Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Brusel 10. novembra 2010

Komisia predkladá možnosti pre budúcu politiku súdržnosti

Z dnes zverejnenej piatej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyplýva, že politika súdržnosti EÚ značnou mierou prispela k rastu a prosperite a podpore vyváženého rozvoja v celej Únii. Vzhľadom na zásadné hospodárske a sociálne zmeny v ostatných rokoch sa však táto politika musí v súčasnosti vyrovnať s novými výzvami. V širšej súvislosti s preskúmaním rozpočtu EÚ sa v správe zdôrazňuje, že budúce investície v rámci politiky súdržnosti musia byť v úzkom súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. Okrem toho sa v nej navrhuje, aby sa stanovili oveľa prísnejšie podmienky a zaviedli stimuly na zabezpečenie účinného využívania finančných prostriedkov určených na politiku súdržnosti a väčšieho dôrazu na výsledky.

Pri predstavovaní správy komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Táto správa ukazuje, aký významný vplyv politika súdržnosti mala a stále má na európske hospodárstvo tým, že znižuje ekonomické rozdiely a podporuje sociálny rozvoj a zlepšovanie životného prostredia. V záujme dosiahnutia vyššej efektívnosti vynaložených prostriedkov musíme zabezpečiť, aby táto politika bola ešte účinnejšia, pokiaľ ide o dosahovanie konkrétnych a merateľných výsledkov. Musíme rozumnejšie vynakladať prostriedky, zameriavať sa na hlavné priority EÚ a zviditeľniť aktivity vnútroštátnych a regionálnych orgánov. Zistenia uvedené v tejto správe a následné konzultácie nám pomôžu vypracovať politiku súdržnosti, ktorá bude lepšie zodpovedať dnešnej hospodárskej situácii.“

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: „Politika súdržnosti zohrala významnú úlohu pri prekonávaní hospodárskej krízy, pričom najmä Európsky sociálny fond (ESF) pomohol zmierniť vplyv krízy na pracujúcich a malé podniky.“ Zároveň dodal: „Viac ako kedykoľvek predtým sa ESF musí využiť na podporu skutočnej európskej iniciatívy v oblasti zamestnanosti – pomáhať ľuďom rýchlo si nájsť zamestnanie. Politika súdržnosti bude rozhodujúcim nástrojom pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí stanovených v novej stratégii Európa 2020.“

V správe sa uvádza rozsiahle hodnotenie situácie a trendov v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí a životného prostredia v regiónoch EÚ a stanovuje sa niekoľko možností úpravy politiky po roku 2013. Vyplýva z nej, ako politika súdržnosti priniesla prospech všetkým regiónom, prostredníctvom priamych investícií aj nepriamych obchodných výhod, a podporila priority celej EÚ, ako sú ochrana životného prostredia a výskum a inovácie.

Z hodnotení vyplýva, že investície v rámci politiky súdržnosti v rokoch 2000 až 2006:

  • pomohli vytvoriť odhadom 1,4 milióna nových pracovných miest, podporili malé podniky a podnietili výskum,

  • ponúkli cenné príležitosti vzdelávania miliónom žien, mladých ľudí, ľudí z najzraniteľnejších skupín spoločnosti a nezamestnaných a každý rok pomohli približne dvom miliónom absolventov vzdelávacích programov získať zamestnanie,

  • prispeli k modernizácii dopravných spojení, podporili výstavbu alebo rekonštrukciu tisícov kilometrov ciest a železníc a modernizáciu prístavov a letísk,

  • zlepšili životné prostredie pre milióny Európanov zvýšením kvality pitnej vody a úpravy odpadových vôd na úroveň zodpovedajúcu normám EÚ.

Medzi regiónmi však napriek týmto úspechom stále pretrvávajú veľké ekonomické rozdiely. Správa odhaľuje zarážajúce regionálne rozdiely v rôznych oblastiach, od produktivity cez dojčenskú úmrtnosť až po ohrozenie vyplývajúce zo zmeny klímy. Uvádza množstvo návrhov na reformu politiky súdržnosti, ktoré vychádzajú zo skúseností zo súčasného programového obdobia a predchádzajúcich programových období, ako aj z diskusií so širokou škálou zainteresovaných strán.

Hospodárska a finančná kríza zvýšila potrebu politiky, v rámci ktorej sa investuje do konkurencieschopnosti všetkých regiónov a ďalej sa podporuje rozvoj tých, ktoré zaostávajú. Súčasne s rozsiahlejším preskúmaním celkových výdavkov EÚ sa v správe zdôrazňuje, že finančné prostriedky by sa v budúcnosti mali vynakladať na obmedzený počet priorít, v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii Európa 2020 na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“. Správa vyzdvihuje výhody plánovania financovania podľa vnútroštátnych a regionálnych potrieb rozvoja a otvára diskusiu o tom, ako možno celkovým usporiadaním politiky súdržnosti zabezpečiť, aby každý fond účinne prispieval k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Podľa správy by sa mali plánovacie a riadiace cykly politiky súdržnosti zmeniť tak, aby sa tieto ciele premietli do investičných priorít.

S týmto cieľom Komisia navrhuje stanoviť komplexný a ucelený strategický rámec, v ktorom budú podrobne opísané priority, ciele a reformy potrebné na dosiahnutie maximálneho vplyvu investícií v rámci politiky súdržnosti. Podrobnosti o spôsobe splnenia týchto priorít by sa stanovili v zmluve medzi členskými štátmi a Komisiou, pričom by sa stavalo na budúcich vnútroštátnych programoch reforiem jednotlivých štátov. To by zahŕňalo aj stanovenie jasných a merateľných cieľov a zdôraznilo význam koordinácie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov EÚ na úrovni členských štátov s cieľom zabezpečiť ich účinné čerpanie a dosiahnutie viditeľných výsledkov.

Ďalší z predkladaných návrhov spočíva v ponúkaní stimulov s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšiu a najambicióznejšiu realizáciu programov súdržnosti. Mohlo by sa vyčleniť určité percento finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti, ktoré by sa poskytovalo vnútroštátnym a regionálnym orgánom v závislosti od kvality a pokroku predložených programov. V správe sa predstavujú aj plány na zjednodušenie systému čerpania finančných prostriedkov znížením byrokracie a zlepšením hodnotenia, výkonu a výsledkov prostredníctvom účinnejšieho stanovovania cieľov.

Podkladové informácie

Zverejnením tejto správy sa začína proces verejných konzultácií, ktorý bude prebiehať do 31. januára. Všetky zainteresované strany sa môžu vyjadriť k jednotlivým otázkam uvedeným v záveroch piatej správy o súdržnosti na internete prostredníctvom stránky:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Úplné znenie správy je k dispozícii na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Piate fórum o súdržnosti, ktoré sa uskutoční v Bruseli 31. januára a 1. februára 2011, poskytne ďalšiu príležitosť na diskusiu o smerovaniach a možnostiach uvedených v správe. Komisia predloží formálne legislatívne návrhy týkajúce sa budúcej podoby politiky súdržnosti do leta 2011 v nadväznosti na prijatie návrhov nového rozpočtu EÚ.

Viac informácií o regionálnej politike nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar