Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Brüssel, 10. november 2010

Euroopa Komisjon algatab arutelu, mille eesmärk on tugevdada võitlust vaesuse vastu

Euroopa Komisjon algatab täna avaliku arutelu Euroopa Liidu arengupoliitika tuleviku üle. Majandus-, toidu- ja keskkonnakriisi ning arenguriikide lootustandvate majandustulemuste taustal soovib komisjon koguda arvamusi selle kohta, kuidas EL saaks arenguriike kõige paremini toetada nende püüdlustes saavutada aastatuhande arengueesmärke ja teha muid edusamme. Komisjon pakub varasematele saavutustele tuginedes aruteluks neli peamist valdkonda: ELi abi mõju, kaasavama majanduskasvu hõlbustamine, säästva arengu edendamine ning püsivate tulemuste saavutamine põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse valdkonnas. Pärast avalikku arutelu, milles võivad osaleda ELi liikmesriigid ja partnerriigid, esitab komisjon 2011. aastal teatise ELi ajakohastatud arengupoliitika kohta.

„ELi abi peab aitama tagada inimväärse elustandardi kõigile ning andma inimestele võimaluse kujundada oma tulevikku. ELi kodanikud on endiselt pühendunud vaeseimate riikide toetamisele ja ootavad konkreetseid tulemusi. Soovin nende ootusi täita, tagades, et ELi abil oleks kohapeal tugev ja püsiv mõju”, ütles ELi arenguvolinik Andris Piebalgs. „Oma arengupoliitikas peame me keskenduma vaesuse algpõhjustele ja looma tingimusi kaasava majanduskasvu soodustamiseks partnerriikides. Minu ülesanne on teha jõupingutusi vaesuse vähendamise nimel ja aidata paremini kooskõlastada ELi abi, mis moodustab üle 50% kogu maailmas antavast abist. Olen veendunud, et ajakohastatud poliitika ja asjakohaste vahendite abil suudab EL tugevdada oma toetust arenguriikidele pikaajaliste edusammude tegemiseks.

Rohelise raamatu eesmärk on algatada arutelu selle üle, kuidas saaks ELi arengupoliitikat kõige paremini kohandada arenguriikide vajadustele ja kuidas suurendada ELi meetmete lisaväärtust. Komisjon nendib, et kasutada tuleb erinevaid ja paindlikke lahendusi ning püstitab neli eesmärki, mille täitmise poole peavad EL ja liikmesriigid ühiselt püüdlema.

  • Kuidas tagada, et ELi arengupoliitikal oleks tugev mõju ning et igal annetatud eurol oleks lisaväärtus, see investeeritaks tulemuslikult, sellega saavutataks võimalikult palju ja selle abil loodaks parimad võimalused tulevastele põlvkondadele. Euroopa abi tuleb anda sellistele valdkondadele, kus abi lisaväärtus oleks selgelt nähtav. Alustada tuleks järgmisest neljast põhivaldkonnast: inimareng, sealhulgas tervis ja haridus, julgeolek kui riigi arengu eeltingimus, majanduskasv ning sotsiaalne kaasatus iga pikaajalise tegevuse puhul. Samuti tuleks keskenduda hea juhtimistava toetamisele, abi kooskõlastamisele ja eri poliitikavaldkondade sidumisele.

  • Kuidas hõlbustada ja kuidas muuta kaasavamaks arenguriikide majanduskasvu kui vaesuse vähendamise vahendit. Abist üksi ei piisa vaesuse vähendamise suutlikkuse suurendamiseks toetatavas riigis. Oluline on soodustada majanduskasvu, millega kaasneb uute töökohtade loomine ja parem sotsiaalkaitse. Küsimus on selles, kas EL peaks kaaluma kaasava majanduskasvu uute ühisstrateegiate kujundamist koos üksikute arenguriikide või konkreetsete piirkondade arenguriikide rühmadega ning kaasama sellistesse strateegiatesse ka erasektori sidusrühmad. Sellistes strateegiates võiks näiteks käsitleda õigusliku raamistiku kehtestamist, laenusaamise tingimusi või inimväärse tööga seotud küsimusi. Käesoleva eesmärgi raames tuleks kaaluda ka seda, kuidas aidata arengupoliitikaga kõige paremini tugevdada piirkondlikku integratsiooni ja kaasata arenguriike edukalt maailmakaubandusse.

  • Kuidas edendada säästvat arengut kui liikumapanevat jõudu: keskkonnasäästlikul majandusel põhinevat arengut ei tohiks käsitada ainult lisakoormana, vaid uute võimaluste loojana. Rohelises raamatus mõtiskletakse selle üle, kuidas tagada, et säästva arengu põhimõtted oleksid nii meie arengu- kui ka kliimamuutuste poliitika keskmes, nii et meetmed, mida võetakse kliimamuutustega toimetulekuks, aitaksid ühtlasi suurendada maailma vaeseimate riikide kasvupotentsiaali. Komisjon tõstatab ka küsimuse seoses energiale juurdepääsuga, mis on enamiku aastatuhande arengueesmärkide saavutamise eeltingimus: ilma elektrienergiata ei saa toimida ükski haigla ega kool ning soiku jääks ka põllumajanduslik tootmine. Komisjon märgib, et Aafrikal on tohutu ja seni veel realiseerimata taastuvenergia potentsiaal, millega võiks tagada elektrienergia miljonitele inimestele. Samuti arutab komisjon, kuidas asjakohaselt kasutada toetuste ja laenude või nende ühitamise kaudu saadud kliima-, bioloogilise mitmekesisuse ja arenguvaldkonna vahendeid.

  • Kuidas saavutada püsivaid tulemusi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse valdkonnas. Areng ja toiduga kindlustatus on üksteisega seotud. Kogemused näitavad, et põllumajandusreform ja suutlikkus toita riigi elanikkonda on üldise arengu ja vaesuse vähendamise eeltingimused. Rohelises raamatus tehakse ettepanek testida põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse valdkonna kaudu ELi suutlikkust teha tulemuslikku koostööd ja edendada kaasavat ja loodussäästlikku majanduskasvu, keskendades oma jõupingutused abi andmisele sellisel viisil, mille puhul võetakse arvesse kogu tootmisahelat.

Taust

Euroopa Liit on maailma suurim rahastaja ja tema antav abi moodustab ligikaudu 56% kogu maailmas antavast abist. Euroopa Liit ja liikmesriigid andsid 2009. aastal arenguabi kokku 49 miljardi euro ulatuses. Euroopa Komisjon andis 2009. aastal välisabi 12 miljardi euro ulatuses. Lissaboni lepingu artiklis 208 märgitakse: „[…] Liidu ja liikmesriikide arengukoostöö poliitikad täiendavad ja tugevdavad teineteist. Liidu arengukoostöö poliitika põhieesmärgiks on vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis selle kaotamine. Liit võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid.”

Rohelise raamatu täielikku teksti saab lugeda ja arutelus saab osaleda järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Vaata ka:

märgukiri rohelise raamatu kohta: MEMO/10/565

pressiteade ja märgukiri ELi–Aafrika suhete kohta: IP/10/1495, MEMO/10/566

link eelarvetoetust käsitlevale avalikule arutelule:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar