Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

Bruxelles, den 10. november 2010

Europa-Kommissionen lancerer debat for at styrke fattigdomsbekæmpelsen

Europa-Kommissionen lancerer i dag en offentlig høring om EU's fremtidige udviklingspolitik. På baggrund af ikke blot den økonomiske krise, fødevarekrisen og miljøkrisen, men også de generelt opmuntrende økonomiske resultater i udviklingslandene ønsker Kommissionen at indhente meninger om, hvordan EU bedst kan støtte udviklingslandene med henblik på at fremskynde virkeliggørelsen af millenniumudviklingsmålene og fremme yderligere fremskridt. Kommissionen foreslår på baggrund af de tidligere resultater, at der fokuseres på fire centrale debatområder - EU-bistandens virkning, fremme af mere inklusiv vækst, fremme af bæredygtig vækst og bæredygtige resultater inden for landbrug og fødevaresikkerhed. Efter den offentlige høring, som er rettet mod EU og partnerlandene, vil Kommissionen fremlægge en meddelelse om en moderniseret EU-udviklingspolitik i 2011.

"EU's bistand skal bidrage til at sikre alle anstændige levevilkår og give den enkelte en chance for at sikre sin fremtid. EU's borgere ønsker stadig at støtte de fattigste lande, og de forventer konkrete resultater. Jeg ønsker at tage hensyn til disse forventninger ved at sikre, at EU's bistand har en stor og vedvarende effekt på lokalt plan", sagde EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs. Vores politik skal være rettet mod de grundlæggende årsager til fattigdom og fungere som katalysator for at skabe inklusiv vækst i vores partnerlande. Jeg har fået mandat til at arbejde for at begrænse fattigdommen og sikre bedre koordinering af EU-bistanden, som udgør mere end 50 % af den globale støtte. Jeg er overbevist om, at EU med en moderne politik og de rigtige instrumenter vil kunne styrke indsatsen yderligere en tand og hjælpe udviklingslandene i gang på længere sigt."

Grønbogen har til formål at sætte gang i en debat om, hvordan EU's udviklingspolitik bedst kan tilpasses udviklingslandenes behov og sikre EU's indsats størst mulig merværdi. Kommissionen erkender, at det vil være nødvendigt at anvende forskelligartede og fleksible metoder. Der er dog fire overordnede mål, der skal forfølges i fællesskab af EU og medlemsstaterne:

  • EU's udviklingspolitik skal have en stor virkning, således at hver euro, der bruges, giver mest mulig merværdi og omkostningseffektivitet, den største løftestangseffekt og flest muligheder for de kommende generationer. Den europæiske bistand skal fokusere på områder, hvor der kan påvises en klar merværdi. Den skal anvendes til at opfylde fire grundlæggende krav: den skal sikre menneskelig udvikling, herunder sundhed og uddannelse, sikkerhed, som er en forudsætning for ethvert lands udvikling, vækst og social integration med henblik på et langvarigt engagement. Dette dækker også støtte til god regeringsførelse, koordinering af bistand og sammenhæng mellem politikker.

  • Fremme af mere vækst og mere inklusiv vækst i udviklingslandene med henblik på at begrænse fattigdom. Bistand alene er ikke tilstrækkelig til, at de støtteydende lande kan begrænse fattigdom, og vækst kan have en multiplikatoreffekt gennem jobskabelse og social beskyttelse. Spørgsmålet er, om EU bør overveje nye fælles strategier for inklusiv vækst i partnerskab med individuelle eller regionale grupper i udviklingslandene, som også omfatter deltagere fra den private sektor. Disse strategier kan dække centrale emner som f.eks. sikring af retlige rammer, adgang til kredit eller anstændigt arbejde. Dette mål vedrører også, hvordan udviklingspolitikken bedst kan bidrage til at styrke regional integration og sikre en positiv inddragelse af udviklingslande i den globale handel.

  • Fremme af bæredygtig udvikling som dynamo for fremskridt: udvikling baseret på den grønne økonomi skal ikke kun ses som en byrde, men derimod som en vej, der åbner op for mange muligheder. I grønbogen ser man på, hvordan det kan sikres, at bæredygtig udvikling indtager en central plads i både udviklingspolitikken og i klimapolitikken, således at det garanteres, at indsatsen over for klimaændringer også forbedrer vækstpotentialet for verdens fattigste borgere. Kommissionen rejser også spørgsmålet om adgang til energi, som udgør en forudsætning for, at de fleste millenniumudviklingsmål kan nås: hospitaler, skoler og landbrugsproduktionen kan ikke holdes i gang uden energi. Den bemærker, at Afrika har store uudnyttede vedvarende energiressourcer, som kunne anvendes til at sikre millioner af mennesker adgang til elektricitet. Grønbogen kommer også ind på, hvordan man bør anvende kombinerede klima-, biodiversitets- og udviklingsforanstaltninger finansieret ved tilskud og lån eller en blanding af begge.

  • Sikring af bæredygtige resultater inden for landbrug og fødevaresikkerhed. Udvikling og fødevaresikkerhed går hånd i hånd; erfaringerne viser, at landbrugsreform og evnen til at føde et lands befolkning er en forudsætning for yderligere udvikling og begrænsning af fattigdommen. Grønbogen foreslår, at landbrug og fødevaresikkerhed gøres til en prøvesten for EU's evne til at sikre virkningsfuldt samarbejde og fremme inklusiv og grøn vækst ved at koncentrere sin indsats om at sikre, at der tages hensyn til hele produktionskæden de steder, hvor der ydes bistand.

Baggrund

EU er verdens største donor og tegner sig for omkring 56 % af den globale bistand. Den Europæiske Union og dens medlemsstater ydede i 2009 en samlet udviklingsbistand på 49 mia. EUR. Den eksterne bistand, som forvaltes af Europa-Kommissionen, androg 12 mia. EUR i 2009. Lissabontraktatens artikel 208 fastsætter, at: "Unionens og medlemsstaternes politik med hensyn til udviklingssamarbejde supplerer og styrker ... [hinanden] … gensidigt. Hovedmålet for Unionens politik på dette område er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen. Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene."

For at læse hele grønbogen og deltage i høringen kan man gå ind på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Se også

MEMO om grønbog: MEMO/10/565

IP og MEMO om forbindelserne mellem EU og Afrika: IP/10/1495 , MEMO/10/566

Link til offentlig høring om budgetstøtte:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar