Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Brussel, 10 november 2010

Europese Commissie opent debat om de strijd tegen de armoede op te voeren

De Europese Commissie gaat vandaag van start met een openbare raadpleging over de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU. Tegenover de drievoudige crisis op economisch, voedsel- en milieugebied, maar ook in het licht van de over het algemeen bemoedigende economische prestaties van de ontwikkelingslanden, wenst de Commissie zicht te krijgen op de manier waarop de EU de ontwikkelingslanden het best kan steunen om de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en de periode daarna een stap dichterbij te brengen. Voortbouwend op eerdere resultaten stelt de Commissie vier belangrijke terreinen voor het debat voor: de trefzekerheid van EU-steun, het stimuleren van meer groei ten bate van iedereen, de bevordering van duurzame ontwikkeling en blijvende resultaten op het gebied van landbouw en voedselzekerheid. Na de openbare raadpleging, die openstaat voor EU-landen en partnerlanden, zal de Commissie in 2011 een mededeling uitbrengen over een herzien ontwikkelingsbeleid van de EU.

De EU-steun moet voor iedereen acceptabele levensomstandigheden bieden en mensen in staat stellen een toekomst op te bouwen. De burgers van de EU blijven bereid de armste landen steun te bieden, maar zij verwachten concrete resultaten. Om deze verwachtingen tegemoet te komen, moeten wij ervoor zorgen dat de steun van de EU een grote en blijvende invloed heeft op het terrein." aldus EU-commissaris voor ontwikkeling, Andris Piebalgs. "Ons beleid moet de dieperliggende oorzaken van armoede aanpakken en mede de voorwaarden creëren voor inclusieve groei in onze partnerlanden. Mijn opdracht bestaat erin de armoede terug te dringen en de EU-steun, die meer dan 50% van de wereldwijde steun uitmaakt, beter te coördineren. Ik ben ervan overtuigd dat de EU met een modern beleid en de geschikte instrumenten voor een stroomversnelling kan zorgen en de ontwikkelingslanden op de lange termijn op de goede weg kan helpen.”

Het Groenboek wil een debat mogelijk maken over de beste manier om het ontwikkelingsbeleid van de EU aan te passen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden en aan de toegevoegde waarde van de EU-maatregelen. De Commissie erkent dat hiervoor een gedifferentieerde en flexibele aanpak gevolgd moet worden. De Commissie formuleert een aantal vragen rond vier algemene doelstellingen die door de EU en haar lidstaten gezamenlijk nagestreefd moeten worden:

  • Hoe kan er worden gezorgd voor een trefzeker EU-ontwikkelingsbeleid, zodat iedere uitgegeven euro de grootste toegevoegde waarde en het hoogste rendement, het sterkste hefboomeffect en de beste nalatenschap aan kansen voor de komende generaties biedt? De Europese steun moet zich vooral concentreren op terreinen waar een duidelijke toegevoegde waarde kan worden aangetoond. Allereerst dienen hiervoor vier fundamentele vereisten te worden aangemerkt: menselijke ontwikkeling, inclusief gezondheid en onderwijs, en veiligheid als voorwaarde voor de ontwikkeling in alle landen, voorts groei en sociale integratie bij iedere langetermijnverbintenis. Dit impliceert ook steun voor goed bestuur, coördinatie van de steun en coherentie van het beleid.

  • Hoe kan meer groei en meer groei ten bate van iedereen in de ontwikkelingslanden worden gestimuleerd, als middel om de armoede te bestrijden? Steun alleen is niet voldoende om de capaciteit van de landen voor armoedebestrijding te onderbouwen. Daarnaast kan groei een multiplicatoreffect genereren door het creëren van werkgelegenheid en sociale bescherming. De vraag rijst of de EU de mogelijkheid van nieuwe gezamenlijke strategieën ter bevordering van groei voor iedereen moet overwegen. Daartoe zouden partnerschappen worden aangegaan met individuele of regionale organisaties van ontwikkelingslanden en met actoren uit de particuliere sector. Deze strategieën kunnen belangrijke aspecten bestrijken als het verzekeren van wet- en regelgevingskaders, toegang tot financiering of fatsoenlijk werk. Deze doelstelling houdt ook verband met de manier waarop de ontwikkelingshulp het best de regionale integratie kan versterken en een positieve integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldmarkt kan verzekeren.

  • Hoe kan duurzame ontwikkeling als motor van de vooruitgang worden bevorderd? Ontwikkeling die is gebaseerd op een groene economie, mag niet als een last worden gezien, maar eerder als een belangrijke stimulans voor meer kansen. In het Groenboek wordt nagedacht over de manier waarop duurzame ontwikkeling centraal kan staan zowel in het ontwikkelingsbeleid als het beleid inzake de klimaatverandering, zodat wordt verzekerd dat maatregelen tegen de klimaatverandering tegelijk ook het groeipotentieel van 's werelds armste burgers ten goede komen. De Commissie behandelt ook kwesties als de toegang tot energie, een essentiële voorwaarde voor het bereiken van de meeste millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: er kunnen immers geen goed functionerende ziekenhuizen, scholen of landbouwproductiebedrijven bestaan zonder energie. Afrika beschikt over een onmetelijk onaangeroerd duurzaam energiepotentieel dat zou kunnen worden gebruikt om miljoenen mensen toegang te verlenen tot elektriciteit. Aan bod komt voorts het correcte gebruik van gecombineerde fondsen voor klimaatbeleid, biodiversiteit en ontwikkeling, afkomstig uit subsidies of leningen of uit beide tegelijk.

  • Hoe kunnen duurzame resultaten op het gebied van landbouw en voedselzekerheid worden behaald? Ontwikkeling en voedselzekerheid gaan hand in hand. De ervaring heeft uitgewezen dat landbouwhervormingen en de capaciteit om de bevolking van een land te voeden een absolute voorwaarde zijn voor verdere ontwikkeling en het terugdringen van de armoede. Het Groenboek stelt voor om van landbouw en voedselzekerheid een testcase maken van het vermogen van de EU om samenwerking met sterke impact te verstrekken en groene groei voor iedereen te bevorderen door zich erop te concentreren dat de steunverlening de hele productieketen in aanmerking neemt.

Achtergrond

De Europese Unie is de belangrijkste donor ter wereld en neemt ongeveer 56% van de wereldwijde steun voor haar rekening. In 2009 gaven de Europese Unie en haar lidstaten in totaal 49 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp. De externe bijstand die door de Europese Commissie wordt beheerd, beliep in 2009 12 miljard euro. Artikel 208 van het Verdrag van Lissabon verklaart: "(…) Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en versterken elkaar. Hoofddoel van het beleid van de Unie op dit gebied is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking."

Lees het volledige Groenboek en neem deel aan de raadpleging:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Zie ook

MEMO over het Groenboek: MEMO/10/565

IP en MEMO over de betrekkingen EU-Afrika: IP/10/1495 , MEMO/10/566

Link naar de openbare raadpleging in verband met begrotingssteun:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar