Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Bruselj, 10. novembra 2010

Komisija predstavila možnosti za prihodnjo kohezijsko politiko

Komisija je danes objavila peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki kaže, da je kohezijska politika EU precej prispevala k rasti, blaginji in spodbujanju uravnoteženega razvoja celotne Unije. Vendar se mora politika zaradi precejšnjega ekonomskega in socialnega razvoja zadnjih let zdaj spoprijeti z novimi izzivi. V navezavi na proračunski pregled EU poročilo poudarja, da morajo biti prihodnja vlaganja kohezijske politike močno povezana s cilji Evrope 2020. Predlaga tudi uvedbo precej strožjih pogojev in spodbude za zagotavljanje učinkovite porabe sredstev, namenjenih kohezijski politiki, ter več osredotočanja na rezultate.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je ob predstavitvi poročila izjavil: „Iz tega poročila je razvidno, da kohezijska politika močno vpliva na evropsko gospodarstvo, saj zmanjšuje gospodarske razlike ter spodbuja okoljski in socialni razvoj. Za večjo gospodarnost pa mora politika postati še učinkovitejša ter dosegati konkretne in merljive rezultate. Sredstva je treba porabljati pametneje, se osredotočati na glavne prednostne naloge EU in vidno prispevati k tekočim prizadevanjem nacionalnih in regionalnih organov. Ugotovitve iz poročila in posvetovanje, ki mu bo sledilo, nam bodo v pomoč pri pripravi kohezijske politike, ki bo bolj ustrezala današnjemu gospodarskemu položaju.“

László Andor, komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je povedal: Pri spoprijemanju z gospodarsko krizo ima kohezijska politika ključno vlogo. K zmanjševanju vpliva krize na delavce in mala podjetja je še zlasti pripomogel Evropski socialni sklad.“ Dodal je še: „Še nikoli ni bilo pomembnejše, da ESS postane del uresničevanja prave evropske pobude za zaposlovanje in ljudem hitro pomaga do zaposlitve. Kohezijska politika bo bistvenega pomena za doseganje zaposlitvenih in socialnih ciljev EU, ki so del nove strategije Evropa 2020.“

Poročilo podrobno ocenjuje položaj in gibanja v regijah EU na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju ter navaja veliko različnih možnosti za prilagoditev politike po letu 2013. Iz poročila je razvidno, da je kohezijska politika koristila vsem regijam, tako prek neposrednih vlaganj kot tudi posredno prek trgovanja, podpirala pa je tudi prednostne naloge celotne EU, kot so varstvo okolja ter raziskave in inovacije.

Po ocenah so vlaganja kohezijske politike med letoma 2000 in 2006:

  • pomagala ustvariti približno 1,4 milijona novih delovnih mest, podpirala mala podjetja in spodbujala raziskave,

  • omogočila zelo koristno usposabljanje milijonom žensk, mladih, pripadnikov ranljivih družbenih skupin in brezposelnih ter pomagala zaposliti približno 2 milijona udeležencev usposabljanj letno,

  • podprla gradnjo ali izboljšavo tisočih kilometrov cest in železniških prog ter modernizacijo pristanišč in letališč in tako posodabljala prometne povezave,

  • izboljšala okoljske razmere milijonom Evropejcev z dvigom kakovosti pitne vode in čiščenja odpadne vode na evropsko raven.

Vendar so kljub tem dosežkom še vedno prisotne velike gospodarske razlike med regijami. Opisane so tudi precejšnje regionalne razlike glede produktivnosti, umrljivosti dojenčkov in občutljivosti na klimatske spremembe. Poročilo navaja številne predloge za spremembe politike, ki so nastali na podlagi izkušenj iz tekočega in predhodnih programskih obdobij ter prek posvetovanj s širokim krogom zainteresiranih strani.

Zaradi gospodarske in finančne krize je potreba po politiki, ki vlaga v konkurenčnost vseh regij in nadaljuje s podporo manj razvitim, še toliko večja. Poročilo sovpada s širšim pregledom skupnih odhodkov EU in poudarja, da se je pri financiranju v prihodnje treba osredotočati na omejeno število prednostnih nalog, ki bodo v skladu s cilji doseganja „pametne, trajnostne in vključujoče rasti“ strategije Evropa 2020. Izpostavlja prednosti oblikovanja financiranja na način, ki bo ustrezal nacionalnim in regionalnim razvojnim potrebam, in odpira razpravo o tem, kako s strukturo kohezijske politike zagotoviti, da bi vsi skladi učinkovito prispevali k doseganju ciljev politike Evrope 2020. Poročilo tudi navaja, da je treba na novo zastaviti cikle načrtovanja in upravljanja kohezijske politike ter tako zagotoviti, da se bodo omenjeni cilji odražali tudi v prednostnih vlaganjih.

Komisija zato predlaga vzpostavitev obsežnega splošnega strateškega okvira s podrobnimi prednostnimi nalogami, cilji in reformami, potrebnimi za karseda učinkovito kohezijsko vlaganje. Način izpolnjevanja teh nalog bi bil določen v pogodbi med državami članicami in Komisijo ter odseval prihodnje nacionalne programe reform. V tem okviru bi se zastavili jasni in merljivi cilji ter poudarila pomembnost nacionalnega usklajevanja sredstev iz različnih virov EU pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja in vidnih rezultatov.

Poročilo predlaga tudi spodbude za čimbolj učinkovito in ambiciozno izvajanje kohezijskih programov. Določen delež kohezijskih sredstev za nacionalne in regionalne organe bi se lahko dodeljeval tudi na podlagi kakovosti in napredka programov. Poročilo vsebuje tudi zamisli za poenostavitev sistema izvajanja z odpravljanjem birokratskih ovir ter za izboljšanje ocenjevanja, uspešnosti in rezultatov z učinkovitejšim zastavljanjem ciljev.

Ozadje

Z objavo tega poročila se začenja postopek javnega posvetovanja, ki bo trajal do 31. januarja. Vse zainteresirane strani so vabljene, da posredujejo mnenja o različnih vprašanjih iz sklepov petega kohezijskega sporočila, ki so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.

Celotno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report.

Priložnost za razpravo o smernicah in možnostih, ki jih predlaga poročilo, bo nudil tudi peti kohezijski forum, ki bo potekal v Bruslju 31. januarja in 1. februarja 2011. Komisija bo uradne zakonodajne predloge glede prihodnje kohezijske politike predstavila do poletja 2011 po sprejetju predlogov o novem proračunu EU.

Več informacij o regionalni politiki je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.


Side Bar