Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

V Bruseli 10. novembra 2010

Európska komisia otvára diskusiu s cieľom urýchliť boj proti chudobe

Európska komisia dnes otvára verejnú diskusiu o budúcnosti rozvojovej politiky EÚ. Zoči-voči trojnásobnej výzve v podobe hospodárskej, potravinovej a environmentálnej krízy, ale aj na základe všeobecne povzbudivých hospodárskych výsledkov rozvojových krajín chce Komisia zistiť názory na otázku, ako môže EÚ čo najlepšie podporiť rozvojové krajiny, ak sa má urýchliť ich pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia a v ďalšom období. Vychádzajúc z doteraz dosiahnutých výsledkov Komisia navrhuje štyri hlavné oblasti diskusie, ktorými sú: orientácia na vplyv pomoci EÚ, uľahčenie inkluzívnejšieho rastu, podpora udržateľného rozvoja a trvalé výsledky v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Na základe verejnej diskusie, ktorá je otvorená pre EÚ aj pre partnerské krajiny, Komisia predloží v roku 2011 oznámenie pod názvom Modernizovaná rozvojová politika EÚ.

„Pomoc EÚ musí prispieť k zabezpečeniu dôstojného života pre všetkých a poskytnúť ľuďom šancu vybudovať si svoju budúcnosť. Občania EÚ majú stály záväzok podporovať najchudobnejšie krajiny a očakávajú konkrétne výsledky. Chcem vyhovieť týmto očakávaniam takým spôsobom, aby bolo isté, že pomoc EÚ bude mať výrazný a dlhotrvajúci účinok na príslušných miestach“, vyhlásil komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs. „Naša politika musí riešiť základné príčiny chudoby a pôsobiť ako katalyzátor tvorby podmienok pre inkluzívny rast v našich partnerských krajinách. Mandát, ktorý som dostal, znamená pracovať v záujme znižovania chudoby a lepšie koordinovať pomoc EÚ, ktorá predstavuje viac než 50 % celosvetovej pomoci. Som presvedčený, že modernou politikou a vhodnými nástrojmi bude EÚ schopná urýchliť celý proces a podporiť rozbeh rozvojových krajín v dlhodobom horizonte.

Zelená kniha má otvoriť diskusiu o tom, ako čo najlepšie prispôsobiť rozvojovú politiku EÚ potrebám rozvojových krajín a zvýšiť pridanú hodnotu opatrenia EÚ. Komisia si uvedomuje, že bude potrebné zaujať diferencovaný a flexibilný postoj. Dáva však na zváženie otázky súvisiace so štyrmi spoločnými cieľmi, ktoré majú EÚ a jej členské štáty sledovať spoločne:

  • Ako zabezpečiť výrazný vplyv rozvojovej politiky EÚ takým spôsobom, aby každé vynaložené euro vytvorilo čo najvyššiu pridanú hodnotu a najväčší úžitok vo vzťahu k nákladom, najlepší stimulačný efekt a najlepšie dedičstvo príležitostí pre budúce generácie. Európska pomoc sa musí sústrediť na oblasti, kde možno preukázať jednoznačnú pridanú hodnotu. Začína sa to orientáciou na štyri základné požiadavky: ľudský rozvoj vrátane zdravia, vzdelávanie a bezpečnosť, ktoré sú predpokladmi rozvoja ktorejkoľvek krajiny; rast a sociálna inkluzívnosť akéhokoľvek dlhodobého opatrenia. Zahŕňa to aj podporu dobrej správy vecí verejných, koordináciu pomoci a súlad medzi politikami.

  • Ako umožniť väčší a inkluzívnejší rast v rozvojových krajinách ako prostriedku na znižovanie chudoby. Samotná pomoc by nestačila na podporu schopnosti jednotlivých krajín dopracovať sa k zníženiu chudoby; rast však môže mať multiplikačný účinok prostredníctvom tvorby zamestnanosti a sociálnej ochrany. Vynára sa otázka, či by EÚ mala zvažovať nové spoločné stratégie inkluzívneho rastu v partnerstve s jednotlivými alebo regionálnymi zoskupeniami rozvojových krajín a či by do toho mala zapojiť aj zainteresované strany zo súkromného sektora. Tieto stratégie by mohli zahŕňať aj také kľúčové otázky, ako je zabezpečenie právneho a regulačného rámca, prístup k úverom či dôstojná práca. Tento cieľ súvisí aj s otázkou, ako môže čo najlepšia rozvojová politika slúžiť na posilnenie regionálnej integrácie a zabezpečiť pozitívnu integráciu rozvojových krajín do svetového obchodu.

  • Ako podporiť udržateľný rozvoj ako hybnú silu pokroku: na rozvoj založený na „zelenom“ hospodárstve nemožno hľadieť iba ako na bremeno, pretože v skutočnosti je mohutným generátorom príležitostí. Zelená kniha zahŕňa aj úvahy o tom, ako zabezpečiť, aby bol udržateľný rozvoj stredobodom našej politiky v oblasti rozvoja a zmeny klímy s cieľom zaručiť, aby opatrenia v boji proti zmene klímy zlepšovali aj rastový potenciál najchudobnejších občanov sveta. Komisia nastoľuje aj otázku prístupu k energii, čo je predpokladom splnenia väčšiny rozvojových cieľov tisícročia: bez energie nemôžu existovať fungujúce nemocnice, školy ani poľnohospodárska produkcia. Uvedomuje si, že Afrika má obrovský a doteraz nevyužitý potenciál energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý možno využiť na zabezpečenie prístupu k elektrickej energii pre milióny ľudí. Vedie diskusiu aj o vhodnom využívaní spojených fondov pre oblasť klímy, biodiverzity a rozvoja, ktoré pochádzajú z grantov a úverov alebo ich kombinácie.

  • Ako dosiahnuť trvalé výsledky v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Rozvoj a potravinová bezpečnosť sú úzko spojené: skúsenosti ukazujú, že poľnohospodárska reforma a schopnosť nasýtiť obyvateľstvo krajiny je predpokladom širšieho rozvoja a znižovania chudoby. V zelenej knihe sa navrhuje, aby sa poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť stali skúšobnou vzorkou schopnosti EÚ, či je schopná zabezpečiť spoluprácu s vysokým prínosom a podporiť inkluzívny a ekologický rast sústredením svojho úsilia na to, aby sa pri poskytovaní pomoci bral do úvahy celý produkčný reťazec.

Kontext

Európska únia je najväčším darcom na svete; jej príspevok predstavuje približne 56 % celosvetovej pomoci. V roku 2009 Európska únia a jej členské štáty poskytli rozvojovú pomoc v celkovej hodnote 49 miliárd EUR. Vonkajšia pomoc, ktorú spravuje Európska komisia, dosiahla v roku 2009 sumu 12 miliárd EUR. V článku 208 Lisabonskej zmluvy sa uvádza: „(…) Politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú. Hlavným cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce je obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej odstránenie. Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.“

Prístup k celému textu zelenej knihy a k účasti na konzultácii:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Pozri tiež

MEMO o zelenej knihe: MEMO/10/565

IP a MEMO o vzťahoch EÚ a Afriky: IP/10/1495, MEMO/10/566

Verejná diskusia o rozpočtovej podpore:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar