Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Bruxelles, den 10. november 2010

Energipolitik: Kommissionen fremlægger en ny strategi frem mod 2020

Kommissionen har i dag fremlagt sin nye strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi. I meddelelsen "Energi 2020" fastlægges de energipolitiske prioriteter for de næste ti år og de tiltag, som skal træffes, for at imødegå følgende udfordringer: spare energi, skabe et marked med konkurrencedygtige priser og sikker energiforsyning, fremme den teknologiske førerstilling og forhandle effektivt med vores internationale partnere.

Energikommissær Günther Oettinger siger: "Energispørgsmålet er en af de største udfordringer for os alle. At bringe vores energisystem i en ny, mere bæredygtig og sikker retning kommer til at tage tid, men vi må allerede nu tage beslutninger om ambitiøse mål. For at skabe en effektiv, konkurrencedygtig og kulstoffattig økonomi er det nødvendigt at give vores energipolitik en europæisk dimension og koncentrere os om nogle få og presserende prioriterede områder."

Kommissionen opstiller fem hovedprioriteter i meddelelsen, som blev offentliggjort i dag. På baggrund af disse prioriteter og foreslåede tiltag vil Kommissionen fremlægge konkrete lovinitiativer og -forslag i de kommende 18 måneder. Meddelelsen fastsætter også dagsordenen for stats- og regeringsledernes drøftelser på det første EU-topmøde om energi, som finder sted den 4. februar 2011.

Energibesparelser

Kommissionen foreslår, at indsatsen rettes mod de to sektorer med det største energibesparelsespotentiale: transport og bygninger. For at hjælpe husejere og lokale enheder med finansiering af renoverings- og energibesparelsesforanstaltninger fremlægger Kommissionen investeringsincitamenter og innovative finansielle instrumenter i midten af 2011. Inden for den offentlige sektor bør der tages hensyn til energieffektivitetsaspektet ved køb af bygge- og anlægsarbejder, tjenester eller produkter. Inden for industrisektoren kan energieffektivitetsattester udgøre en tilskyndelse for virksomheder til at investere i teknologi, der er mindre energiforbrugende.

Et fælleseuropæisk integreret energimarked med infrastrukturer

Kommissionen har fastsat en frist for fuldførelsen af det indre marked for energi. Fra 2015 skal ingen medlemsstat mere være isoleret. I løbet af de kommende ti år er der behov for investeringer i den samlede energiinfrastruktur i EU til en værdi af 1 billion EUR. For at fremskynde projekter med vigtig strategisk betydning for EU foreslår Kommissionen, at procedurer for at opnå byggetilladelser forenkles og gøres kortere, og fastsætter en tidsramme for endelig godkendelse og EU-finansiering. Én enkelt instans bør samordne alle ansøgninger om tilladelse, som kræves for at gennemføre et projekt.

27 stater, der i energispørgsmål taler med én stemme på verdensplan

Det foreslås, at EU koordinerer sin energipolitik i forhold til tredjelande, især i EU's forbindelser med nøglepartnere. Inden for rammerne af naboskabspolitikken foreslår Kommissionen, at energifællesskabstraktaten udvides, så også lande, der er rede til at deltage i EU's energimarked, kan integreres. Der bebudes større samarbejde med Afrika, så der leveres bæredygtig energi til alle borgere på dette kontinent.

EU som foregangsland inden for energiteknologi og innovation

Fire større projekter iværksættes inden for områder, der er vigtige for EU's konkurrencedygtighed: nye teknologier for intelligente netværk og el-oplagring, forskning i andengenerationsbiobrændstoffer og partnerskaber mellem "intelligente byer" med henblik på at fremme energibesparelser i byområder.

Sikker og pålidelig energi til overkommelige priser gennem aktive forbrugere

Kommissionen foreslår nye foranstaltninger i spørgsmål om prissammenligning, leverandørskift og klar og gennemskuelig fakturering.

Baggrund

EU's energimål er blevet indarbejdet i "EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", som Det Europæiske Råd vedtog i juni 2010. EU har fastsat ambitiøse mål for 2020, når det gælder energi og klimaforandringer: reducere drivhusgasemissionerne med mindst 20 %, øge de vedvarende energikilders andel af vores endelige energiforbrug til 20 % og øge energieffektiviteten med 20 %.

Yderligere oplysninger

Mere information om energistrategien for 2020 findes på: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Mere information om den offentlige høring om energistrategien for 2020 findes på: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar