Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Bryssel den 16 november 2010

Resor utan gränskontroller: EU-kommissionen föreslår skärpt övervakning av att Schengenreglerna följs

I EU kan medborgarna resa utan gränskontroller inom Schengenområdet. Hinder för den fria rörligheten, såsom hinder för ett smidigt trafikflöde vid gränsövergångarna, existerar dock fortfarande på grund av att Schengenreglerna inte alltid tillämpas korrekt av medlemsländerna. Därför vill kommissionen närmare kontrollera efterlevnaden av Schengenreglerna. I dag antog kommissionen ett nytt förslag i syfte att stärka mekanismen för utvärdering av om Schengenreglerna tillämpas korrekt i medlemsländerna. Det kommer att göra det möjligt för kommissionen att bättre granska den berörda lagstiftningen om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och utföra effektivare kontroller inom de nationella territorierna.

EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, betonade följande:Schengenområdet gör det möjligt för människor att resa utan gränskontroller. Men för att systemet ska fungera är det avgörande att alla Schengenregler verkligen tillämpas så som det var avsett och att deltagarna litar på varandra. En förutsättning för att EU-medborgarna ska kunna dra full nytta av den fria rörligheten är att Schengenreglerna tillämpas på ett verkningsfullt, konsekvent och insynsvänligt sätt.

En särskild utvärderingsmekanism är nödvändig för att medlemsländerna ska lita på varandra och ha förmåga att ändamålsenligt och effektivt genomföra alla Schengenbestämmelser. Genom mekanismen fastställs verkningsfulla, klara och begripliga metoder för utvärderingen. Vid utvärderingen bör särskilt uppmärksammas att de grundläggande rättigheterna respekteras vid tillämpningen av Schengenregelverket. Förslaget omfattar alla delar av Schengensamarbetet, särskilt yttre gränser, viseringspolitik, polissamarbete och Schengens informationssystem.

Genom den nya mekanismen stärks det nuvarande systemet med regelbundna inspektioner på plats i medlemsländerna, och oanmälda besök införs för att se till att Schengenreglerna alltid tillämpas korrekt. Fleråriga utvärderingsprogram för besöken på plats och tydliga regler för uppföljning av utvärderingsresultaten införs.

Den reviderade mekanismen återspeglar det förändrade rättsläget efter införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Europaparlamentet och rådet kommer tillsammans att fatta beslut om förslaget.

Bakgrund

Området utan inre gränser – Schengenområdet – utvecklades i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet genom ett mellanstatligt samarbete mellan de EU-länder som var beredda att avskaffa gränskontrollerna vid sina inre gränser. De deltagande länderna var också beredda att genomföra de kompletterande åtgärder som behövdes för ändamålet, bland annat införa gemensamma regler för kontrollerna vid de yttre gränserna, skapa en gemensam viseringspolitik, etablera polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt inrätta Schengens informationssystem (SIS).

Schengenområdet utan gränskontroller omfattar för närvarande 25 Schengenmedlemsländer, närmare bestämt EU-länderna Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien, Slovenien och Österrike, de båda associerade länderna Norge och Island och sedan december 2008 Schweiz.

Schengensamarbetet bygger på att medlemsländerna har fullständigt förtroende för varandras förmåga att genomföra de kompletterande åtgärder som behövs för att de inre gränskontrollerna ska kunna avskaffas. Exempelvis utför varje medlemsland inte kontroller vid de yttre gränserna enbart för att slå vakt om sina egna intressen utan också på alla de övriga medlemsländers vägnar till vilka alla personer som passerat de yttre gränserna fritt får resa vidare.

Det nuvarande utvärderingssystemet har funnits sedan 1999. Det återspeglar inte helt det rådande rättsläget och uppvisar brister beträffande metoden och användningen av riskanalys.

År 2009 lade kommissionen fram två förslag om översyn av utvärderingsmekanismen (IP/09/359). Sedan dess har den institutionella strukturen ändrats till följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft. Det ändrade förslaget återspeglar sålunda Europaparlamentets stärkta roll och beaktar samtidigt medlemsländernas synpunkter på det ursprungliga förslaget. Förslaget omfattar endast en utvärdering av att Schengenregelverket tillämpas korrekt av de medlemsländer som redan ingår i Schengenområdet. Rådet har fortsatt fullt ansvar för utvärderingen av om villkoren för medlemskap i Schengenområdet är uppfyllda. Beslut om Schengenmedlemsskap fattas av rådet efter samråd med Europaparlamentet.

Ytterligare upplysningar

Cecilia Malmströms hemsida (EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

MEMO/10/564


Side Bar