Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Brüssel, 10. november 2010

Komisjon esitab täna uue energiastrateegia 2020. aastaks

Komisjon esitas täna uue strateegia konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kindla energia kohta. Teatises „Energia 2020” on määratud energiaalased prioriteedid järgmiseks aastakümneks ja meetmed, mida tuleb võtta, et saavutada energiasääst, luua konkurentsivõimeliste hindadega ja varustuskindel energiaturg, kindlustada tehnoloogilist juhtpositsiooni ja pidada tõhusalt läbirääkimisi rahvusvaheliste partneritega.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Energiaküsimused on suur väljakutse meie kõigi jaoks. Energiasüsteemi uuendamiseks ning selle jätkusuutlikumaks ja kindlamaks muutmiseks läheb aega, kuid ambitsioonikad otsused tuleb teha praegu. Vähese CO2-heitega, tõhusa ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamiseks tuleb viia energiapoliitika Euroopa tasandile ja keskenduda vähestele kuid olulistele prioriteetidele.

Täna vastuvõetud teatises on komisjon kindlaks määranud viis peamist prioriteeti. Kõnealuste prioriteetide ja meetmete alusel esitab komisjon järgmise 18 kuu jooksul konkreetsed õigusakti algatused ja ettepanekud. Kõnealuses teatises esitatakse ka teemad, mida riigipead ja valitsusjuhid arutavad esimesel ELi energiaalasel tippkohtumisel 4. veebruaril 2011.

Energiasääst

Komisjon teeb ettepaneku keskenduda algatustele kahes suurima energiasäästu potentsiaaliga sektoris – transpordis ja ehituses. Selleks et aidata majaomanikel ja kohalikel üksustel rahastada renoveerimis- ja energiasäästumeetmeid, teeb komisjon 2011. aasta keskel ettepaneku investeerimisalgatuste ja uuenduslike finantsinstrumentide kohta. Avalik sektor peaks teenuste ja toodete hankimisel võtma arvesse energiatõhusust. Tööstussektoris võivad energiatõhususe sertifikaadid olla ettevõtetele stiimuliks, et investeerida energiasäästlikusse tehnoloogiasse.

Üleeuroopaline integreeritud energiaturg koos infrastruktuuriga

Komisjon kehtestab energia siseturu väljakujundamiseks tähtaja. 2015. aastaks ei tohi ükski liikmesriik enam olla isoleeritud. Järgmise 10 aasta jooksul tuleb ELi energiainfrastruktuuri investeerida 1 triljon eurot. ELi strateegiliste projektide kiirendamiseks teeb komisjon ettepaneku lihtsustada ja kiirendada ehituslubade andmist ning kehtestada lõpliku loa andmiseks ja ELi poolseks rahastamiseks tähtaeg. Kõiki projekti teostamiseks vajalikke loataotlusi tuleks koordineerida ühest kohast.

27 liimesriiki, ühtne energiapoliitika

Tehakse ettepanek, mille kohaselt EL koordineerib oma energiapoliitikat kolmandate riikidega, eelkõige suhetes peamiste partneritega. Naabruspoliitika raames teeb komisjon ettepaneku laiendada ja süvendada energiaühenduse asutamislepingut, et veelgi tihedamalt integreerida riigid, kes soovivad osaleda ELi energiaturul. Samuti on kavas laiendada koostööd Aafrikaga, et tagada jätkusuutlik energia kõigile selle kontinendi elanikele.

Euroopa juhtroll energiatehnoloogias ja uuendustegevuses

Käivitatakse Euroopa konkurentsivõime põhivaldkondade seisukohast neli olulist projekti – arukate võrkude ja elektrienergia salvestamise uued tehnoloogiad, teise põlvkonna biokütuste uuringud ja nn arukate linnade partnerlus, et edendada energia säästmist linnapiirkondades.

Kindel, turvaline ja taskukohane energia aktiivsete tarbijate kaudu

Komisjon esitab uued meetmed hinnavõrdluse, tarnijate vahetamise ja läbipaistva arveldamise kohta.

Taust:

ELi energiaalased eesmärgid on sätestatud ka arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu käsitlevas Euroopa 2020. aasta strateegias, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 2010. aasta juunis. Eelkõige soovib EL saavutada 2020. aastaks seatud ambitsioonikad energiaalased ja kliimamuutusega seotud eesmärgid: vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 %, suurendada taastuvenergia osakaalu 20 %ni ja parandada energiatõhusust 20 %.

Lisateave:

Lisateavet energiastrateegia 2020 kohta saab aadressil: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Lisateavet energiastrateegiat 2020 käsitleva avaliku arutelu kohta saab aadressil: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar