Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

V Bruseli 16. novembra 2010

Cestovanie bez hraníc: Komisia navrhuje prísnejšie monitorovanie dodržiavania schengenských pravidiel

V EÚ môžu občania v rámci schengenského priestoru cestovať bez kontrol na hraniciach. Avšak prekážky voľného pohybu, ako napríklad prekážky plynulej premávky na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach, pretrvávajú, pretože členské štáty neuplatňujú schengenské pravidlá vždy správnym spôsobom. Komisia sa preto rozhodla dôkladnejšie overovať dodržiavanie schengenských pravidiel. Komisia dnes prijala nový návrh mechanizmu hodnotenia správneho uplatňovania schengenských pravidiel v členských štátoch. Tento návrh umožní Komisii dôkladnejšie overovať príslušné právne predpisy týkajúce sa zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach a účinnejšie vykonávať kontroly na území členského štátu.

Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, zdôraznila: „Schengenský priestor umožňuje ľuďom cestovať bez kontrol na hraniciach. Aby systém fungoval, je nevyhnutné účinné uplatňovanie všetkých schengenských ustanovení a vysoký stupeň vzájomnej dôvery medzi zúčastnenými stranami. Občania Európy budú môcť len vtedy plne využívať výhody, ktoré prináša voľný pohyb osôb, ak budú členské štáty uplatňovať schengenské pravidlá účinným, konzistentným a transparentným spôsobom.“

Osobitný hodnotiaci mechanizmus je potrebný na zabezpečenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a kapacity na účinné a efektívne uplatňovanie všetkých schengenských ustanovení. Hodnotiaci mechanizmus stanovuje transparentné, účinné a jasné pravidlá postupu, ktorý sa bude uplatňovať v súvislosti s hodnoteniami. Pri hodnotení by sa osobitná pozornosť mala venovať najmä otázke základných práv pri uplatňovaní schengenského acquis. Návrh sa týka všetkých častí schengenskej spolupráce, najmä vonkajších hraníc, vízovej politiky, policajnej spolupráce a Schengenského informačného systému.

Prostredníctvom nového mechanizmu sa zlepšuje súčasný systém vykonávania pravidelných kontrol na mieste v členských štátoch a zavádzajú sa neohlásené návštevy s cieľom zabezpečiť, aby sa schengenské pravidlá uplatňovali správnym spôsobom neustále. V návrhu sa zavádzajú viacročné hodnotiace programy návštev na mieste a ustanovujú sa jasné pravidlá následných opatrení na základe zistení z hodnotení.

Prepracovaný mechanizmus odráža zmeny právnej situácie po začlenení schengenských pravidiel do rámca EÚ a nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament a Rada prijmú spoločné rozhodnutie týkajúce sa tohto návrhu.

Súvislosti

Priestor bez vnútorných hraníc − schengenský priestor − bol vyvinutý v rámci medzivládnej spolupráce koncom 80. a začiatkom 90. rokov členskými štátmi, ktoré chceli zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Členské štáty zároveň chceli na tento účel zaviesť sprievodné opatrenia, ako sú spoločné pravidlá na kontrolu vonkajších hraníc, spoločná vízová politika, policajná a justičná spolupráca a vytvorenie Schengenského informačného systému (SIS).

Schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach v súčasnosti pozostáva z 25 členských štátov, t. j. z Belgicka, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska, ďalej z dvoch pridružených krajín – Islandu a Nórska, a od decembra 2008 Švajčiarska.

Schengenský priestor je založený na vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich schopnosť plne vykonávať sprievodné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach: napr. kontroly na vonkajších hraniciach vykonávajú členské štáty nielen na ochranu svojich vlastných záujmov, ale aj v mene všetkých ostatných členských štátov, do ktorých by ľudia po prekročení vonkajších hraníc schengenského priestoru mohli cestovať.

Súčasný systém hodnotenia sa uplatňuje od roku 1999. Nezodpovedá v plnej miere súčasnej právnej situácii a má nedostatky týkajúce sa metodiky a využívania analýzy rizík.

V roku 2009 predložila Komisia dva návrhy na prepracovanie hodnotiaceho mechanizmu (IP/09/359). Inštitucionálne zriadenie prešlo odvtedy zmenami v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Tento prepracovaný návrh preto zohľadňuje posilnenú úlohu Európskeho parlamentu, pričom zároveň zohľadňuje stanoviská členských štátov týkajúce sa pôvodného návrhu. Návrh sa vzťahuje iba na overovanie správneho uplatňovania schengenského acquis zo strany tých členských štátov, ktoré už sú členmi schengenského priestoru. Za overovanie podmienok vstupu do schengenského priestoru je naďalej v plnej miere zodpovedná Rada. Rozhodnutie o vstupe do schengenského priestoru prijíma Rada po konzultácii s Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar