Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Bryssel 10. marraskuuta 2010

Komissio esittelee uuden energiastrategiansa vuodelle 2020

Komissio esitteli tänään uuden strategiansa, jonka tavoitteena on kilpailukykyinen, kestävä ja varma energiansaanti. Energia 2020 ‑tiedonannossa asetetaan energia-alan päätavoitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi siinä yksilöidään toimia, joiden avulla voidaan säästää energiaa, toteuttaa hinnoiltaan kilpailukykyiset markkinat, taata energiansaanti, edistää Euroopan teknologiajohtajuutta ja neuvotella tehokkaasti kansainvälisten kumppanien kanssa.

Energiasta vastaavan komissaarin Günther Oettingerin mukaan energiakysymys on yksi Euroopan suurimmista haasteista. ”Euroopan energiajärjestelmän saattaminen kestävämmälle ja vankemmalle pohjalle voi viedä aikaa, mutta kunnianhimoisia päätöksiä on tehtävä jo nyt. Jotta Euroopasta tulisi tehokas, kilpailukykyinen ja vähähiilinen talous, on luotava yhteinen energiapolitiikka ja kohdennettava huomio muutamiin mutta sitäkin polttavampiin prioriteetteihin”, totesi Oettinger.

Tänään hyväksytyssä komission tiedonannossa esitetään viisi päätavoitetta. Näiden päätavoitteiden ja tiedonannossa yksilöityjen toimien perusteella komissio esittää konkreettisia lainsäädäntöaloitteita ja -ehdotuksia tulevien 18 kuukauden aikana. Tiedonannossa myös asetetaan tavoitteet valtion- ja hallitusten päämiesten keskusteluille, jotka käydään ensimmäisessä EU:n energiahuippukokouksessa 4. helmikuuta 2011.

Energiansäästöt

Komissio haluaa kohdentaa aloitteensa niille kahdelle alalle, joilla on suurin energiansäästöpotentiaali: liikenne ja rakennukset. Talonomistajien ja paikallisviranomaisten tukemiseksi korjausrakentamis- ja energiansäästötoimien rahoittamisessa komissio ehdottaa vuoden 2011 puoliväliin mennessä investointikannustimia ja innovatiivisia rahoitusvälineitä. Julkisen sektorin olisi urakoita, palveluja tai tavaroita ostaessaan otettava huomioon energiatehokkuus. Yrityksiä puolestaan voitaisiin energiatehokkuustodistusten avulla kannustaa investoimaan vähemmän energiaa käyttävään teknologiaan.

Yhtenäiset yleiseurooppalaiset energiamarkkinat ja niiden infrastruktuuri

Komissio asettaa tiedonannossa energian sisämarkkinoiden toteuttamiselle määräajan: vuoteen 2015 mennessä kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava niihin. Tulevien kymmenen vuoden aikana EU:ssa on investoitava energiainfrastruktuuriin yhteensä biljoona euroa. EU:n keskeisten strategisten hankkeiden vauhdittamiseksi komissio ehdottaa rakennuslupamenettelyjen yksinkertaistamista ja sujuvoittamista niin, että lopullinen hyväksyntä voidaan antaa ja EU:n rahoitus myöntää tietyn määräajan kuluessa. Kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttämät lupahakemukset olisi koordinoitava ”yhden luukun” kautta.

27 jäsenvaltiota – yhteinen ääni energia-asioissa

Tiedonannossa esitetään, että EU koordinoi energiapolitiikkaansa kolmansiin maihin ja erityisesti keskeisiin kumppaneihinsa nähden. Komissio ehdottaa, että energiayhteisön perustamissopimusta laajennetaan ja syvennetään niin, että se kattaa ne EU:n naapurimaat, jotka haluavat osallistua EU:n energiamarkkinoihin. Tiedonannossa esitetään myös, että Afrikan maiden kanssa käynnistetään mittava yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota kestävää energiaa näiden maiden asukaille.

Euroopan johtajuus energiateknologian ja -innovoinnin alalla

Euroopan kilpailukyvyn kannalta keskeisillä aloilla käynnistetään neljä suurhanketta, muun muassa uudet teknologiat älykkäitä sähköverkkoja ja sähkön varastointia varten, toisen sukupolven biopolttoaineita koskeva tutkimus sekä Smart Cities ‑kumppanuus energian säästämiseksi kaupunkialueilla.

Turvallinen, varma ja kohtuuhintainen energiansaanti kuluttajien aktivoitumisen kautta

Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, jotka koskevat hintavertailua, energiantoimittajan vaihtamista sekä laskutuksen selkeyttä ja avoimuutta.

Tausta:

EU:n energiatavoitteet on sisällytetty osaksi Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymää Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla tähdätään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. EU pyrkii erityisesti saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet eli vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia, lisäämään uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuutta 20 prosenttia sekä parantamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia.

Lisätietoja:

Lisätietoja Energia 2020 -strategiasta saa verkkosivulta

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Lisätietoja Energia 2020 -strategiaa koskevasta julkisesta kuulemisesta saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar