Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Brüssel, 16. november 2010

Komisjon teeb ettepaneku Schengeni eeskirjade järgimist paremini kontrollida

Euroopa Liidus on võimalik Schengeni alal reisida piirikontrolli läbimata. Sellest hoolimata on vaba liikumine mõnikord takistatud, sest liikmesriigid ei kohalda Schengeni eeskirju alati õigesti. Sujuvat liiklust takistavad näiteks tõkked maanteepiiripunktides sisepiiridel. Seetõttu soovib komisjon Schengeni eeskirjadest kinnipidamist põhjalikumalt kontrollida. Komisjon võttis täna vastu uue ettepaneku, mille eesmärk on tugevdada Schengeni eeskirjade õige kohaldamise hindamismehhanismi liikmesriikides. Ettepanekuga antakse komisjonile paremad võimalused hinnata asjaomaseid õigusakte, millega nähakse ette kontrolli kaotamine sisepiiridel, ja lubatakse teha tõhusamaid kontrolle liikmesriikide territooriumil.

Siseasjade volinik Cecilia Malmström sõnas:Schengeni alal saavad inimesed reisida ilma piirikontrollideta. Et see süsteem toimiks, tuleb kõiki Schengeni sätteid tõhusalt kohaldada ja on oluline, et kõik osalised usaldaksid üksteist täielikult. Ainult siis, kui liikmesriigid kohaldavad Schengeni eeskirju tõhusalt, järjepidevalt ja läbipaistvalt, saavad Euroopa kodanikud kasu vaba liikumise õigusest.”

Hindamismehhanismi on vaja selleks, et tagada liikmesriikide vastastikune usaldus ning suutlikkus Schengeni sätteid tõhusalt ja tulemuslikult kohaldada. Sellega kehtestatakse läbipaistvad, tõhusad ja selged eeskirjad, mida kohaldatakse hindamismeetodi suhtes. Eelkõige tuleks hindamise käigus pöörata tähelepanu põhiõigustest kinnipidamisele Schengeni acquis' kohaldamisel. Ettepanek hõlmab kõiki Schengeni koostöö valdkondi, eelkõige koostööd välispiiridel, viisapoliitikat, politseikoostööd ja Schengeni infosüsteemi.

Uue mehhanismiga tõhustatakse praegust süsteemi, mille aluseks on korrapärased kohapealsed kontrollid liikmesriikides, ja nähakse ette etteteatamata kontrollkäigud, et tagada Schengeni eeskirjade nõuetekohane kohaldamine. Tehakse ka ettepanek kasutada kohapealsete kontrollkäikude korral mitmeaastasi hindamisprogramme ja kehtestada selged eeskirjad hindamistulemuste järelmeetmete jaoks.

Muudetud hindamismehhanism kajastab neid muudatusi õiguslikus olukorras, mis on toimunud pärast Schengeni eeskirjade integreerimist ELi õigusraamistikku ja Lissaboni lepingu jõustumist. Euroopa Parlament ja nõukogu teevad koos otsuse komisjoni ettepaneku heakskiitmise kohta.

Taust

Sisepiirideta Schengeni ala arendasid 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses valitsustevahelise raamistiku alusel välja liikmesriigid, kes soovisid kaotada kontrolli sisepiiridel. Samuti soovisid liikmesriigid rakendada sellega kaasnevaid meetmeid, nagu ühised eeskirjad kontrolli kohta välispiiridel, ühine viisapoliitika, politsei- ja õigusalane koostöö ning Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine.

Sisepiirikontrollita Schengeni ala moodustavad praegu 25 riiki. ELi liikmesriikidest kuuluvad Schengeni alasse Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi. Lisaks neile osalevad Schengeni koostöös Island ja Norra ning 2008. aasta detsembrist ka Šveits.

Schengeni ala tugineb liikmesriikide vastastikusele usaldusele, et suudetakse täielikult rakendada kaasnevaid meetmeid, mis võimaldavad kaotada kontrolli sisepiiridel. Seega ei kontrolli liikmesriigid välispiiri mitte ainult enda huvide kaitseks, vaid ka kõigi teiste liikmesriikide nimel, kuhu Schengeni ala välispiiri ületanud inimesed võivad liikuda.

Praegust hindamissüsteemi on kasutatud alates 1999. aastast. See ei kajasta asjakohaselt praegust õiguslikku olukorda ning selles on metoodika ja riskianalüüsi kasutamisega seotud puudusi.

aastal esitas komisjon hindamismehhanismi läbivaatamiseks kaks ettepanekut (IP/09/359). Lissaboni lepingu jõustumisega muutus institutsiooniline ülesehitus. Muudetud ettepanek peegeldab Euroopa Parlamendi suurenenud rolli, võttes ühtlasi arvesse liikmesriikide seisukohti algse ettepaneku kohta. Ettepaneku kohaselt tuleb ainult hinnata, kas Schengeni alasse juba kuuluvad liikmesriigid kohaldavad Schengeni acquis'd nõuetekohaselt. Schengeni ala liikmeks saamise tingimuste täitmise kontrollimise eest vastutab ka edaspidi nõukogu. Otsuse Schengeni ala liikmeks saamise kohta teeb nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

Lisateave

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar