Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1494

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Evropská komise zahajuje debatu o tom, jak zrychlit tempo snižování chudoby

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti rozvojové politiky EU. Záměrem Komise je shromáždit názory na to, jak může EU nejlépe podpořit rozvojové země při plnění rozvojových cílů tisíciletí a dalším rozvoji. Činí tak v situaci, kdy se svět potýká s hospodářskou a potravinovou krizí a s problémy v oblasti životního prostředí, ale kdy přitom rozvojové země dosahují povzbudivých hospodářských výsledků. Na základě předchozích výsledků navrhuje Komise čtyři hlavní témata debaty: dopad pomoci EU, usnadňování růstu, který by více podpořil začlenění, podporu udržitelného rozvoje a trvalé výsledky v odvětví zemědělství a při zajišťování potravin. Po ukončení veřejné konzultace, jíž se mohou účastnit členské státy EU a partnerské země, předloží Komise v roce 2011 sdělení o modernizované rozvojové politice EU.

„Pomoc EU musí sloužit k tomu, aby každý člověk mohl vést důstojný život a dostal šanci vybudovat si budoucnost. Občané EU jsou nadále odhodláni podporovat nejchudší země, přičemž očekávají konkrétní výsledky. Chci se jejich očekáváními zabývat a zajistit, aby byl konkrétní dopad pomoci EU významný a trvalý,“ uvedl Andris Piebalgs, komisař Evropské unie pro rozvoj. „Politika EU se musí zaměřit na kořeny chudoby a stát se motorem při vytváření podmínek pro to, aby partnerské země mohly dosáhnout růstu podporujícího začlenění. V rámci svého mandátu se soustředím na hledání cest, jak snižovat chudobu a zlepšovat koordinaci pomoci EU, která představuje více než polovinu celosvětové pomoci. Jsem přesvědčen o tom, že když bude EU disponovat moderní politikou a odpovídajícími nástroji, dokáže zrychlit tempo své činnosti a podpořit dlouhodobý vývoj rozvojových zemí.“

Zelená kniha Komise má zahájit debatu o tom, jak nejlépe přizpůsobit rozvojovou politiku EU potřebám rozvojových zemí a přidané hodnotě opatření EU. Komise si uvědomuje, že bude nutné zavést individualizované, pružnější přístupy. Co se však týče čtyř společných cílů, jež mají členské státy a EU ve vzájemné spolupráci sledovat, vyvstávají tyto otázky:

  • Jak zajistit, aby měla rozvojová politika EU velký dopad, aby byla zajištěna co největší přidaná hodnota, nákladová efektivnost a pákový efekt každého vydaného eura, jakož i vytvoření těch nejlepších možností pro budoucí generace? Evropská pomoc se musí soustředit na oblasti, kde lze přidanou hodnotu jednoznačně doložit. Prvním krokem je zaměřit se na čtyři základní požadavky: na lidský rozvoj (včetně zdraví a vzdělávání) a bezpečnost coby základní podmínky rozvoje každé země a dále na růst a sociální začlenění u každého dlouhodobého závazku. Patří sem také podpora řádné správy věcí veřejných, koordinace pomoci a soudržnost mezi politikami.

  • Jakým způsobem usnadnit vytváření většího růstu v rozvojových zemích, který bude navíc podporovat začlenění, coby prostředku ke snižování chudoby? Jen pomoc samotná není pro podporu schopnosti určité země snižovat chudobu dostatečná. Růst přitom může mít multiplikační účinek v podobě vytváření pracovních míst a sociální ochrany. EU by měla posoudit, zda neustavit nové společné strategie pro rozvoj podporující začlenění. Jejich vytváření by mohlo probíhat v partnerství s jednotlivými subjekty nebo regionálními uskupeními z rozvojových zemí, případně i se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru. Tyto strategie by mohly zahrnovat klíčová témata, jako je zajištění právního a regulačního rámce, přístup k půjčkám nebo důstojná práce. Jde rovněž o to, jak by mohla rozvojová politika nejlépe napomoci posílení regionální integrace a zajištění pozitivní integrace rozvojových zemí do celosvětového obchodu.

  • Jak podpořit udržitelný rozvoj coby hnací motor pokroku: Rozvoj, který je založen na ekologickém hospodářství, není třeba chápat jen jako zátěž, jelikož ve skutečnosti představuje významný hnací motor možností růstu. Zelená kniha přináší úvahy o tom, jakým způsobem postavit udržitelný rozvoj do centra rozvojové politiky i politiky v oblasti změny klimatu tak, aby opatření proti změně klimatu přispívala také ke zvýšení růstového potenciálu nejchudších obyvatel Země. Komise se dále věnuje tématu přístupu k energii, jenž představuje nutnou podmínku pro plnění většiny rozvojových cílů tisíciletí: vždyť bez energie nemohou fungovat nemocnice, školy ani zemědělská výroba. Jak se v zelené knize uvádí, existuje v Africe obrovský nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů energie, jenž by mohl zajistit milionům lidí přístup k elektrické energii. Dokument obsahuje rovněž úvahy o tom, jak správně využívat granty a půjčky či jejich kombinace jako společné finanční zdroje pro financování oblasti klimatu, biodiverzity a rozvoje.

  • Jak dosáhnout trvalých výsledků v oblasti zemědělství a zajišťování potravin. Rozvoj jde ruku v ruce se zajišťováním potravin. Zkušenosti ukazují, že nutnou podmínku pro širší rozvoj a pro snižování chudoby představuje zemědělská reforma a schopnost země uživit vlastní populaci. Zelená kniha navrhuje, aby byla na příkladu oblasti zemědělství a zajišťování potravin ověřena schopnost EU vést spolupráci s vysokým dopadem a podporovat ekologický růst podporující začlenění tím, že se při udělování pomoci zajistí zohlednění všech článků výrobního procesu.

Souvislosti

Evropská unie je největším dárcem pomoci na světě; její příspěvky tvoří kolem 56 % celosvětové pomoci. V roce 2009 poskytla Evropská unie a její členské státy na rozvojovou pomoc celkem 49 miliard EUR. Vnější pomoc řízená Evropskou komisí v roce 2009 obnášela 12 miliard EUR. Článek 208 Lisabonské smlouvy stanoví, že: „(…) Politika rozvojové spolupráce Unie a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, se navzájem doplňují a posilují. Hlavním cílem politiky Unie v této oblasti je snížení a výhledově i vymýcení chudoby. Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.“

Celé znění zelené knihy je dostupné na této adrese, kde je také možné zapojit se do konzultace:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Viz také:

MEMO o zelené knize: MEMO/10/565

IP a MEMO o vztazích mezi EU a Afrikou: IP/10/1495 and MEMO/10/566

Odkaz na veřejnou konzultaci o rozpočtové podpoře:

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5221


Side Bar