Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010

Αφρική- Ευρώπη: 80 χώρες, δύο ήπειροι συνεργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον

Ενόψει της συνόδου κορυφής Αφρικής-ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου στη Λιβύη, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις προτάσεις της για την εδραίωση των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ. Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ που θεσπίστηκε το 2007, η Επιτροπή παρουσιάζει αναλυτικά τις κοινές προκλήσεις η αντιμετώπιση των οποίων σημείωσε πρόοδο. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες σε τομείς όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η ειρήνη και η ασφάλεια, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον πυρήνα της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να στηρίξει την Αφρική στην προσπάθειά της να ενισχύσει την πολιτική και οικονομική της διακυβέρνηση, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των πηγών πλούτου που έχει η ίδια η ήπειρος κατά τρόπο βιώσιμο. Με αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει να εστιαστούν οι προσπάθειες σε πρωτοβουλίες που θα βοηθούσαν στην εκκίνηση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ που θα υιοθετηθεί στη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Η Cathy Ashton, ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ και Αφρικής αποτελεί βασική προτεραιότητα στη διάρκεια της θητείας μου. Η Αφρική δεν είναι μόνο αποδέκτης πόρων της ΕΕ, αλλά και σημαντικός εταίρος σε μια σειρά μεγάλων περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως η περιφερειακή ασφάλεια – μέσω της συνεργασίας μας για την καταπολέμηση της πειρατείας και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή αυτή– και θεμάτων που συνδέονται με την παγκόσμια διακυβέρνηση όπως η κλιματική αλλαγή.»

«Τρία έτη μετά την δρομολόγηση αυτής της μοναδικής στο είδος της εταιρικής σχέσης, είναι ώρα να τεθούν σε ακόμη πιο στέρεα βάση οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, προσφέροντας την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος που θα παρέχει μεγαλύτερη ευημερία σε 1,5 δισεκατομμύρια πολίτες σε 80 χώρες» δήλωσε ο επίτροπος Andris Piebalgs, αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης. «Για να εξασφαλιστεί μια μακροχρόνια ανάπτυξη, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η αναπτυξιακή συνεργασία θα συμβάλει ώστε να δημιουργηθούν πρόσφορες συνθήκες για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό θα συντελέσει στη μείωση της φτώχειας και στην ανάδειξη του πολιτικού και οικονομικού δυναμισμού της Αφρικής στην παγκόσμια σκηνή.»

Η οικονομική, περιβαλλοντική και επισιτιστική κρίση, η εμφάνιση νέων χορηγών αλλά και το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ απαιτούν προσαρμογές στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής. Η Ευρώπη και η Αφρική θα στηριχθούν στα επιτεύγματα της κοινής στρατηγικής προκειμένου να αυξήσουν την απήχηση και τα αποτελέσματά της σε παγκόσμιο, ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΕΕ-Αφρική: αντιμετωπίζοντας μαζί τις κοινές προκλήσεις

Η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ είναι η πολιτική φύση της, το εύρος του πεδίου της και οι δυνατότητες που προσφέρει για από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων. Θα επιδιωχθεί περαιτέρω συνεργασία εντός των διαφόρων θεματικών εταιρικών σχέσεων για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, την αντιμετώπιση απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων με κοινές ενέργειες όσον αφορά νεοεμφανιζόμενες απειλές όπως η τρομοκρατία, η πειρατεία ή διάφορες μορφές παράνομης εμπορίας, την προώθηση της διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας των πολυμερών θεσμών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

ΕΕ-Αφρική: μια εταιρική σχέση στραμμένη στο μέλλον

Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο ήπειροι, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Προτείνει να επικεντρωθούμε στην αναπτυξιακή συνεργασία για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Αφρική. Η συνεργασία την προσεχή δεκαετία θα πρέπει να εστιαστεί σε νευραλγικές δραστηριότητες ικανές να κινητοποιήσουν επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της εταιρικής μας σχέσης.

Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς συνδέεται με τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει ιδίως να εστιαστεί στην εξασφάλιση της υγείας και της μόρφωσης του πληθυσμού, στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μετανάστευση. Στόχος είναι η συνεργασία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για να δημιουργηθεί περιβάλλον πρόσφορο για την προώθηση των επενδύσεων, του εμπορίου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται με την ανάπτυξη αποδοτικών, πράσινων και ανταγωνιστικών οικονομιών. Η Αφρική διαθέτει τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από υδροηλεκτρική, ηλιακή, αιολική και γεωθερμική ενέργεια έως βιομάζα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν εκατομμύρια άτομα πρόσβαση στον ηλεκτρισμό. Η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει επίσης τη συνεργασία για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και του εμπορίου στην Αφρική, την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των πρώτων υλών, τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της στήριξης προς μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για την παροχή καθαρής ενέργειας σε όλους τους πολίτες.

Τα επόμενα βήματα

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εδραίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ-Αφρικής θα συμβάλει στην επιτυχία της προσεχούς συνόδου κορυφής Αφρικής-ΕΕ. Το κυρίαρχο θέμα της «Ανάπτυξης, επένδυσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης» θα δώσει τον τόνο για τη συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων και θα οδηγήσει στη χάραξη προσανατολισμών σε αυτούς τους τομείς. Θα υιοθετηθεί ένα κοινό και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης στο οποίο θα παρέχεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες που έχουν σαφή περιφερειακή, ηπειρωτική ή παγκόσμια διάσταση, έχουν καθαρή προστιθέμενη αξία και αποδεδειγμένη κρίσιμη μάζα.

Ιστορικό

Κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, 80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την Αφρική συμφώνησαν να θεσπίσουν την κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων και στρατηγικών στόχων, η οποία προχωρεί πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική. Η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ είναι η μόνη στρατηγική συνεργασία μεταξύ δύο ηπείρων που έχει η ΕΕ. Η επιχειρησιακή συνέχεια εξασφαλίζεται με οκτώ θεματικές εταιρικές σχέσεις: ειρήνη και ασφάλεια, δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα, εμπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση και υποδομές, αναπτυξιακοί στόχοι Χιλιετίας (ΑΣΧ), ενέργεια, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση, επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επίσης:

MEMO/10/566

Βλέπε επίσης IP/10/1494 και MEMO/10/565 για την πράσινη βίβλο: «Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ».

Τον δικτυακό τόπο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar