Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Afrika-Evropa: 80 zemí a dva kontinenty jako partneři pro lepší budoucnost

Ve dnech 29. a 30. listopadu se má v Libyi konat summit Afrika-EU a v té souvislosti dnes Komise představila své návrhy na upevnění vztahů mezi Afrikou a EU. Vychází ze stávající společné strategie Afrika-EU, zahájené v roce 2007, a podává podrobný přehled společných úkolů, při jejichž plnění se již podařilo pokročit, i problémů, které na své řešení teprve čekají. Mezi nevyřešené otázky patří odstranění chudoby, mír a bezpečnost, demokracie a lidská práva, globální řízení a změna klimatu. I když dosažení rozvojových cílů tisíciletí zůstane ústředním tématem společné strategie, Komise si je vědoma, že je zapotřebí podpořit Afriku v její snaze o posílení politického a hospodářského řízení, které tomuto kontinentu umožní lépe využívat vlastních prostředků udržitelným způsobem. V tomto duchu Komise navrhuje soustředit se na iniciativy, které by mohly pomoci nastartovat dlouhodobý udržitelný růst podporující začlenění. Tyto návrhy přispějí k přípravě akčního plánu pro naplnění společné strategie Afrika-EU, která má být přijata během summitu.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Cathy Ashtonová uvedla: „Posílení a prohloubení vztahů mezi EU a Afrikou je jednou z hlavních priorit mého mandátu. Afrika je nejen příjemcem podpory od EU, ale také důležitým partnerem v řadě významných regionálních a mezinárodních otázek společného zájmu, např. v oblasti regionální bezpečnosti, kde spolupracujeme v boji proti pirátství a společně usilujeme o mír a stabilitu v regionu, a v oblasti globálního řízení, např. pokud jde o změnu klimatu.“

„Tři roky po zahájení jedinečného partnerství je čas upevnit vztahy mezi EU a Afrikou a nabídnout vyhlídku na lepší, úspěšnější budoucnost pro 1,5 miliard lidí v 80 zemích,“ řekl Andris Piebalgs, komisař EU pro rozvoj. „Pro zaručení dlouhodobého rozvoje se bude věnovat více pozornosti tomu, jak by měla rozvojová spolupráce napomoci vytvoření příhodných podmínek pro udržitelný růst podporující začlenění. Tím dojde ke zmírnění chudoby a potvrdí se politická a hospodářská dynamičnost Afriky na světové scéně.“

Ekonomická, ekologická a potravinová krize, noví dárci, ale také nový institucionální rámec EU vyžadují úpravy partnerství mezi EU a Afrikou. Evropa a Afrika budou stavět na úspěších společné strategie, aby se zvýšil její vliv na celosvětové, kontinentální i regionální úrovni.

EU-Afrika: společné řešení společných úkolů

Zvláštní přidanou hodnotou partnerství Afriky a EU je jeho politický charakter, jeho široké pole působnosti a možnost společného řešení globálních problémů. Spolupracovat se nadále bude v rámci různých tematických partnerství na dosažení rozvojových cílů tisíciletí, potírání hrozeb pro mír a bezpečnost, včetně spolupráce na odvrácení nejnovějších hrozeb, jako je terorismus, pirátství nebo různé formy nedovoleného obchodu, na prosazování správy věcí veřejných, demokracie, právního státu a lidských práv, posílení legitimity a efektivity multilaterálních institucí a v boji proti změně klimatu a zhoršování životního prostředí.

EU-Afrika: partnerství zaměřené na budoucnost

Vzhledem k rozsahu úkolů, kterým oba kontinenty čelí, si Komise uvědomuje, že se musí partnerství EU a Afriky dále vyvíjet. Navrhuje, aby se rozvojová spolupráce soustředila na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění v Africe. Spolupráce by se v příštím desetiletí měla zaměřit na činnosti, které budou mít velký dopad a které mohou přitáhnout investice s cílem využít ohromného potenciálu našeho partnerství.

Růst podporující začlenění souvisí s omezením chudoby a nerovností. V rámci rozvojové pomoci je především třeba postarat se o to, aby obyvatelstvo bylo zdravé a vzdělané, zajistit lepší služby a infrastrukturu a zaměřit se na dovednosti, inovace a podnikání, ale také na takové otázky, jako je migrace. Cílem je pracovat společně jako partneři na vytvoření prostředí, které bude příznivé pro podporu investic, obchodu a tvorby pracovních míst.

Udržitelný růst souvisí s rozvojem dobře fungujících, ekologických a konkurenceschopných hospodářství. Afrika má nesmírný nevyužitý potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to ať už jde o energii vodní, sluneční, větrnou, geotermální či z biomasy, a tohoto potenciálu by se dalo využít pro zajištění přístupu milionů lidí k elektrické energii. Součástí udržitelného růstu je také spolupráce na posílení regionální integrace a obchodu v Africe, podpora udržitelného hospodaření se surovinami, přeorientování podpory zemědělství na drobné zemědělce, kteří pracují ekologickým způsobem, a realizace společných programů, jejichž cílem je poskytnout všem občanům čistou energii.

Další kroky

Sdělení Komise o upevnění vztahů mezi EU a Afrikou bude příspěvkem k blížícímu se třetímu summitu Afrika-EU. Zastřešující téma „Růst, investice a tvorba pracovních míst“ bude určovat tón spolupráce těchto dvou kontinentů a udá v těchto oblastech dlouhodobě směr. Bude přijat společný a realistický akční plán, který bude klást důraz na činnosti s jasným regionálním, kontinentálním nebo celosvětovým rozměrem, jednoznačnou přidanou hodnotou a prokázaným kritickým množstvím.

Souvislosti

Na lisabonském summitu zahájilo 80 hlav států a vlád z Evropy a Afriky společné strategické partnerství Afrika-EU, jehož záměrem je prosazovat společné zájmy a společné strategické cíle mimo směřování tradiční rozvojové politiky. Partnerství EU-Afrika je jediné mezikontinentální strategické partnerství Evropské unie. Operativní dohled je zajištěn v rámci osmi tematických partnerství: Mír a bezpečnost, Demokratická správa věcí veřejných a lidská práva, Obchod, regionální integrace a infrastruktura, Rozvojové cíle tisíciletí, Energetika, Změna klimatu, Migrace, mobilita a zaměstnanost a Věda, informační společnost a vesmír.

Další informace:

MEMO/10/566

Viz také IP/10/1494 a MEMO/10/565 o Zelené knize „Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj podporující začlenění; zvýšení dopadu rozvojové politiky EU“

Internetové stránky partnerství EU-Afrika

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar