Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Bruselj, 10. novembra 2010

Evropska komisija začenja razpravo za krepitev boja proti revščini

Evropska komisija danes začenja javno posvetovanje o prihodnosti razvojne politike EU. Glede na trojni izziv, ki ga predstavljajo gospodarska, prehrambena in okoljska kriza, in zaradi dejstva, da je gospodarstvo v državah v razvoju na splošno spodbudno, želi Komisija zbrati mnenja, kako lahko EU najbolje podpre države v razvoju pri pospeševanju njihovega napredka pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Na podlagi preteklih dosežkov predlaga štiri glavna področja za razpravo – osredotočanje na učinek pomoči EU, omogočanje bolj vključujoče rasti, spodbujanje trajnostnega razvoja ter doseganje trajnih rezultatov na področju kmetijstva in zanesljive preskrbe s hrano. Po javnem posvetovanju, ki bo odprto za države članice EU in partnerske države, bo v letu 2011 pripravila sporočilo o posodobljeni razvojni politiki EU.

„Pomoč EU mora prispevati k temu, da je vsem ljudem zagotovljeno dostojno življenje, ter jim omogočiti, da si zgradijo svojo prihodnost. Državljani EU so še vedno zavezani k podpori najrevnejših držav in pričakujejo konkretne rezultate. Na ta pričakovanja bi se rad odzval in se prepričal, da ima pomoč EU velik in trajen učinek v praksi,“ je dejal evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs. „Naša politika mora obravnavati izvorne vzroke za revščino in delovati kot katalizator za vzpostavitev razmer za vključujočo rast v naših partnerskih državah. Moja naloga je, da si prizadevam za zmanjšanje revščine in za večjo usklajenost pomoči EU, ki predstavlja več kot 50 % svetovne pomoči. Prepričan sem, da bo EU s sodobno politiko in ustreznimi instrumenti okrepila prizadevanja in dolgoročno podprla vzpon držav v razvoju.“

Z zeleno knjigo se začenja razprava, kako najbolje prilagoditi razvojno politiko EU potrebam držav v razvoju in dodani vrednosti ukrepov EU. Komisija priznava, da se bo treba poslužiti različnih in fleksibilnih pristopov. Zastavlja pa vprašanja glede štirih glavnih ciljev, ki jih morajo EU in njene države članice dosegati skupaj:

  • Kako zagotoviti razvojno politiko EU z velikim učinkom, tako da se bodo z vsakim porabljenim evrom zagotovili največja dodana vrednost in stroškovna učinkovitost, največji učinek in najboljša zapuščina prihodnjim generacijam. Evropska pomoč se mora osredotočiti na področja, na katerih je mogoče dodano vrednost jasno pokazati. Najprej se je treba osredotočiti na štiri temeljne zahteve: na človeški razvoj, vključno z zdravjem in izobraževanjem, in varnost kot na predpogoja za razvoj vsake države, ter rast in socialno vključenost za vsako dolgoročno obvezo. To vključuje tudi podporo za dobro upravljanje, usklajevanje pomoči in usklajenost politik.

  • Kako omogočiti večjo rast v državah v razvoju, ki bo tudi bolj vključujoča, ter z njeno pomočjo zmanjšati revščino. Samo pomoč ne bo dovolj za podporo zmožnosti držav, da zmanjšajo revščino, rast pa ima lahko multiplikacijski učinek z ustvarjanjem novih delovnih mest in s socialnim varstvom. Zastavlja se vprašanje, ali bi morala EU predvideti nove skupne strategije za vključujočo rast v partnerstvih s posameznimi državami v razvoju ali na ravni regionalnih skupin, ki bi vključevala tudi zainteresirane strani iz zasebnega sektorja. Te strategije bi lahko obravnavale ključna področja, kot so zagotavljanje pravnega in zakonodajnega okvira, dostop do posojil ali dostojno delo. Ta cilj se prav tako nanaša na način, kako lahko razvojna politika najbolje pomaga pri krepitvi regionalnega povezovanja in zagotavlja pozitivno vključevanje držav v razvoju v svetovno trgovino.

  • Kako spodbujati trajnostni razvoj kot poganjalo razvoja. Razvoj, ki temelji na zelenem gospodarstvu, se ne sme obravnavati samo kot breme, saj je v resnici veliko poganjalo priložnosti. Zelena knjiga opisuje, kako bi bilo mogoče trajnostni razvoj umestiti v središče naše razvojne politike in tudi politike na področju podnebnih sprememb – s tem bi zagotovili, da bodo ukrepi na področju boja proti podnebnim spremembam prav tako izboljšali možnost rasti najrevnejših prebivalcev na svetu. Komisija zastavlja tudi vprašanje dostopa do energije, ki je predpogoj za doseganje večine razvojnih ciljev tisočletja: brez energije ne morejo delovati bolnišnice, šole ali kmetijska proizvodnja. Poudarja, da ima Afrika veliko neizkoriščenih možnosti na področju obnovljive energije, ki bi se lahko uporabile za zagotovitev dostopa do električne energije milijonom ljudi. Prav tako obravnava ustrezno uporabo kombiniranih sredstev na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in razvoja, ki izvirajo iz nepovratne pomoči in posojil ali obeh skupaj.

  • Kako doseči trajnostne rezultate na področju kmetijstva in zanesljive preskrbe s hrano. Razvoj in zanesljiva preskrba s hrano sta povezana in izkušnje kažejo, da sta kmetijska reforma ter zmožnost nahraniti prebivalce v državi predpogoja za širši razvoj in zmanjševanje revščine. Zelena knjiga predlaga, da naj bi na področju kmetijstva in zanesljive preskrbe s hrano preskusili, če je EU sposobna sodelovati z velikim učinkom ter spodbujati vključujočo in okolju prijazno rast, tako da si pri dodeljevanju pomoči prizadeva za upoštevanje celotne proizvodne verige.

Ozadje

Evropska unija je največja donatorka na svetu, saj prispeva približno 56 % svetovne pomoči. Leta 2009 so Evropska unija in njene članice skupaj namenile 49 milijard EUR razvojne pomoči. Zunanja pomoč, ki jo upravlja Evropska komisija, je leta 2009 dosegla 12 milijard EUR. V členu 208 Lizbonske pogodbe je zapisano: „(…) Politika razvojnega sodelovanja Unije in politike razvojnega sodelovanja držav članic se med seboj dopolnjujejo in krepijo. Glavni cilj politike Unije na tem področju je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine. Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju.“

Za dostop do celotnega besedila in sodelovanje v posvetovanju:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Glej tudi:

MEMO o zeleni knjigi: MEMO/10/565

IP in MEMO o odnosih EU-Afrika: IP/10/1495 ,MEMO/10/566

Povezava do javnega posvetovanja glede proračunske podpore:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar