Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Bryssel den 10 november 2010

Energipolitik: Kommissionen lägger fram en ny strategi till 2020

Kommissionen presenterar idag sin nya strategi för konkurrenskraftig, hållbar och säker energi. I meddelandet ”Energi 2020” fastställs energiprioriteringarna för de kommande tio åren och de åtgärder som måste vidtas för att ta itu med följande utmaningar: spara energi, skapa en marknad med konkurrenskraftiga priser och trygg energiförsörjning, främja tekniskt ledarskap och effektiva förhandlingar med våra internationella partner.

”Energifrågan utgör en av de största utmaningarna för oss alla”, säger EU-kommissionär Günther Oettinger. Att ge vårt energisystem en ny, mer hållbar och tryggare inriktning kommer att ta tid, men vi måste redan idag fatta beslut med ambitiösa mål. För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp måste vi utforma en europeiserad energipolitik och inrikta oss på ett fåtal prioriterade frågor”.

Kommissionen fastställer i det meddelande som publiceras idag fem prioriterade punkter och kommer på grundval av dessa och den handlingsplan som lagts fram utarbeta konkreta lagstiftningsinitiativ och förslag inom de kommande 18 månaderna. I meddelandet fastställs även dagordningen för diskussionerna med stats- och regeringscheferna i samband med det första EU-toppmötet om energi den 4 februari 2011.

Energisparande

Kommissionen föreslår att initiativen inriktas på de två sektorerna med största energibesparingspotential: transport och byggnad. För att fastighetsägare och lokala myndigheter lättare ska kunna finansiera renoveringsarbeten och energibesparande åtgärder kommer kommissionen i mitten av 2011 lägga fram förslag till investeringsincitament och innovativa finansieringsinstrument. Inom den offentliga sektorn bör energieffektiviteten beaktas vid upphandling av arbeten, tjänster och varor. Energieffektivitetscertifikat skulle inom industrisektorn kunna utgöra ett incitament till att företag investerar i energisnål teknik.

En EU-övergripande integrerad energimarknad med infrastrukturer

Kommissionen har fastställt ett måldatum för genomförandet av den inre marknaden för energi. 2015 ska ingen medlemsstat vara isolerad. Under de kommande tio åren krävs det EU-investeringar i energiinfrastruktur på totalt 1 biljon euro. För att snabba upp viktiga strategiska EU-projekt föreslår kommissionen att förfarandena för byggnadstillstånd förenklas och påskyndas och att det fastställs ett datum för när tillstånd och EU-finansiering ska ha beviljats. En enda instans bör samordna alla ansökningar om tillstånd som krävs för genomförandet av ett projekt.

27 länder med en samlad energipolitik

EU föreslås att samordna sin energipolitik gentemot tredjeländer, särskilt när det gäller de viktigaste partnerna. Kommissionen föreslår att man inom ramen för grannskapspolitiken utvidgar och fördjupar fördraget om energigemenskapen för att länder som önskar delta i EU:s energimarknad ska integreras ytterligare. Omfattande samarbete med Afrika står också på dagordningen. Syftet är att hela Afrikas befolkning ska få tillgång till hållbar energi.

Europa som föregångare för energiteknik och innovation

Fyra stora projekt kommer att lanseras inom områden som är väsentliga för Europas konkurrenskraft, däribland ny teknik för intelligenta nät och lagring av el, forskning om andra generationens biobränslen och partnerskapet ”smarta städer” för att främja energibesparingar i tätbebyggda områden.

Trygg och säker energiförsörjning till överkomligt pris genom aktiva konsumenter

Nya åtgärder föreslås av kommissionen i fråga om prisjämförelse, leverantörsbyte samt tydlig och öppen fakturering.

Bakgrund

EU:s energimål är inkluderade i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, som antogs av Europeiska rådet i juni 2010. EU har uppsatt ambitiösa mål till 2020 när det gäller energifrågor och klimatförändringar. De innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser med 20 %, en ökning av andelen förnybar energi med 20 % och förbättrad energieffektivitet med 20 %.

Ytterligare information

om Europa 2020-strategin för energi finns på http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

och om det offentliga samrådet om Europa 2020-strategin för energi på http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar