Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

Energetika. Komisija pristato naują 2020 m. strategiją

Šiandien Komisija pristatė savo naują konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos strategiją. Komunikate „Energetika 2020“ nustatyti artimiausio dešimtmečio energetikos prioritetai ir numatyti veiksmai, kurių reikia imtis siekiant spręsti tokius uždavinius kaip energijos taupymas, konkurencingų kainų ir patikimo tiekimo rinkos kūrimas, pirmavimo technologijų srityje skatinimas ir veiksmingos derybos su tarptautiniais partneriais.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Energetikos uždaviniai yra vienas didžiausių išbandymų mums visiems. Gali praeiti nemažai laiko, kol mūsų energetikos sistema taps tvaresnė ir patikimesnė, tačiau svarbius sprendimus būtina priimti dabar. Norėdami sukurti veiksmingą, konkurencingą ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką turime sueuropinti mūsų energetikos politiką ir sutelkti dėmesį į keletą pačių svarbiausių prioritetų.“

Šiandien priimtame komunikate Komisija nustatė penkis svarbiausius prioritetus. Remdamasi šiais prioritetais ir nurodytais veiksmais, per ateinančius 18 mėnesių Komisija pateiks konkrečių teisėkūros iniciatyvų ir pasiūlymų. Šiuo komunikatu taip pat nustatoma 2011 m. vasario 4 d. valstybių ir vyriausybių vadovų pirmojo ES aukščiausio lygio susitikimo energetikos klausimais diskusijų darbotvarkė.

Energijos taupymas

Komisija siūlo imtis iniciatyvų dviejuose sektoriuose, kurių energijos taupymo potencialas yra didžiausias: transporto ir pastatų. Kad padėtų namų savininkams ir vietos ūkio subjektams finansuoti renovaciją ir energijos taupymo priemones, iki 2011 m. vidurio Komisija pasiūlys investicijų skatinimo priemonių ir naujoviškų finansinių priemonių. Viešajame sektoriuje perkant darbus, paslaugas ar produktus turėtų būti atsižvelgiama į energijos vartojimo efektyvumą. Pramonės įmonėms paskata investuoti į mažiau energijos naudojančias technologijas galėtų būti energijos vartojimo efektyvumo sertifikatai.

Visos Europos integruota energetikos rinka ir jos infrastruktūros

Komisija nustato datą, iki kurios turėtų būti baigta kurti energetikos vidaus rinka. Iki 2015 m. neturėtų likti nė vienos atskirtos valstybės narės. Per ateinančius dešimt metų ES iš viso reikės 1 trilijono EUR investicijų į energetikos infrastruktūrą. Siekdama paspartinti esminius ES strateginius projektus, Komisija siūlo supaprastinti ir pagreitinti statybos leidimų išdavimą, nustatydama maksimalų laikotarpį iki galutinio leidimo suteikimo ir ES finansavimo skyrimo. Visi projektui vykdyti reikalingų leidimų prašymai turėtų būti koordinuojami pagal vieno langelio principą.

27 valstybės – vienas balsas pasaulyje

Siūloma, kad ES koordinuotų savo energetikos politiką trečiųjų šalių atžvilgiu, visų pirma palaikydama santykius su pagrindiniais partneriais. Vykdydama kaimynystės politiką Komisija siūlo pratęsti ir išplėsti Energijos bendrijos sutartį ir įtraukti šalis, norinčias dalyvauti ES energetikos rinkoje. Taip pat paskelbta apie plataus masto bendradarbiavimą su Afrika, kuriuo siekiama visiems šio žemyno piliečiams tiekti tvarią energiją.

Europos pirmavimas energetikos technologijų ir inovacijų srityje

Bus pradėti keturi stambūs projektai pagrindinėse Europos konkurencingumo srityse, kaip antai naujos pažangiųjų tinklų ir elektros energijos kaupimo technologijų, antrosios kartos biodegalų tyrimų ir pažangiųjų miestų partnerystės, skirtos energijos taupymui miestuose skatinti.

Aktyvūs vartotojai – saugi, patikima ir prieinama energija

Komisija siūlo naujų priemonių, susijusių su kainų lyginimu, tiekėjų keitimu, aiškiu ir skaidriu sąskaitų išrašymu.

Pagrindiniai faktai

ES energetikos tikslai buvo įtraukti į pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“, priimtą Europos Vadovų Tarybos 2010 m. birželio mėn. Visų pirma ES siekia, kad iki 2020 m. būtų įgyvendinti numatyti plataus užmojo tikslai energetikos ir klimato kaitos srityse: 20 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, iki 20 % padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį ir 20 % padidinti energetikos efektyvumą.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie 2020 m. energetikos strategiją pateikta http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Daugiau informacijos apie viešas konsultacijas dėl 2020 m. energetikos strategijos pateikta http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar