Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Briuselis, 2010 m. lapkričio 16 d.

Keliavimas be sienų. Komisija siūlo griežčiau tikrinti, kaip laikomasi Šengeno taisyklių

Europos Sąjungos piliečiai gali keliauti Šengeno erdvėje be sienų kontrolės. Tačiau tebėra kliūčių laisvam judėjimui, pavyzdžiui, nepanaikintos kliūtys sklandžiam eismo srautui sienos kirtimo keliais punktuose prie vidaus sienų, nes valstybės narės ne visada tinkamai taiko Šengeno taisykles. Todėl Komisija siekia griežčiau tikrinti, kaip laikomasi Šengeno taisyklių. Šiandien Komisijos priimtu nauju pasiūlymu siekiama sustiprinti Šengeno taisyklių tinkamo taikymo valstybėse narėse vertinimo mechanizmą. Taip Komisija galės geriau tikrinti atitinkamus teisės aktus dėl vidaus sienų kontrolės panaikinimo ir veiksmingiau vykdyti patikrinimus šalies teritorijoje.

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström pabrėžė: „Šengeno erdvėje žmonės turi galimybę keliauti be sienų kontrolės. Tačiau, kad sistema veiktų, būtina veiksmingai taikyti visas Šengeno nuostatas ir užtikrinti tvirtą Šengeno sistemos dalyvių tarpusavio pasitikėjimą. Europos piliečiai galės naudotis visomis laisvo judėjimo galimybėmis tik, jeigu valstybės narės veiksmingai, nuosekliai ir skaidriai taikys Šengeno taisykles.“

Siekiant užtikrinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir gebėjimą veiksmingai ir tinkamai taikyti visas Šengeno nuostatas, būtina sukurti specialų vertinimo mechanizmą. Vertinimo mechanizmu nustatytos skaidrios, veiksmingos ir aiškios vertinimams taikytino metodo taisyklės. Vertinant ypač reikėtų atsižvelgti į tai, ar taikant Šengeno acquis paisoma pagrindinių teisių. Į pasiūlymą įtrauktos visos bendradarbiavimo Šengeno klausimais sritys, visų pirma išorės sienos, vizų politika, policijos bendradarbiavimas ir Šengeno informacinė sistema.

Naujuoju mechanizmu sustiprinama dabartinė periodinių patikrinimų vietoje valstybėse narėse sistema ir sukuriama nepaskelbtų patikrinimų sistema, siekiant užtikrinti, kad Šengeno taisyklės būtų visą laiką tinkamai taikomos. Pasiūlymu sukuriamos daugiametės patikrinimų vietoje vertinimo programos ir nustatomos aiškios tolesnių veiksmų atsižvelgiant į vertinimų rezultatus taisyklės.

Mechanizmas peržiūrėtas atsižvelgiant į teisinės padėties pokyčius į ES sistemą įtraukus Šengeno taisykles ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Europos Parlamentas ir Taryba kartu nuspręs dėl šio pasiūlymo.

Pagrindinė informacija

Valstybės narės, siekdamos panaikinti vidaus sienų kontrolę, devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje tarpvyriausybiniu pagrindu sukūrė erdvę be vidaus sienų – Šengeno erdvę. Valstybės narės taip pat norėjo įgyvendinti šiam tikslui skirtas papildomas priemones, kaip antai bendras išorės sienų kontrolės taisykles, bendrą vizų politiką, policijos ir teisminį bendradarbiavimą ir Šengeno informacinę sistemą.

Šengeno erdvę, kurioje nevykdoma sienų kontrolė, dabar sudaro 25 Šengeno valstybės narės, t. y. Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, taip pat dvi asocijuotosios šalys – Norvegija ir Islandija, ir nuo 2008 m. gruodžio mėn. – Šveicarija.

Šengeno erdvė grindžiama visapusišku valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu viena kitos gebėjimais visiškai įgyvendinti papildomas vidaus sienų kontrolę leidžiančias panaikinti priemones. Pavyzdžiui, patikrinimus prie išorės sienų valstybės narės atlieka ne tik siekdamos apsaugoti savo interesus, bet ir visų kitų valstybių narių, į kurias žmonės galėtų vykti kirtę Šengeno erdvės išorės sienas, vardu.

Dabartinė vertinimo sistema veikia nuo 1999 m. Ji nevisiškai atitinka dabartinę teisinę padėtį ir turi su metodais bei rizikos analizės naudojimu susijusių trūkumų.

2009 m. Komisija pateikė du vertinimo mechanizmo peržiūros pasiūlymus (IP/09/359). Nuo tada įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasikeitė institucinė sistema. Pasiūlymas peržiūrėtas atsižvelgiant į didesnį Europos Parlamento vaidmenį ir į valstybių narių nuomonę dėl pirminio pasiūlymo. Pasiūlymas susijęs tik su patikrinimu, ar Šengeno zonai priklausančios valstybės narės tinkamai taiko Šengeno acquis. Už prisijungimo prie Šengeno erdvės sąlygų patikrinimą visiškai atsakinga tebėra Taryba. Sprendimą dėl prisijungimo prie Šengeno erdvės priima Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos ES Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar