Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Bryssel den 10 november 2010

Europeiska kommissionen inleder debatt för att trappa upp kampen mot fattigdom

Idag inleder Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om framtiden för EU:s utvecklingspolitik. Kommissionen har ställts inför den tredubbla utmaningen som den ekonomiska, livsmedels- och miljökrisen innebär, men ser även positivt på utvecklingsländernas hoppingivande ekonomiska resultat, och vill nu samla in synpunkter om hur EU på bästa sätt kan stödja utvecklingsländerna att påskynda sin utveckling mot millennieutvecklingsmålen och att nå ännu längre. Med utgångspunkt i tidigare mål som uppnåtts föreslår kommissionen fyra viktiga debattämnen som fokuserar på EU-biståndets påverkan, underlättandet av en tillväxt för alla, främjandet av en hållbar utveckling och hållbara resultat inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Med anledning av det offentliga samråd som står öppet för EU och partnerländerna kommer kommissionen att 2011 lägga fram ett meddelande om en moderniserad utvecklingspolitik för EU.

”EU:s bistånd måste användas för att skapa drägliga levnadsförhållanden för alla och göra det möjligt för människor att skapa sig en framtid. EU-medborgarna står fortfarande fast vid att stödja de fattigaste länderna och de förväntar sig reella resultat. Jag vill ta itu med dessa förväntningar genom att se till att EU:s hjälp påverkar på ett konkret och långsiktigt sätt på plats”, sade EU:s kommissionär med ansvar för utvecklingsbistånd, Andris Piebalgs. ”Vår politik måste inriktas på vad som i grunden orsakar fattigdom och agera som en katalysator för att skapa förhållanden för tillväxt för alla i våra partnerländer. Mitt uppdrag är att verka för att minska fattigdomen och att samordna EU-biståndet, som motsvarar mer än 50 % av det globala biståndet, på ett bättre sätt. Jag är övertygad om att med en modern politik och lämpliga verktyg kommer EU att lägga i en högre växel och stödja utvecklingsländernas spurt långsiktigt. ”

Grönbokens syfte är att väcka debatt om hur EU:s utvecklingspolitik bäst kan anpassas till utvecklingsländernas behov och till det mervärde som EU:s åtgärder innebär. Kommissionen inser att man måste vara anpassningsbar och flexibel i sitt tillvägagångssätt. Detta väcker emellertid frågor om fyra gemensamma målsättningar som EU och dess medlemsstater måste samarbeta kring:

  • Hur ska EU:s utvecklingspolitik påverka på ett konkret sätt så att varje euro som används ger bästa möjliga nytta och värde för pengarna, bäst inflytande och bästa möjliga tillfällen till utveckling för kommande generationer? Det europeiska biståndet måste fokusera på områden där ett tydligt mervärde kan åstadkommas. Detta börjar med att man inriktar sig på fyra grundläggande krav: mänsklig utveckling, inklusive hälsa och utbildning samt säkerhet, som förutsättningar för ett lands utveckling, tillväxt och social delaktighet i samtliga varaktiga åtaganden. Detta omfattar även stöd för god samhällsstyrning, samordning av bistånd och att de olika policyområdena är konsekventa.

  • Hur ska man åstadkomma mer tillväxt, samt en tillväxt för alla, i utvecklingsländerna för att minska fattigdomen? Enbart bistånd kommer inte att räcka för att stödja ländernas kapacitet för att minska fattigdomen, och tillväxt kan innebära ett flertal indirekta effekter genom att det skapas arbetstillfällen och att det sociala skyddet ökar. Man kan ställa frågan om EU bör överväga att inleda nya gemensamma strategier för att skapa en tillväxt för alla i samarbete med individuella eller regionala grupper i utvecklingsländerna, vilket även omfattar berörda parter i den privata sektorn. Dessa strategier skulle kunna omfatta sådana viktiga ämnen som att säkra att det finns ett regelverk, tillgång till kredit eller ett drägligt arbete. Denna målsättning handlar också om hur utvecklingspolitiken bäst skulle kunna stärka den regionala integreringen och säkra utvecklingsländernas positiva integrering i den globala handeln.

  • Hur ska man främja den hållbara utvecklingen så att den kan leda till framsteg? Utveckling som grundar sig på en miljövänlig ekonomi ska inte enbart ses som en börda, utan i verkligheten främjar den avsevärt olika möjligheter. Grönboken återspeglar hur man kan se till att den hållbara utvecklingen beaktas i både utvecklings- och klimatförändringspolitiken för att garantera att åtgärderna för att motverka klimatförändringen förbättrar även tillväxtpotentialen för världens fattigaste medborgare. Kommissionen tar också upp frågan om tillgången till energi vilket utgör en förutsättning för att man ska uppfylla de flesta millennieutvecklingsmål: utan energi kan inte sjukhus, skolor eller jordbruksproduktion fungera. Kommissionen noterar att Afrika har enorma outnyttjade resurser av förnybar energi som skulle kunna användas för att se till att miljoner människor får tillgång till den. Den diskuterar också hur kombinerade klimat-, biodiversitets- och utvecklingsfonder lämpligtvis skulle kunna ställas till förfogande, genom bidrag och lån eller en blandning av båda.

  • Hur ska man åstadkomma hållbara resultat inom jordbruket och livsmedelssäkerheten? Utveckling och livsmedelssäkerhet är nära förknippade och man vet av erfarenhet att jordbruksreformer och kapaciteten att livnära ett lands befolkning är en förutsättning för att vidareutveckla ett land och minska fattigdomen. Grönboken föreslår att jordbruket och livsmedelssäkerheten används som ett pilotfall för EU:s kapacitet att tillhandahålla samarbete som konkret påverkar och främjar en inkluderande och miljövänlig tillväxt genom att hela produktionskedjan beaktas i de områden där bistånd beviljas.

Bakgrund

Europeiska unionen är världens största biståndsgivare och bidrar med cirka 56 % av det globala biståndet. År 2009 gav Europeiska unionen och dess medlemsstater totalt 49 miljarder euro i utvecklingsbistånd. Biståndet till tredjeländer förvaltades av Europeiska kommissionen och uppgick till 12 miljarder euro 2009. I artikel 208 i Lissabonfördraget föreskrivs följande: ”(…) Unionens och medlemsstaternas politik för utvecklingssamarbete ska komplettera och förstärka varandra. Det främsta målet för unionens politik på detta område ska vara minskning och på sikt utrotning av fattigdom. Unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna.”

Klicka på länken nedan för att läsa hela grönboken och delta i samrådet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Se även

MEMO om grönboken: MEMO/10/565

IP och MEMO om förbindelserna mellan EU och Afrika: IP/10/1495 , MEMO/10/566

Länk till det offentliga samrådet om budgetstöd:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar