Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

Europos Komisija pradeda diskusijas dėl spartesnės kovos su skurdu

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl ES vystymosi politikos ateities. Atsižvelgdama į trigubą dėl ekonomikos, maisto ir aplinkos krizių kilusią problemą ir bendrai skatindama besivystančias šalis siekti geresnių ekonominės veiklos rezultatų, Komisija nori sužinoti, kaip ES gali labiausiai padėti besivystančioms šalims, kad pagreitėtų jų daroma pažanga siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir kitų rezultatų. Remdamasi ankstesniais laimėjimais, Komisija siūlo keturias pagrindines diskusijų sritis, dėmesį sutelkiant į ES pagalbos poveikį, sąlygų siekti labiau integracinio augimo sudarymą, darnaus vystymosi skatinimą ir tvarius rezultatus žemės ūkio ir aprūpinimo maistu srityse. Remdamasi viešomis konsultacijomis, kuriose gali dalyvauti ES valstybės narės ir šalys partnerės, Komisija 2011 m. pateiks komunikatą dėl atnaujintos ES vystymosi politikos.

„ES pagalba turi būti skiriama siekiant padėti visiems užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas ir suteikti galimybę žmonėms kurti savo ateitį. ES piliečiai tebėra įsipareigoję padėti skurdžiausioms šalims ir tikisi konkrečių rezultatų. Noriu išpildyti šiuos lūkesčius, užtikrindamas, kad ES parama turėtų didelį ir ilgalaikį realų poveikį, – sakė už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas. – Mūsų politika turi padėti įveikti esmines skurdo priežastis ir paskatinti sukurti integracinio augimo sąlygas mūsų šalyse partnerėse. Buvau įgaliotas imtis veiksmų, kad būtų sumažintas skurdas ir geriau koordinuojama ES pagalba, kuri sudaro daugiau nei 50 proc. viso pasaulio pagalbos. Esu įsitikinęs, kad įgyvendindama modernią politiką ir tinkamas priemones ES sparčiau imsis veiksmų ir ilgainiui prisidės prie besivystančių šalių pažangos.“

Žaliąja knyga siekiama pradėti diskusijas apie tai, kaip ES vystymosi politiką būtų galima geriausiai pritaikyti atsižvelgiant į besivystančių šalių poreikius ir papildomą ES veiksmų naudą. Komisija pripažįsta, kad reikės taikyti skirtingus ir lanksčius metodus. Kita vertus, ji kelia klausimus, susijusius su keturiais bendrais tikslais, kurių ES ir jos valstybės narės turi siekti kartu.

  • Kaip užtikrinti didelį ES vystymosi politikos poveikį, kad kiekvienas išleistas euras suteiktų didžiausią papildomą naudą ir vertę, geriausią poveikį ir daugiausia galimybių ateinančioms kartoms. Europos pagalba turi būti sutelkta į tas sritis, kur būtų aiški papildoma nauda. Pirmiausia būtina laikytis keturių esminių reikalavimų: žmogaus vystymosi, įskaitant sveikatą ir švietimą, ir saugumo, kaip būtinos sąlygos bet kurios šalies vystymuisi, taip pat augimo ir socialinės integracijos bet kokiam ilgalaikiam įsipareigojimui užtikrinti. Taip pat įtraukiama parama geram valdymui, pagalbos koordinavimui ir įvairių politikos sričių darnai.

  • Kaip sudaryti sąlygas didesniam ir labiau integraciniam augimui besivystančiose šalyse, kaip skurdo mažinimo priemonei. Vien tik pagalbos nepakaks, kad būtų sustiprinti šalių gebėjimai mažinti skurdą, o augimas turėtų daugialypį poveikį, nes būtų kuriamos darbo vietos ir didinama socialinė apsauga. Kyla klausimas, ar ES turėtų svarstyti naujas bendras integracinio augimo strategijas kartu su atskiromis besivystančiomis šalimis ar jų regioninėmis grupėmis, kartu įtraukdama privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis. Šios strategijos galėtų apimti tokius esminius klausimus kaip teisinės ir reguliavimo sistemos užtikrinimas, galimybė gauti kreditą ar tinkamą darbą. Šis tikslas taip pat susijęs su klausimu, kaip vystymosi politika būtų labiausiai prisidėta stiprinant regionų integraciją ir užtikrinant teigiamą besivystančių šalių integraciją į pasaulinę prekybą.

  • Kaip skatinti darnų vystymąsi, kuris būtų pažangos varomoji jėga. Ekologiška ekonomika grindžiamas vystymasis neturi būti laikomas vien našta, nes iš tiesų tai galinga galimybių varomoji jėga. Žaliojoje knygoje apžvelgiama, kaip užtikrinti, kad darnus vystymasis būtų mūsų vystymosi ir klimato kaitos politikos pagrindas, siekiant užtikrinti, kad veiksmais, kuriais kovojama su klimato kaita, taip pat būtų pagerintos vargingiausių pasaulio piliečių raidos galimybės. Komisija taip pat nagrinėja galimybės naudotis energijos šaltiniais klausimą, kuris yra būtina sąlyga siekiant beveik visų TVT: be energijos negali veikti ligoninės, mokyklos, neįmanoma žemės ūkio produktų gamyba. Pabrėžiama, kad Afrika turi didelį nepanaudotą atsinaujinančiosios energijos potencialą, kurį būtų galima panaudoti milijonams žmonių užtikrinant galimybę naudotis elektra. Žaliojoje knygoje taip pat diskutuojama dėl bendrų klimatui, biologinei įvairovei ir vystymuisi skirtų lėšų, gaunamų kaip dotacijos ir (arba) paskolos, tinkamo naudojimo.

  • Kaip pasiekti tvarių rezultatų žemės ūkio ir aprūpinimo maistu srityse. Vystymasis ir aprūpinimas maistu neatsiejami; iš patirties akivaizdu, kad žemės ūkio reforma ir gebėjimas išmaitinti šalies gyventojus yra būtina sąlyga siekiant didesnio masto vystymosi ir skurdo mažinimo. Žaliąja knyga siūloma, kad žemės ūkis ir aprūpinimas maistu būtų sritys, kuriose būtų patikrintas ES gebėjimas vykdyti didelį poveikį turintį bendradarbiavimą ir skatinti integracinį ir ekologišką augimą, sutelkiant pastangas užtikrinti, kad ten, kur suteikiama parama, būtų atsižvelgiama į visą gamybos grandinę.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja – ji skiria apie 56 proc. visos pagalbos. 2009 m. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės iš viso skyrė 49 mlrd. EUR paramos vystymuisi. 2009 m. Komisijos valdyta išorės pagalba sudarė 12 mlrd. EUR. Lisabonos sutarties 208 straipsnyje nustatyta: „(...) Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimo vystymosi labui politika papildo ir stiprina viena kitą. Sąjungos bendradarbiavimo vystymosi labui politikos pagrindinis tikslas yra sumažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą. Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims.“

Visą žaliąją knygą rasite ir dalyvauti konsultacijoje galėsite adresu:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Taip pat žr.

Informacinį pranešimą dėl žaliosios knygos: MEMO/10/565

Pranešimą spaudai ir informacinį pranešimą dėl ES ir Afrikos santykių: IP/10/1495 , MEMO/10/566

Nuorodą į viešas konsultacijas dėl paramos biudžetui:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar