Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Брюксел, 16 ноември 2010 г.

Пътуване без граници: Комисията предлага да се засили наблюдението на спазването на шенгенските правила

Гражданите на ЕС могат да пътуват в рамките на Шенгенското пространство, без да бъдат проверявани на границата. Все още обаче съществуват пречки за свободното движение като например препятствия за нормалния трафик на сухопътните пропускателни пунктове на вътрешните граници, тъй като държавите-членки не винаги прилагат правилно шенгенските правила. Ето защо Комисията иска да провери по-отблизо спазването на тези правила. Приетото днес от Комисията ново предложение има за цел да подсили механизма, с който се оценява правилното прилагане на шенгенските правила в държавите-членки. Предложението ще даде възможност на Комисията да проверява по-добре съответното законодателство относно премахването на контрола по вътрешните граници и да извършва по-ефикасни проверки на национална територия.

Комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом подчерта: Шенгенското пространство дава възможност на хората да пътуват, без да бъдат проверявани на границата. Но за да може системата да работи, от основно значение е всички шенгенски разпоредби да се прилагат ефективно и участниците да имат голямо доверие един в друг. Европейските граждани могат да се възползват пълноценно от свободното движение само ако шенгенските правила и разпоредби се прилагат ефективно, последователно и прозрачно.

Необходимо е да се създаде специален механизъм за оценяване, за да се установи взаимно доверие между държавите-членки и да се изгради капацитет за ефективно и резултатно прилагане на всички шенгенски разпоредби. С механизма за оценяване се въвеждат прозрачни, работещи и ясни правила за метода, който трябва да се използва при оценяването. По-конкретно, при извършването на оценките трябва да се обръща внимание на зачитането на основните правила при прилагането на достиженията на правото от Шенген. Предложението обхваща всички части на шенгенското сътрудничество, по-специално външните граници, политиката относно визите, полицейското сътрудничество и Шенгенската информационна система.

С новия механизъм се усъвършенства сегашната система от периодични проверки на място в държавите-членки и се предвижда възможността за внезапни посещения, за да се гарантира, че шенгенските правила се прилагат правилно по всяко време. С предложението се създават многогодишни програми за оценяване за посещенията на място и се установяват ясни правила за предприемането на действия във връзка с констатациите от оценките.

Преразгледаният механизъм отразява промените в правната уредба вследствие на включването на шенгенските правила в рамката на ЕС и влизането в сила на Договора от Лисабон. Европейският парламент и Съветът ще вземат заедно решение относно това предложение.

Контекст

Пространството без вътрешни граници — Шенгенското пространство — бе създадено в междуправителствен контекст в края на 80-те години и началото на 90-те години от държави-членки, които желаеха да премахнат проверките по вътрешните граници. Държавите-членки искаха също така да въведат съпътстващи мерки за постигането на тази цел, а именно общи правила за проверките по външните граници, обща политика за визите, полицейско и съдебно сътрудничество и създаване на Шенгенска информационна система (ШИС).

Към настоящия момент Шенгенското пространство без гранични проверки обхваща 25 държави, които са членки на Шенген. Това са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швеция, две асоциирани държави (Исландия и Норвегия), а от декември 2008 г. и Швейцария.

Шенгенското пространство се основава на взаимно доверие между държавите-членки в способността им да изпълняват в тяхната цялост съпътстващите мерки, позволяващи премахването на проверките по вътрешните граници: например държавите-членки извършват проверки по външните граници не само в свой интерес, но и от името на всички останали държави-членки, до чиято територия лицата могат да пътуват, след като са прекосили външните граници на шенгенското пространство.

Сегашната система за оценяване бе въведена през 1999 г. Тя не отразява изцяло настоящата правна уредба и има недостатъци, свързани с методиката и използването на анализа на риска.

През 2009 г. Комисията представи две предложения за преразглеждане на механизма за оценяване (IP/09/359). Оттогава институционалният контекст се промени с влизането в сила на Договора от Лисабон. Това преразгледано предложение следователно отразява по-голямата роля на Европейския парламент, като същевременно са взети предвид вижданията на държавите-членки по първоначалното предложение. Предложението се отнася единствено за проверката дали достиженията на правото от Шенген се прилагат правилно от държавите-членки, които вече са част от Шенгенското пространство. Проверяването на условията за влизане в Шенгенското пространство продължава да бъде отговорност изцяло на Съвета. Съветът взема решението за влизане в Шенгенското пространство след консултации с Европейския парламент.

За повече информация:

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar