Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Bryssel 10. marraskuuta 2010

Afrikka ja Eurooppa: 80 maata kahdessa maanosassa kumppaneina kohti parempaa tulevaisuutta

Afrikka–EU-huippukokous järjestetään Libyassa 29–30. marraskuuta 2010. Euroopan komissio esitti tänään ehdotuksensa Afrikan ja EU:n suhteiden lujittamisesta. Komissio analysoi vuonna 2007 laadittuun yhteiseen Afrikka–EU-strategiaan perustuvassa ehdotuksessaan yhteisiä haasteita, joissa on edistytty, mutta jotka vielä vaativat yhteisiä ponnistuksia. Näitä ovat muun muassa köyhyyden poistaminen, rauha ja turvallisuus, demokratia ja ihmisoikeudet, globaali hallinta ja ilmastonmuutos. Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen on jatkossakin keskeinen osa yhteistä Afrikka–EU-strategiaa, mutta komission mielestä Afrikkaa on autettava vahvistamaan politiikan ja talouden hyvää hallintoa, jotta maanosan omat resurssit saadaan parempaan ja kestävämpään käyttöön. Tämän vuoksi komissio ehdottaa keskittymistä aloitteisiin, joilla saadaan aikaan osallistavaa ja kestävää pitkän aikavälin kasvua. Komission ehdotuksilla edistetään yhteisen Afrikka–EU-strategian toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman laatimista. Toimintasuunnitelma hyväksytään huippukokouksessa.

”EU:n ja Afrikan suhteiden vahvistaminen ja syventäminen on yksi toimikauteni painopisteistä. Afrikka ei ole pelkästään EU:n tuen saaja vaan tärkeä kumppani yhteisiin intresseihin kuuluvissa keskeisissä alueellisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Näitä ovat muun muassa alueellinen turvallisuus, johon liittyen teemme yhteistyötä merirosvouksen torjunnassa ja rauhan ja vakauden puolesta, sekä ilmastonmuutoksen kaltaiset globaaliin hallintaan kuuluvat kysymykset”, totesi EU:n korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton.

”Kolme vuotta sitten aloitetussa EU:n ja Afrikan ainutlaatuisessa kumppanuudessa on nyt aika lujittaa suhteita ja antaa mahdollisuus vauraampaan tulevaisuuteen 1,5 miljardille ihmiselle 80 maassa”, sanoi EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs ja lisäsi: ”Pitkän aikavälin kehityksen varmistamiseksi kehitysyhteistyössä kiinnitetään enemmän huomiota toimiin, joilla luodaan edellytykset osallistavalle, kestävälle kasvulle. Näin vähennetään köyhyyttä ja vahvistetaan Afrikan poliittista ja taloudellista painoarvoa maailmassa.”

Talous-, ympäristö- ja elintarvikekriisi, uusien rahoittajien ilmaantuminen sekä toisaalta EU:n uusi toimielinrakenne edellyttävät muutoksia Afrikka–EU-kumppanuuteen. Eurooppa ja Afrikka perustavat toimensa yhteisen strategian saavutuksille tehostaakseen sen vaikutuksia maailmanlaajuisesti, Afrikan mantereella ja alueellisella tasolla.

Afrikka–EU-kumppanuus: yhteisiin haasteisiin vastaaminen

Afrikka–EU-kumppanuuden erityinen lisäarvo on sen poliittisessa luonteessa, laaja-alaisuudessa ja kyvyssä ratkaista globaaleja kysymyksiä yhteistyöllä. Yhteistyötä syvennetään kumppanuuden eri osa-alueilla, joita ovat vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen; rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvien uhkien poistaminen, mukaan lukien yhteistyö terrorismin, merirosvouksen ja salakuljetuksen eri muotojen torjunnassa; hyvän hallinnon, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistäminen; monenvälisten instituutioiden legitimiteetin ja tehokkuuden tukeminen; sekä ympäristönmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjunta.

Afrikka–EU-kumppanuudessa katsotaan tulevaisuuteen

Molemmilla maanosilla on edessään mittavia haasteita, minkä vuoksi komissio pitää kumppanuuden kehittämistä tärkeänä. Komissio ehdottaa, että kehitysyhteistyössä panostetaan osallistavaan ja kestävään kasvuun Afrikassa. Seuraavan vuosikymmenen aikana yhteistyössä olisi keskityttävä vaikutuksiltaan merkittäviin toimiin, joilla kannustetaan investoimaan ja pyritään hyödyntämään kumppanuuteen sisältyvä valtava potentiaali.

Osallistava kasvu tarkoittaa köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. Kehitysyhteistyössä olisi keskityttävä erityisesti väestön terveyteen ja koulutustasoon, palvelujen ja infrastruktuurin tarjonnan parantamiseen, ammattitaitoon, innovaatioihin ja yrittäjyyteen sekä muuttoliikkeen kaltaisiin kysymyksiin. Tavoitteena on kumppanien yhteistyöllä luoda ympäristö, joka edistää investointeja, kauppaa ja työpaikkojen luomista.

Kestävä kasvu liittyy tehokkaan, ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen talouden kehittämiseen. Miljoonille afrikkalaisille voitaisiin varmistaa sähkön saanti, jos mantereella pystyttäisiin hyödyntämään toistaiseksi käyttämättä jääneet valtavat uusiutuvan energian lähteet (vesi, aurinko, tuuli, maalämpö ja biomassa.) Kestävään kasvuun kuuluu myös yhteistyö, jolla tehostetaan alueellista yhdentymistä ja kauppaa Afrikassa, tuetaan raaka-ainevarojen järkevää käyttöä, ohjataan maatalouteen suunnattua tukea enemmän ympäristöystävällisesti toimiville pienviljelijöille ja tuotetaan yhteisillä ohjelmilla puhdasta energiaa kaikille kansalaisille.

Jatkotoimet

Komission tiedonanto EU:n ja Afrikan suhteiden lujittamisesta on osa tulevaa kolmatta Afrikka–EU-huippukokousta. Kasvu, investoinnit ja työpaikkojen luominen määrittää yhdistävänä teemana puitteet kahden maanosan yhteistyölle ja suuntaviivat kyseisille osa-alueille. Huippukokouksessa hyväksytään yhteinen, realistinen toimintasuunnitelma, jossa painotetaan toimia, joilla on selkeä alueellinen, maanosan kattava tai globaali ulottuvuus. Toimien on myös tuotettava riittävästi lisäarvoa ja tarvittava ”kriittinen massa”.

Tausta

Euroopan ja Afrikan valtioiden ja hallitusten 80 päämiestä käynnisti Lissabonin huippukokouksessa yhteisen strategisen Afrikka–EU-kumppanuuden, jonka avulla yhteisiä intressejä ja strategisia tavoitteita voidaan saavuttaa yhteistyössä, perinteistä kehitysyhteistyötä kattavammilla toimilla. Afrikka–EU-kumppanuus on EU:n ainoa maanosien välinen strateginen kumppanuussuhde. Operatiivisen seurannan vuoksi kumppanuus on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen: rauha ja turvallisuus, demokraattinen hallintotapa ja ihmisoikeudet, kauppa ja alueellinen yhdentyminen, vuosituhattavoitteet, energia, ilmastonmuutos, muuttoliike, liikkuvuus ja työllisyys, tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus.

Lisätietoja:

Ks. MEMO/10/566

Ks. myös IP/10/1494 ja MEMO/10/565 vihreästä kirjasta ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle; EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen ”.

Afrikka–EU-kumppanuuden www-sivusto:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar