Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Brussel, 10 november 2010

Energie: de Commissie publiceert haar nieuwe strategie voor 2020

De Commissie heeft vandaag haar nieuwe strategie gepubliceerd voor concurrerende, duurzame en continu geleverde energie. In de mededeling "Energie 2020" worden de prioriteiten op het gebied van energie voor de komende tien jaar vastgelegd. Ook wordt op de maatregelen ingegaan die moeten worden getroffen om energie te besparen, een markt met concurrerende prijzen en continuïteit van de energievoorziening tot stand te brengen, technologisch leiderschap te stimuleren en effectief te onderhandelen met onze internationale partners.

Commissaris voor Energie Günther Oettinger zei: "Het energieprobleem is voor ons allemaal een van onze grootste uitdagingen. Het kost tijd om ons energiesysteem om te zetten naar een nieuw, duurzaam en zeker systeem, maar er moeten nu al ambitieuze beslissingen worden genomen. Om te komen tot een efficiënte, concurrerende en koolstofarme economie, moeten we ons energiebeleid europeaniseren en ons concentreren op een aantal dringende prioriteiten."

In de vandaag aangenomen mededeling stelt de Commissie de vijf belangrijkste prioriteiten vast. Op basis van deze prioriteiten en de gepresenteerde maatregelen zal de Commissie binnen 18 maanden met concrete initiatieven en voorstellen voor wetgeving komen. In deze mededeling wordt ook de agenda vastgelegd voor de bespreking door staatshoofden en regeringsleiders op de eerste EU-top over energie op 4 februari 2011.

Energiebesparing

De Commissie stelt voor haar initiatieven te richten op de twee sectoren met het grootste energiebesparingspotentieel: vervoer en gebouwen. Om huiseigenaren en lokale instanties te helpen bij het financieren van renovatie en energiebesparende maatregelen, zal de Commissie tegen midden 2011 investeringsstimulansen en innovatieve financiële instrumenten voorstellen. De publieke sector moet bij de aankoop van werken, diensten en producten rekening houden met energie-efficiëntie. In de industriële sector kunnen certificaten voor energie-efficiëntie een stimulans vormen voor bedrijven om in energiezuinigere technologieën te investeren.

Pan-Europese geïntegreerde energiemarkt met infrastructuur

De Commissie stelt een streefdatum vast voor de voltooiing van de interne energiemarkt. Tegen 2015 zou geen enkele lidstaat meer geïsoleerd mogen zijn. De komende tien jaar zijn investeringen in de energie-infrastructuur van de EU nodig ter waarde van 1 biljoen euro. Om essentiële strategische EU-projecten te versnellen, stelt de Commissie eenvoudigere en kortere bouwvergunningen voor, met een maximumtermijn voor de definitieve vergunning en de EU-financiering. Alle benodigde vergunningsaanvragen voor de realisatie van een project moeten door één loket worden gecoördineerd.

27 lidstaten, wat energie betreft één stem op het wereldtoneel

Er is voorgesteld dat de EU haar energiebeleid ten opzichte van derde landen coördineert, vooral met betrekking tot de belangrijkste partners. Binnen het Europese beleid ten aanzien van de buurlanden stelt de Commissie voor het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap uit te breiden en te verdiepen. Doel hiervan is meer landen op te nemen die willen deelnemen aan de EU-energiemarkt. Voorts is een belangrijk samenwerkingsverband met Afrika aangekondigd, dat erop gericht is duurzame energie te leveren aan alle inwoners van dit continent.

Toonaangevende rol van Europa op het gebied van energietechnologie en -innovatie

Er worden vier grote projecten gestart op de belangrijkste gebieden voor het concurrentievermogen van Europa. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe technologieën voor intelligente netwerken en elektriciteitsopslag, onderzoek naar biobrandstoffen van de tweede generatie en het samenwerkingsverband voor 'intelligente steden' om energiebesparingen in stedelijke gebieden te stimuleren.

Veilige, continu geleverde en betaalbare energie via actieve consumenten

De Commissie stelt nieuwe maatregelen voor op het gebied van prijsvergelijking, verandering van leverancier en duidelijke en transparante facturering.

Achtergrond:

De EU-energiedoelstellingen zijn opgenomen in de "Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei", die in juni 2010 door de Europese Raad is vastgesteld. De EU streeft er vooral naar haar ambitieuze energie- en klimaatveranderingsdoelstellingen voor 2020 te halen: vermindering van de broeikasgasemissies met 20%, verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie tot 20% en verbetering met 20% van de energie-efficiëntie.

Meer informatie:

Zie voor meer informatie over de energiestrategie voor 2020:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Zie voor meer informatie over de openbare raadpleging op weg naar een energiestrategie voor 2020:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar