Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Brussel, 10 november 2010

Commissie stelt opties voor toekomstig cohesiebeleid vast

Uit het 5e verslag van de Commissie over de economische, sociale en territoriale samenhang, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het cohesiebeleid van de EU een belangrijke bijdrage aan de groei en de welvaart heeft geleverd en een evenwichtige ontwikkeling in de gehele Unie heeft bevorderd. Gezien de wezenlijke economische en sociale ontwikkelingen van de laatste jaren moet het beleid nu echter nieuwe uitdagingen aanpakken. In de ruimere context van de herziening van de EU-begroting onderstreept het verslag dat de toekomstige investeringen in het kader van het cohesiebeleid nauw moeten worden afgestemd op de doelstellingen van Europa 2020. Het stelt ook de invoering voor van veel strengere voorwaarden en prikkels om te zorgen voor het doeltreffende gebruik van de voor het cohesiebeleid uitgetrokken middelen. Het legt ook meer de nadruk op resultaten.

Bij de presentatie van het verslag zei EU-commissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn: "Dit verslag laat zien hoe het cohesiebeleid een belangrijk effect heeft gehad op de Europese economie door het verkleinen van de economische verschillen en het bevorderen van de milieu- en de sociale ontwikkeling. Voor een doelmatigere besteding van de financiële middelen moeten wij het beleid nog doeltreffender maken door te zorgen voor concrete en meetbare resultaten. Wij moeten de beschikbare middelen intelligenter uitgeven, ons richten op de topprioriteiten van de EU en een zichtbare waarde toevoegen aan wat de nationale en regionale autoriteiten reeds doen. De bevindingen van dit verslag en de komende raadpleging zullen ons helpen bij de opstelling van een cohesiebeleid dat beter is aangepast aan de economische situatie van vandaag."

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zei: "Het cohesiebeleid heeft een cruciale rol gespeeld bij de aanpak van de economische crisis en het Europees Sociaal Fonds heeft met name geholpen om het effect van de crisis op werknemers en kleine bedrijven op te vangen." Hij voegde daaraan toe: "Meer dan ooit moet het ESF ten dienste worden gesteld van een echt Europees werkgelegenheidsinitiatief dat de mensen helpt om snel een baan te vinden. Het cohesiebeleid zal een essentiële rol spelen bij de verwezenlijking van de werkgelegenheids- en sociale doelstellingen van de EU als onderdeel van de nieuwe Europa 2020-strategie."

Het verslag bevat een uitgebreide beoordeling van de situatie en de ontwikkelingen op economisch, sociaal en milieugebied in de EU-regio's en stelt een aantal opties vast voor de aanpassing van het beleid in de periode na 2013. Het laat zien hoe het cohesiebeleid ten goede is gekomen aan alle regio's via directe investeringen en indirecte handelsvoordelen en ook EU-prioriteiten, zoals milieubescherming en onderzoek en innovatie, heeft gesteund.

Uit de evaluaties blijkt dat tussen 2000 en 2006 investeringen in het kader van het cohesiebeleid:

  • hebben bijgedragen tot het creëren van naar schatting 1,4 miljoen nieuwe banen, kleine bedrijven hebben ondersteund en het onderzoek hebben gestimuleerd;

  • waardevolle opleidingsmogelijkheden hebben geboden aan miljoenen vrouwen, jongeren, kwetsbaren in de samenleving en werklozen en per jaar ongeveer 2 miljoen personen die een opleiding hadden gevolgd, aan een baan hebben geholpen;

  • transportverbindingen hebben gemoderniseerd door het verlenen van steun voor de aanleg of de verbetering van duizenden kilometers wegen en spoorwegen en de modernisering van havens en luchthavens;

  • de milieuomstandigheden van miljoenen Europeanen hebben verbeterd door de kwaliteit van het drinkwater en de behandeling van afvalwater aan de EU-normen aan te passen.

Ondanks deze verwezenlijkingen blijven echter grote economische verschillen tussen de regio's bestaan. Het verslag wijst op sterke regionale verschillen op gebieden gaande van productiviteit tot kindersterftecijfers en kwetsbaarheid als gevolg van klimaatverandering. Op grond van de lessen die zijn getrokken uit de huidige en de vorige programmeringsperioden en de discussies met een groot aantal belanghebbenden doet het verslag een reeks voorstellen voor de hervorming van het beleid.

De economische en financiële crisis heeft onderstreept dat een beleid nodig is dat investeert in het concurrentievermogen van alle regio's en steun blijft verlenen aan de ontwikkeling van achterophinkende regio's. In het kader van het ruimere onderzoek naar de totale uitgaven van de EU benadrukt het verslag dat de toekomstige financiering moet zijn gericht op een beperkt aantal prioriteiten in lijn met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie om een "slimme, duurzame en inclusieve groei" tot stand te brengen. Door de voordelen van een aan de nationale en regionale ontwikkelingsbehoeften aangepaste financieringsopzet te onderstrepen opent het een debat over de wijze waarop de algemene architectuur van het cohesiebeleid ervoor kan zorgen dat elk fonds effectief bijdraagt aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van Europa 2020. Het verslag stelt dat de plannings- en beheerscycli van het cohesiebeleid moeten worden herzien om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen in investeringsprioriteiten worden omgezet.

Daarom stelt de Commissie voor om een algemeen strategisch kader vast te stellen met de prioriteiten, doelstellingen en hervormingen die nodig zijn om het effect van de cohesie-investeringen te maximaliseren. In een contract tussen de lidstaten en de Commissie moet worden aangegeven hoe dit op grond van de toekomstige nationale hervormingsprogramma's van de landen gestalte moet krijgen. Er moeten duidelijke en meetbare doelen worden vastgesteld en er moet nadruk worden gelegd op het belang van een nationale coördinatie van de financiering uit verschillende EU-bronnen om te zorgen voor een doeltreffende uitvoering en zichtbare resultaten.

Een ander idee is prikkels te bieden om de uitvoering van de cohesieprogramma's zo doeltreffend en ambitieus mogelijk te maken. Een percentage van de cohesiefinanciering kan opzij worden gezet en ter beschikking worden gesteld van de nationale en regionale autoriteiten op grond van de kwaliteit en de vordering van de programma's die zij voorstellen. Het verslag bevat ook ideeën voor de vereenvoudiging van het afwikkelingssysteem door het verminderen van bureaucratie en de verbetering van de evaluatie, de prestaties en de resultaten door effectieve doelstellingen te formuleren.

Achtergrondinformatie

Met de publicatie van dit verslag wordt een openbaar raadplegingsproces gestart dat zal lopen tot en met 31 januari. Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt over de verschillende in de conclusies van het 5e cohesieverslag aan de orde gestelde kwesties online kenbaar te maken:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Het volledige verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Het vijfde cohesieforum dat op 31 januari en 1 februari 2011 in Brussel plaatsvindt, zal een andere gelegenheid bieden om de in het verslag gepresenteerde oriëntaties en opties te bespreken. De Commissie zal formele wetgevingsvoorstellen over het toekomstige cohesiebeleid vóór de zomer van 2011 indienen na de goedkeuring van de voorstellen voor de nieuwe EU-begroting.

Nadere informatie over het regionaal beleid is te vinden op:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar