Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Energetika: Komise představuje svoji novou strategii do roku 2020

Komise dnes představila svoji novou strategii pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. Sdělení „Energie 2020“ vymezuje nejvýznamnější cíle energetiky na příštích deset let a stanoví opatření, která umožňují řešit otázky úspor energie, vytvoření trhu s konkurenceschopnými cenami a zabezpečenými dodávkami a posílení vedoucího postavení v technologické oblasti a která rovněž umožňují účinně vyjednávat s našimi mezinárodními partnery.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger uvedl: „Úkoly v oblasti energetiky jsou jednou z největších zkoušek pro nás všechny. Nalézt pro náš energetický systém novou, udržitelnější a bezpečnější cestu bude možná trvat ještě dlouho, ambiciózní rozhodnutí je však třeba učinit již teď. Chceme-li dosáhnout toho, aby naše hospodářství bylo účinné, konkurenceschopné a produkovalo co nejnižší emise uhlíku, musíme dát naší energetické politice evropský rozměr a zaměřit se na nejnaléhavější úkoly.“

Ve sdělení, které bylo dnes přijato, Komise stanoví pět nejvýznamnějších priorit. Na základě těchto priorit a předložených opatření Komise v příštích osmnácti měsících připraví konkrétní legislativní iniciativy a návrhy. Sdělení rovněž stanoví program jednání vedoucích představitelů států a vlád na prvním summitu EU věnovaném energetice, které se bude konat 4. února 2011.

Úspory energie

Komise navrhuje zaměřit své iniciativy na dvě odvětví s největším potenciálem energetických úspor: dopravu a stavby. Ve snaze pomoci majitelům domů a místním subjektům s financováním renovací a opatření na úspory energie Komise do poloviny roku 2011 navrhne investiční pobídky a inovativní finanční nástroje. Veřejný sektor by měl při nakupování práce, služeb a produktů brát ohled na energetickou účinnost. V průmyslovém odvětví by k investicím do energeticky méně náročných technologií měly společnosti motivovat certifikáty energetické účinnosti.

Celoevropský integrovaný energetický trh s infrastrukturami

Komise stanovila lhůtu pro dokončení vnitřního trhu s energií. Do roku 2015 by se k němu měly připojit všechny členské státy. V průběhu následujících deseti let bude v EU zapotřebí investovat do energetické infrastruktury celkem 1 bilion EUR. V zájmu urychlení hlavních strategických projektů EU Komise navrhuje zjednodušené a zkrácené stavební řízení s co nejdelší možnou lhůtou pro získání povolení a finančních prostředků EU. Vyřizování veškerých žádostí o povolení nezbytných k realizaci projektu by mělo koordinovat jedno kontaktní místo.

27 států, jednotný hlas energetiky ve světě

Sdělení navrhuje, aby EU koordinovala svou energetickou politiku vůči třetím zemím, zejména ve vztahu ke svým klíčovým partnerům. V rámci politiky sousedství Komise navrhuje rozšířit a prohloubit Smlouvu o Energetickém společenství, aby se mohly připojit ty země, které se chtějí podílet na energetickém trhu EU. Byla oznámena rovněž významná spolupráce s Afrikou, jejímž cílem je poskytnout všem obyvatelům tohoto kontinentu udržitelnou energii.

Vedoucí úloha Evropy v oblasti energetických technologií a inovací

V oblastech, které mají klíčový význam pro konkurenceschopnost Evropy, budou zahájeny čtyři významné projekty, např. nové technologie pro inteligentní sítě a skladování elektřiny, výzkum biopaliv druhé generace a partnerství „inteligentních měst“ na podporu úspor energie v městských oblastech.

Bezpečná, zajištěná a cenově dostupná energie díky aktivním spotřebitelům

Komise navrhuje nová opatření umožňující srovnávat ceny, měnit dodavatele a provádět vyúčtování jasným a transparentním způsobem.

Souvislosti:

Energetické cíle EU byly začleněny do strategie „Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, kterou schválila Evropská rada v červnu 2010. EU usiluje o dosažení ambiciózních cílů do roku 2020 zejména v oblasti energetiky a změny klimatu: snížit emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit podíl obnovitelné energie na 20 % a zlepšit energetickou účinnost o 20 %.

Další informace:

Další informace lze získat na internetových stránkách strategie Energie 2020:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Více informací o veřejné konzultaci ke strategii Energie 2020 naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar