Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Bryssel 10. marraskuuta 2010

Euroopan komissio avaa keskustelun siitä, miten köyhyyden torjuntaa voitaisiin tehostaa

Euroopan komissio aloittaa tänään julkisen kuulemisen EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuudesta. Se haluaa kerätä näkemyksiä siitä, miten EU voi parhaiten tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä nopeuttaa vuosituhattavoitteiden saavuttamista ja ohittamista, kun otetaan huomioon talous-, elintarvike- ja ympäristökriisien muodostama kolmitahoinen haaste mutta myös kehitysmaiden yleisesti ottaen rohkaiseva talouskehitys. Komissio ehdottaa keskustelulle aiempien saavutusten perusteella neljää pääasiallista aihealuetta, jotka ovat EU:n avun vaikutus, entistä osallistavamman kasvun edistäminen, kestävän kehityksen edistäminen ja kestävät tulokset maatalouden ja ruokaturvan alalla. Tähän julkiseen kuulemiseen voivat osallistua sekä EU-maat että kumppanimaat, ja komission tarkoituksena on antaa sen jälkeen, vuonna 2011, tiedonanto EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan nykyaikaistamisesta.

Kehitysyhteistyöstä vastaava EU-komissaari Andris Piebalgs katsoo, että EU:n avun turvin on pyrittävä takaamaan kaikille kohtuullinen elintaso ja mahdollisuus rakentaa tulevaisuuttaan. ”EU:n kansalaiset haluavat yhä tukea köyhimpiä maita ja odottavat tältä osin konkreettisia tuloksia. Haluan vastata näihin odotuksiin varmistamalla, että EU:n avulla on tuntuva ja kestävä vaikutus käytännön tasolla”, hän totesi. “EU:n on kohdistettava politiikkansa köyhyyden perimmäisiin syihin siten, että sillä pyritään nopeuttamaan osallistavan kasvun edellytysten luomista kumppanimaissa. Pyrin saamani toimeksiannon mukaisesti tekemään työtä köyhyyden vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:n apu, jonka osuus maailmanlaajuisesta kehitysavusta on yli 50 prosenttia, pystytään koordinoimaan paremmin. Olen vakuuttunut siitä, että EU pystyy nykyaikaisen politiikan ja tarkoituksenmukaisten välineiden avulla tehostamaan kehitysyhteistyötoimiaan ja tukemaan kehitysmaiden ponnisteluja olojensa kehittämiseksi pitkällä aikavälillä".

Nyt julkaistavalla vihreällä kirjalla pyritään käynnistämään keskustelu siitä, miten EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa olisi mukautettava, jotta se vastaisi paremmin kehitysmaiden tarpeita ja jotta EU:n toiminta tuottaisi mahdollisimman paljon lisäarvoa. Komissio tunnustaa, että tuloksiin pääseminen edellyttää eriyttämistä ja joustavuutta. Se asettaa kuitenkin neljä yhteistä tavoitetta EU:lle ja sen jäsenvaltioille seuraavien kysymysten muodossa:

  • Miten varmistetaan, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikalla on suuri vaikutus siten, että jokainen käytetty euro tarjoaa parhaan lisäarvon ja vastineen, parhaan kerrannaisvaikutuksen ja parhaat mahdollisuudet tuleville sukupolville? EU:n apu on keskitettävä aloille, joilla selkeästä lisäarvosta on näyttöä. Se on kohdistettava ensimmäiseksi neljään perustavanlaatuiseen asiaan: inhimilliseen kehitykseen, johon kuuluu myös terveys ja koulutus, ja turvallisuuteen edellytyksenä minkä tahansa maan kehitykselle sekä talouskasvuun ja sosiaaliseen osallisuuteen pitkäaikaisen sitoutumisen edellytyksenä. Tämä osa-alue käsittää myös hyvän hallintotavan, avun koordinoinnin ja politiikkojen johdonmukaisuuden.

  • Miten edistetään kehitysmaiden osallistavaa talouskasvua köyhyyden vähentämiseksi? Pelkkä kehitysapu ei riitä tukemaan näiden maiden valmiuksia vähentää köyhyyttä, ja kasvulla voi puolestaan olla kerrannaisvaikutuksia uusien työpaikkojen synnyttämisen ja sosiaaliturvan myötä. Tämä herättää kysymyksen, voisiko EU harkita uudenlaisia osallistavan kasvun yhteisiä strategioita yksittäisten kehitysmaiden tai alueellisten maaryhmien kanssa siten, että mukaan otettaisiin myös yksityissektorin sidosryhmiä. Näihin strategioihin voitaisiin sisällyttää sellaisia keskeisiä osatekijöitä kuin oikeudelliset ja sääntelypuitteet, luotonsaanti tai ihmisarvoinen työ. Tämä tavoite liittyy myös siihen, miten kehitysyhteistyöpolitiikalla voitaisiin parhaiten edistää alueellista yhdentymistä ja varmistaa kehitysmaiden positiivinen integroiminen maailmankauppaan.

  • Miten kestävää kehitystä voidaan edistää edistyksen moottorina? Vihreään talouteen perustuva kehitys ei ole pelkkä taakka, vaan tarjoaa todellisuudessa suunnattomia mahdollisuuksia. Vihreässä kirjassa pohditaan keinoja varmistaa, että sekä kehitysyhteistyö- että ilmastonmuutospolitiikka perustuu kestävään kehitykseen. Tavoitteena on taata se, että toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi parantavat samalla maailman köyhimpien kasvumahdollisuuksia. Komissio ottaa esille myös energian saantiin liittyvät kysymykset. Energian saatavuus on perusedellytys useimpien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle: jos ei ole energiaa, ei ole myöskään toimivia sairaaloita, kouluja tai maataloustuotantoa. Afrikassa on valtavasti hyödyntämättömiä uusiutuvia energiavaroja, joiden avulla voitaisiin tuottaa sähköä miljoonille ihmisille. Vihreässä kirjassa tarkastellaan myös mahdollisuutta yhdistää asianmukaisella tavalla ilmastonmuutoksen lievittämiseen, biologisen monimuotoisuuden varmistamiseen ja kehitykseen varattuja varoja, jotka voisivat olla joko avustuksia tai lainoja tai niiden yhdistelmiä.

  • Miten maatalouden ja ruokaturvan alalla voidaan saavuttaa kestäviä tuloksia? Kehitys ja ruokaturva ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa: kokemukset ovat osoittaneet, että maatalouden uudistaminen ja maan kyky ruokkia väestönsä ovat perusedellytys muulle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle. Vihreässä kirjassa ehdotetaan, että maataloutta ja ruokaturvaa pidetään vertailukohtana, kun arvioidaan EU:n kykyä tehdä vaikuttavaa kehitysyhteistyötä ja edistää osallistavaa ja vihreää kasvua. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan, että apua myönnettäessä otetaan huomioon koko tuotantoketju.

Taustaa

Euroopan unioni on maailman suurin avunantaja. Sen osuus maailmassa myönnetystä kehitysavusta on noin 56 prosenttia. Vuonna 2009 Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot antoivat yhteensä 49 miljardia euroa kehitysapua. Euroopan komission hallinnoiman ulkomaanavun määrä oli 12 miljardia euroa vuonna 2009. Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikat täydentävät ja tukevat toisiaan. Unionin politiikan päätavoite tällä alalla on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin.”.

Vihreän kirjan koko teksti ja kuulemiseen osallistumista koskevat ohjeet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Katso myös

MEMO vihreästä kirjasta: MEMO/10/565

IP ja MEMO EU:n ja Afrikan suhteista: IP/10/1495 , MEMO/10/566

Linkki budjettitukea koskevaan julkiseen kuulemiseen:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar