Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Brusel 10. novembra 2010

Energetika: Komisia predstavila svoju novú stratégiu do roku 2020

Komisia dnes predstavila svoju novú stratégiu pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku. V oznámení „Energia 2020“ sa určujú priority v oblasti energetiky na najbližších desať rokov a stanovujú sa opatrenia potrebné na riešenie otázok úspor energie, dosiahnutia trhu s konkurencieschopnými cenami a bezpečnými dodávkami, upevnenia vedúceho postavenia v oblasti technológií, ako aj na účinné rokovania s našimi medzinárodnými partnermi.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Riešenie úloh v oblasti energetiky predstavuje jednu z najnáročnejších skúšok pre nás všetkých. Možno ešte nejaký čas potrvá, kým sa náš energetický systém stane udržateľnejším a bezpečnejším, ambiciózne rozhodnutia je však potrebné prijať už teraz. Ak chceme mať účinné, konkurencieschopné a nízkouhlíkové hospodárstvo, musíme riešiť energetickú politiku na európskej úrovni a sústrediť sa na niekoľko súrnych priorít.“

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom určuje päť hlavných priorít. Na základe týchto priorít a predstavovaných opatrení Komisia v priebehu najbližších 18 mesiacov predloží konkrétne legislatívne iniciatívy a návrhy. V oznámení sa navyše určuje program diskusie hláv štátov a predsedov vlád na úplne prvom samite EÚ o energetike, ktorý sa bude konať 4. februára 2011.

Úspory energie

Komisia navrhuje sústrediť svoje iniciatívy na dva sektory s najväčším potenciálom úspor energie, t. j. dopravu a budovy. V prvom polroku 2011 Komisia navrhne investičné stimuly a inovačné finančné nástroje, ktoré pomôžu majiteľom domov a miestnym subjektom financovať renovácie a opatrenia na úsporu energie. Verejný sektor by mal otázku energetickej efektívnosti brať do úvahy pri obstarávaní prác, služieb či výrobkov. Pre spoločnosti v sektore priemyslu by podnetom na investovanie do technológií s nižšou spotrebou energie mohli byť certifikáty o energetickej efektívnosti.

Celoeurópsky integrovaný trh s energiou vybavený infraštruktúrami

Komisia stanovila konečný dátum dobudovania vnútorného trhu s energiou. Do roku 2015 by nemal byť žiaden členský štát izolovaný. Počas nasledujúcich desiatich rokov bude potrebné do energetickej infraštruktúry v EÚ investovať celkove 1 000 miliárd EUR. V záujme urýchlenia zásadných strategických projektov EÚ Komisia navrhuje, aby sa zjednodušil a urýchlil proces získavania stavebných povolení, pri stanovení maximálnej lehoty, v rámci ktorej sa majú tieto povolenia vydať a má sa začať s financovaním EÚ. Všetky žiadosti o povolenia potrebné na uskutočnenie jedného projektu by malo koordinovať jedno kontaktné miesto.

27 štátov, jednotné stanovisko v otázke energie vo svete

Navrhuje sa, aby EÚ koordinovala svoju politiku v oblasti energetiky voči tretím krajinám, najmä vo vzťahu k najdôležitejším partnerom. V rámci susedskej politiky navrhuje Komisia rozšíriť a prehĺbiť rozsah pôsobnosti Zmluvy o Energetickom spoločenstve v záujme zapojenia krajín, ktoré si želajú podieľať sa na trhu EÚ s energiou. Mala by sa zintenzívniť aj spolupráca s Afrikou, aby sa všetkým obyvateľom tohto kontinentu zabezpečila energia z udržateľných zdrojov.

Vedúce postavenie Európy v oblasti energetických technológií a inovácií

Začnú sa štyri veľké projekty v oblastiach s kľúčovým významom z hľadiska konkurencieschopnosti Európy – nové technológie v rámci inteligentných sietí a uskladňovania elektrickej energie, výskum biopalív druhej generácie a partnerstvo „inteligentné mestá“ na podporu úspor energie v mestských oblastiach.

Bezpečnosť, zabezpečenie a dostupnosť energie vďaka aktivizácii spotrebiteľov

Komisia navrhuje nové opatrenia týkajúce sa porovnávania cien, zmien dodávateľov a jasného a transparentného vyúčtovania.

Kontext:

Ciele EÚ v oblasti energetiky boli zapracované do stratégie „Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, ktorú prijala Európska rada v júni 2010. EÚ sa v prvom rade usiluje o dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti energetiky a zmeny klímy do roku 2020. Ide o zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % a zlepšenie energetickej efektívnosti o 20 %.

Ďalšie informácie:

Viac informácií o stratégii v oblasti energetiky do roku 2020 možno nájsť tu: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Viac informácií o verejných konzultáciách k stratégii pre energetiku do roku 2020 možno nájsť tu: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar