Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Brüssel, 10. november 2010

Aafrika ja Euroopa partnerlus parema tuleviku nimel

29.–30. novembrini Liibüas toimuva Aafrika–ELi tippkohtumise eel tutvustab Euroopa Komisjon täna oma ettepanekuid Aafrika ja ELi suhete parandamiseks. Ettepanekute aluseks on 2007. aastal käivitatud Aafrika–ELi ühisstrateegia. Komisjon kirjeldab üksikasjalikult ühiseid ülesandeid, mille lahendamisel on saavutatud edu, ja ka neid valdkondi, kus tuleb veel koos tööd teha, nagu vaesuse kaotamine, rahu ja julgeolek, demokraatia ja inimõigused, ülemaailmne juhtimine ja kliimamuutus. Aafrika–ELi ühisstrateegias on kesksel kohal aastatuhande arengueesmärkide saavutamine. Komisjon tunnistab, et Aafrika riike tuleb toetada nende püüdlustes tugevdada nii poliitikas kui ka majanduses head valitsemistava, sest ainult nii on võimalik paremini ja jätkusuutlikult ära kasutada Aafrika oma vahendeid. Komisjon teeb ettepaneku keskenduda meetmetele, mis pikaajaliselt toetaksid kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Need ettepanekud aitavad kaasa Aafrika–ELi ühisstrateegia rakendamise tegevuskavale, mis võetakse vastu tippkohtumisel.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton ütles: „ELi ja Aafrika suhete tugevdamine ja süvendamine on üks mu peamisi ülesandeid. Aafrika ei ole mitte ainult üks ELilt abi saav piirkond, vaid ka oluline partner mitmes tähtsas, ühist huvi pakkuvas piirkondlikus ja rahvusvahelises küsimuses, nagu piirkondlik julgeolek – teeme selles valdkonnas koostööd võitluses piraatlusega ning püüame kindlustada regioonis rahu ja stabiilsust – ning ülemaailmne juhtimine ja kliimamuutus.”

„Kolm aastat pärast selle ainulaadse partnerluse käivitamist on aeg tugevdada ELi ja Aafrika suhteid, pakkudes nii 1,5 miljardile inimesele 80 riigis võimaluse paremaks tulevikuks,” sõnas ELi arenguvolinik Andris Piebalgs. „Et tagada püsiv areng, tuleb pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas arengukoostöö abil luua soodsaid tingimusi kaasavaks ja jätkusuutlikuks majanduskasvuks. Nii on võimalik vähendada vaesust ning kindlustada Aafrika poliitiline ja majanduslik roll maailmaareenil.”

Majandus-, keskkonna- ja toidukriis, uute rahastajate tulek ja uus ELi institutsiooniline raamistik nõuavad muudatusi ELi ja Aafrika partnerluses. Euroopa ja Aafrika võtavad aluseks ühisstrateegia saavutused, et suurendada oma mõju üleilmsel, kogu maailmajagu hõlmaval ja piirkondlikul tasandil.

EL ja Aafrika: ühised probleemid lahendatakse koos

Aafrika-ELi partnerluse lisaväärtus on poliitilist laadi, sest tegemist on paljusid valdkondi hõlmava partnerlusega, tänu millele suudetakse ühiselt lahendada üleilmseid probleeme. Temaatiliste partnerluste raames jätkatakse koostööd aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks; võideldakse ohtudega rahule ja julgeolekule, võttes ühiselt meetmeid terrorismi, piraatluse ja erinevate salakaubanduse vormide vastu; edendatakse head valitsemistava, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi; tugevdatakse mitmepoolsete institutsioonide õiguspärasust ja tõhusust ning võideldakse kliimamuutuse ja keskkonnaseisundi halvenemisega.

EL ja Aafrika: tulevikku suunatud partnerlus

Kuna lahendamist vajavaid ülesandeid on palju, on komisjon seisukohal, et ELi ja Aafrika partnerlust tuleb arendada. Komisjon teeb ettepaneku keskenduda Aafrikas kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu toetavale arengukoostööle. Järgmisel kümnendil tehtav koostöö peaks olema suunatud ulatusliku mõjuga meetmetele, mis aitavad suurendada investeeringuid eesmärgiga kasutada ära meie partnerluse suur potentsiaal.

Kaasav majanduskasv on seotud vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisega. Arengukoostöö peaks aitama eelkõige tagada elanikkonnale tervise ja hariduse, parandama teenuste kättesaadavust ja infrastruktuuri, täiustama oskusi, suurendama innovatsiooni ja ettevõtlikkust ning aitama lahendada rändeprobleeme. Eesmärgiks on partnerlus, mis aitaks luua soodsa keskkonna investeeringute, kaubanduse ja uute töökohtade loomise edendamiseks.

Jätkusuutlik majanduskasv on seotud tõhusa, keskkonnasõbraliku ja konkurentsivõimelise majandusega. Aafrikal on suur kasutamata taastuvenergia potentsiaal: miljonite inimeste elektriga varustamiseks võiks kasutada hüdro-, päikese-, tuule- või geotermilist energiat ja ka biomassi. Jätkusuutlik majanduskasv hõlmab ka koostööd piirkondliku integratsiooni ja kaubanduse arendamiseks Aafrikas; toorainete säästvat haldamist, toetades põllumajandusvaldkonnas eelkõige keskkonnasõbralikke tootmismeetodeid kasutavaid väiketalunikke, ning ühisprogrammide elluviimist, et varustada kogu elanikkond keskkonnasõbraliku energiaga.

Edasine tegevus

Komisjoni teatis, mis käsitleb ELi ja Aafrika suhete tugevdamist, aitab ette valmistada eelolevat kolmandat Aafrika-ELi tippkohtumist. „Majanduskasv, investeeringud ja töökohtade loomine” on teema, mis annab suuna partnerite koostööle ja paneb paika pikaajalised suunised nendes valdkondades. Kavas on võtta vastu ühine ja teostatav tegevuskava, mille keskmes on selge piirkondliku, kogu maailmajagu hõlmava ja üleilmse mõõtmega meetmed, mis omavad lisaväärtust ja on eesmärkide saavutamiseks piisavad.

Taust

Lissaboni tippkohtumisel käivitasid Euroopa ja Aafrika 80 riigipead ja valitsusjuhti Aafrika–ELi ühisstrateegia, et toetada traditsioonilisest arengupoliitikast kaugemale ulatuvaid, ühist huvi pakkuvaid valdkondi ja strateegilisi eesmärke. ELi ja Aafrika partnerlus on ainus maailmajagude vaheline partnerlus, milles EL osaleb. Kaheksa temaatilist partnerlust järgmistes valdkondades aitavad tagada asjakohaste järelmeetmete võtmise: rahu ja julgeolek; demokraatlik valitsemistava ja inimõigused; kaubandus, piirkondlik integratsioon ja infrastruktuur; aastatuhande arengueesmärgid; energeetika; kliimamuutus; ränne, liikuvus ja tööhõive; teadus, infoühiskond ja kosmos.

Lisateave:

MEMO/10/566

Vt ka IP/10/1494 ja MEMO/10/565 rohelise raamatu kohta: „Kaasavat majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut toetav ELi arengupoliitika; ELi arengukoostöö mõju suurendamine”

ELi-Aafrika partnerluse veebisait

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar