradarbiavimą stiprinant Afrikos regioninę integraciją ir prekybą, paramą tausiam žaliavų valdymui, žemės ūkyje paramą smulkiems ūkininkams, naudojantiems ekologiškus gamybos būdus, ir bendrų programų, kurių tikslas užtikrinti švarią energiją visiems piliečiams, įgyvendinimą.

Tolesni veiksmai

Komisijos komunikatas dėl ES ir Afrikos santykių stiprinimo bus naudingas vyksiančiame Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime. Šiame susitikime, kurio pagrindinė tema – augimas, investicijos ir darbo vietų kūrimas, bus parengtas dviejų žemynų bendradarbiavimo pagrindas ir numatyti ilgalaikiai veiksmai šiose srityse. Bus priimtas bendras ir realistiškas veiksmų planas, kuriame prioritetine bus laikoma aiškų regiono, žemyno ar pasaulinį matmenį turinti veikla, kuria kuriama aiški papildoma nauda ir kurią vykdo pakankamai dalyvių.

Pagrindiniai faktai

Lisabonoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime 80 Europos ir Afrikos šalių valstybių ir vyriausybių vadovai pradėjo bendrą Afrikos ir ES partnerystę, kad kartu siektų bendro intereso ir strateginių tikslų ne tik įprastos vystymosi politikos srityje. ES ir Afrikos partnerystė – vienintelė tarpžemyninė strateginė ES partnerystė. Tolesnė veikla užtikrinama aštuoniomis teminėmis partnerystės programomis: taika ir saugumas, demokratinis valdymas ir žmogaus teisės, prekyba, regioninė integracija ir infrastruktūra, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, energetika, klimato kaita, migracija, judumas ir užimtumas, mokslas, informacinė visuomenė ir kosminė erdvė.

Daugiau informacijos

MEMO/10/566

Taip pat žr. IP/10/1494 ir MEMO/10/565 dėl Žaliosios knygos: „Integracinį augimą ir tvarų vystymąsi remianti ES vystymosi politika. ES vystomojo bendradarbiavimo poveikio didinimas“.

ES ir Afrikos partnerystės interneto svetainė

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar