Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Bruxelles, den 16. november 2010

Rejser uden grænsekontrol: Kommissionen foreslår strengere kontrol med overholdelsen af Schengenreglerne

I EU kan borgerne rejse uden grænsekontrol inden for Schengenområdet, men der er stadig hindringer for den frie bevægelighed, som f.eks. hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser, eftersom medlemsstaterne ikke altid anvender Schengenreglerne korrekt. Kommissionen vil derfor føre grundigere kontrol med overholdelsen af Schengenreglerne. Kommissionen har i dag vedtaget et nyt forslag, der har til formål at styrke mekanismen til evaluering af, om Schengenreglerne anvendes korrekt i medlemsstaterne. Det vil give Kommissionen mulighed for bedre at kontrollere den relevante lovgivning om ophævelse af kontrollen ved de indre grænser og foretage en mere effektiv kontrol på det nationale område.

Cecilia Malmström, kommissær med ansvar for indre anliggender, understregede følgende: "Schengenområdet giver borgerne mulighed for at rejse uden grænsekontrol. For at systemet kan fungere, er det imidlertid afgørende, at alle Schengenbestemmelserne finder effektiv anvendelse, og at der er en høj grad af gensidig tillid mellem aktørerne. Kun hvis medlemsstaterne anvender Schengenreglerne og –forskrifterne på effektiv, sammenhængende og gennemsigtig måde, vil EU-borgerne kunne drage fuld fordel af fri bevægelighed."

Der er brug for en specifik evalueringsmekanisme for både at sikre den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og evnen til effektivt at anvende alle Schengen-bestemmelserne. Evalueringsmekanismen indfører gennemsigtige, effektive og klare regler for evalueringsmetoden. Ved evalueringen bør der især lægges vægt på overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, når Schengenreglerne anvendes. Forslaget dækker alle dele af Schengensamarbejdet, særlig de ydre grænser, visumpolitik, politisamarbejde og Schengeninformationssystemet.

Den nye mekanisme styrker det nuværende system med periodiske inspektioner i medlemsstaterne og indfører uanmeldte besøg for at sikre, at Schengenreglerne anvendes korrekt til enhver tid. Med forslaget indføres flerårige evalueringsprogrammer for besøg på stedet og klare regler for opfølgningen på resultaterne af evalueringerne.

Den reviderede mekanisme tager højde for de ændringer, der er sket i den retlige situation efter integrationen af Schengenreglerne i Den Europæiske Union og Lissabontraktatens ikrafttræden. Europa-Parlamentet og Rådet tager i fællesskab stilling til dette forslag.

Baggrund

Området uden indre grænser – Schengenområdet – blev udviklet i en mellemstatslig sammenhæng i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne af de medlemsstater, der var villige til at ophæve kontrollen ved de indre grænser og vedtage ledsageforanstaltninger i den henseende, som f.eks. fælles regler for kontrol ved de ydre grænser, en fælles visumpolitik, politisamarbejde og retligt samarbejde og oprettelse af Schengeninformationssystemet (SIS).

Schengenområdet uden grænsekontrol består på nuværende tidspunkt af 25 Schengenmedlemsstater, dvs. Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Finland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig, samt to associerede lande, Island og Norge, og siden december 2008, Schweiz.

Schengenområdet er baseret på gensidig tillid mellem medlemsstaterne, hvad angår deres evne til fuldt ud at gennemføre de ledsageforanstaltninger, der giver mulighed for at ophæve kontrollen ved de indre grænser. F.eks. foretager medlemsstaterne ikke kun kontrol ved de ydre grænser for at beskytte deres egne interesser, men også på vegne af andre medlemsstater, som de pågældende personer kan rejse videre til, når de har passeret Schengenområdets ydre grænser.

Det nuværende evalueringssystem har været i anvendelse siden 1999. Det tager ikke fuldt ud højde for den nuværende retlige situation og frembyder svagheder med hensyn til den anvendte metodologi og brugen af risikoanalyser.

Kommissionen fremlagde i 2009 to forslag til ændring af evalueringsmekanismen (pressemeddelelse IP/09/359). De institutionelle rammer har siden da ændret sig med Lissabontraktatens ikrafttræden. Dette reviderede forslag tager således højde for Europa-Parlamentets styrkede rolle, samtidig med at det tager hensyn til medlemsstaternes syn på det oprindelige forslag. Forslaget vedrører kun kontrol med, at Schengenreglerne anvendes korrekt i de medlemsstater, der allerede har tilsluttet sig Schengenområdet. Rådet bevarer det fulde ansvar for kontrollen med, om et land opfylder betingelserne for optagelse i Schengenområdet. Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse om, hvorvidt et land kan optages i Schengenområdet.

Yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar