Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Bryssel den 10 november 2010

EU-kommissionen drar upp riktlinjer för den framtida sammanhållningspolitiken

EU:s sammanhållningspolitik har bidragit till att skapa tillväxt och välstånd och har även främjat en jämnare utveckling i hela unionen. Detta framgår av EU-kommissionens femte rapport om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, som läggs fram i dag. På grund av de stora ekonomiska och sociala förändringarna under de senaste åren måste politiken nu anpassas till nya utmaningar. I linje med den översyn som just nu görs av EU:s budget betonas det i rapporten att de sammanhållningspolitiska investeringarna i framtiden måste knytas allt närmare till målen i Europa 2020-strategin. I rapporten föreslås också betydligt strängare bidragsvillkor samt fler incitament för att se till att medlen verkligen utnyttjas maximalt. Fokus kommer i allt högre grad att ligga på de konkreta resultaten av investeringarna.

EU-kommissionären Johannes Hahn, som ansvarar för regionalpolitik, sade följande när han presenterade rapporten: – Rapporten visar att sammanhållningspolitiken har haft stor betydelse för den europeiska ekonomin. Ekonomiska skillnader har utjämnats och det har gjorts framsteg i fråga om miljön och samhällsutvecklingen. Men för att få mer valuta för pengarna måste politiken verkligen leda till konkreta, mätbara resultat. Pengarna måste användas med omsorg – EU bör satsa på sina främsta prioriteringar och på investeringar som faktiskt ger ett mervärde i förhållande till de nationella och regionala myndigheternas insatser. Med hjälp av slutsatserna i rapporten och de synpunkter som kommer in under det samråd som ska hållas på basis av den kan EU-kommissionen utforma en sammanhållningspolitik som är bättre anpassad till den nuvarande ekonomiska situationen.

Enligt EU-kommissionären László Andor, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, har sammanhållningspolitiken varit central i de åtgärder som satts in mot den ekonomiska krisen. Särskilt Europeiska socialfonden har bidragit till att mildra konsekvenserna av krisen för arbetstagare och småföretag. – Europeiska socialfonden måste nu mer än någonsin utnyttjas som ett verkligt europeiskt sysselsättningsinitiativ, så att människor får hjälp att snabbt hitta nytt jobb. Sammanhållningspolitiken kommer att vara avgörande betydelse för EU:s arbete för att nå de sysselsättnings- och socialpolitiska målen i den nya Europa 2020-strategin. s

I rapporten görs en ingående bedömning av den ekonomiska och sociala situationen och av miljön i EU:s regioner, samt av trenderna på dessa områden. I rapporten diskuteras ett antal olika alternativ till hur sammanhållningspolitiken bör utvecklas efter 2013. Rapporten visar att alla regioner i EU har gynnats av sammanhållningspolitiken, både genom direktinvesteringar och genom indirekta handelsförmåner. Sammanhållningspolitiken har dessutom stött EU-omfattande prioriteringar, som miljöskydd och forskning och innovation.

Tack vare de sammanhållningspolitiska investeringarna under 2000–2006 har man kunnat

  • skapa uppskattningsvis 1,4 miljoner nya arbetstillfällen, stödja småföretag och främja forskning,

  • ge miljontals kvinnor, unga, utsatta grupper och arbetslösa möjlighet att delta i utbildning samt slussa ut cirka 2 miljoner kursdeltagare per år på arbetsmarknaden,

  • modernisera transportförbindelserna genom stöd till nybyggnad eller förbättring av tusentals kilometer vägar eller järnvägar samt modernisering av hamnar och flygplatser, och

  • förbättra miljöskyddet för miljontals personer i Europa genom att se till att kvaliteten på dricksvatten och reningen av avloppsvatten uppfyller EU-standarderna.

Men trots de framsteg som nåtts är de ekonomiska skillnaderna mellan regionerna fortfarande stora. Rapporten visar att det finns påfallande regionala skillnader i allt från produktivitet till spädbarnsdödlighet och utsatthet för klimatförändringar. De erfarenheter som gjorts såväl under den nuvarande programperioden som under tidigare programperioder och de diskussioner som förts med olika berörda aktörer har utmynnat i ett antal förslag till hur sammanhållningspolitiken kunde utvecklas.

Den ekonomiska och finansiella krisen har visat hur viktigt det är att man satsar på att förbättra konkurrenskraften i alla regioner och stödja utvecklingen i de regioner som släpar efter i utvecklingen. Rapporten har utarbetats parallellt med den övergripande översynen av EU:s hela budget. Huvudbudskapet är att finansieringen i framtiden bör styras till ett begränsat antal prioriteringar i linje med målen i Europa 2020-strategin – att skapa smart och hållbar tillväxt för alla. I rapporten understryks fördelarna med att anpassa finansieringen efter nationella och regionala utvecklingsbehov, vilket öppnar för en diskussion om hur sammanhållningspolitiken ska utformas så att de olika fonderna faktiskt bidrar till att målen i Europa 2020 nås. Enligt rapporten bör sammanhållningspolitikens planerings- och förvaltningsperioder ändras så dessa mål beaktas vid investeringarna.

EU-kommissionen föreslår därför att man inför en övergripande strategisk ram, där man fastställer prioriteringar, mål och de reformer som behövs för att se till att de sammanhållningspolitiska investeringarna ger full utdelning. Kommissionen och EU-bör upprätta ett avtal i detta syfte, på grundval av ländernas framtida nationella reformprogram. De mål som fastställs ska vara tydliga och mätbara, och vikten av att finansiering från olika EU-källor samordnas nationellt bör betonas. På detta sätt sörjer man för ett effektivt genomförande och påtagliga resultat.

Ett annat förslag i rapporten är att man inför incitament som uppmuntrar till ett så effektivt och målmedvetet genomförande av de sammanhållningspolitiska programmen som möjligt. En viss procentandel av sammanhållningsmedlen skulle öronmärkas för nationella och regionala myndigheter, och beviljas på basis av kvaliteten på deras program och på hur väl dessa framskrider. Dessutom föreslås att byråkratin minskas så att genomförandet förenklas och att man ställer mer exakta mål för att på detta sätt förbättra såväl utvärderingen som resultaten.

Bakgrund

Rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU utgör startskottet för ett offentligt samråd som pågår till den 31 januari 2011. Alla berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på de frågor som tas upp i slutsatserna i rapporten. Synpunkterna kan lämnas på webbplatsen

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.

Rapporten finns på http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report.

Den 31 januari–1 februari 2011 hålls det femte sammanhållningsforumet i Bryssel, där man har ytterligare ett tillfälle att diskutera de riktlinjer och förslag som presenteras i rapporten. Efter att EU:s nya budget har antagits kommer EU-kommissionen att lägga fram förslag till lagstiftning om den framtida sammanhållningspolitiken. Detta förväntas ske senast sommaren 2011.

Mer information om regionalpolitiken:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar