Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Bruselj, 10. novembra 2010

Energija: Komisija predstavlja novo strategijo za obdobje do leta 2020

Danes je Komisija predstavila svojo novo strategijo za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo. Sporočilo „Energija 2020“ opredeljuje prednostne naloge na področju energetike za naslednjih deset let in določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti, če se želimo spopasti z izzivi, kot so varčevanje z energijo, oblikovanje trga s konkurenčnimi cenami in zanesljiva oskrba, ter hkrati krepiti vodilno vlogo na tehnološkem področju in se učinkovito pogajati z našimi mednarodnimi partnerji.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Energetski izziv je ena izmed naših največjih preizkušenj. Dolgo bo trajalo, da bodo naši energetski sistemi postali bolj trajnostni in zanesljivejši, vendar je treba odločitve sprejeti zdaj. Da bi imeli učinkovito, konkurenčno in nizkoogljično gospodarstvo, moramo evropeizirati našo energetsko politiko in se osredotočiti na maloštevilne vendar pereče prednostne naloge.“

V danes sprejetem sporočilu Komisija opredeljuje pet glavnih prednostnih nalog. Na podlagi teh predstavljenih prednostnih nalog in ukrepov bo Komisija v prihodnjih 18 mesecih sestavila konkretne zakonodajne pobude in predloge. Sporočilo določa tudi dnevni red razprave voditeljev držav in vlad na njihovem prvem srečanju na vrhu EU o energetiki 4. februarja 2011.

Energijski prihranki

Komisija predlaga, da se v svojih pobudah osredotoči na dva sektorja z največjim potencialom za energijske prihranke: prevoz in stavbe. V pomoč lastnikom hiš in lokalnim organom pri financiranju ukrepov prenove in varčevanja z energijo bo Komisija do sredine leta 2011 predlagala naložbene pobude in inovativne finančne instrumente. Javni sektor mora pri nakupu del, storitev ali izdelkov upoštevati energetsko učinkovitost. V industrijskem sektorju bi lahko certifikati energetske učinkovitosti spodbudili podjetja k naložbam v tehnologijo, ki porabi manj energije.

Vseevropski integrirani energetski trg z infrastrukturami

Komisija določa ciljni datum za dokončanje integriranega energetskega trga. Do leta 2015 nobena država članica ne sme biti izolirana. V naslednjih desetih letih bodo potrebne splošne naložbe v energetsko infrastrukturo v EU v vrednosti enega bilijona EUR. Za pospešitev bistvenih strateških projektov EU Komisija predlaga poenostavljena in krajša gradbena dovoljenja, ki bodo določala največji časovni okvir do končne odobritve in financiranja EU. Sistem „vse na enem mestu“ mora usklajevati vse zahtevke za dovoljenja, potrebna za uresničitev projekta.

27 držav, enoglasno izraženo stališče o svetovnih energetskih vprašanjih

Predlaga se, da EU uskladi svojo energetsko politiko do tretjih držav, zlasti v svojih odnosih s ključnimi partnerji. V okviru sosedske politike Komisija predlaga razširitev in poglobitev Pogodbe o energetski skupnosti za nadaljnjo vključitev držav, ki bi želele sodelovati na energetskem trgu EU. Napovedali so tudi obširno sodelovanje z Afriko, ki naj bi vsem prebivalcem te celine omogočilo oskrbo s trajnostno energijo.

Vodilna vloga Evrope na področju energetskih tehnologij in inovacij

Vzpostavljeni bodo štirje veliki projekti na ključnih področjih za evropsko konkurenčnost, kot so nove tehnologije za pametna omrežja in shranjevanje električne energije, raziskave o biogorivih druge generacije in partnerstva med „pametnimi mesti“ za spodbujanje energetskih prihrankov v mestnih območjih.

Zanesljiva, varna in dostopna energija prek aktivnih potrošnikov

Komisija predlaga nove ukrepe za cenovne primerjave, zamenjave dobaviteljev ter jasno in pregledno obračunavanje.

Ozadje:

Energetski cilji EU so vključeni v Sporočilo Komisije „Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, ki ga je Evropski svet sprejel junija 2010. EU namerava zlasti uresničiti ambiciozne cilje za leto 2020 v zvezi z energijo in podnebnimi spremembami: zmanjšati toplogredne pline za 20 %, povečati delež obnovljive energije na 20 % in za 20 % izboljšati energetsko učinkovitost.

Dodatne informacije:

Več informacij o energetski strategiji 2020 najdete na:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Več informacij o javnem posvetovanju glede energetske strategije 2020 najdete na:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar